Kista iordningställd för begravning i Stora salen i Töreboda församlingshem
Foto: Hanna Hummelbo

Begravning

Det är viktigt att ta farväl. Särskilt viktigt är det vid livets slutliga avsked – döden. Seder i samband med begravning fyller grundläggande behov av trygghet och kontinuitet.

Att planera en begravning

Som anhörig kan du välja mellan att planera begravningen själv eller få hjälp via en begravningsbyrå. Begravningsbyrån kan hjälpa till med att lösa praktiska frågor som till exempel köp av kista, urna och transporter. Tillsammans med ceremoniledare eller präst kan du prata om begravningens innehåll.

Kontakt med begravningsbyrå

Anhöriga bestämmer själva i vilken utsträckning man vill anlita en begravningsbyrå. Byrån ska i sin tur meddela prisuppgifter och kostnadsförslag. Det är viktigt komma ihåg att begravningsbyråns representanter handlar på uppdrag av dödsboet. De agerar inte på egen hand.

Ofta är det bäst att vänta någon dag efter dödsfallet med att boka tid på begravningsbyrån. Då blir det lättare att orka ta emot information och fatta beslut. Men det går inte att vänta alltför länge. Kroppen ska gravsättas (kistbegravning) eller kremeras inom en månad, enligt begravningslagen. 

Minnesstund

I anslutning till en begravningscermoni, begravningsgudstjänst eller minnesgudstjänst samlas anhöriga och vänner ofta till en minnesstund. Den kan hållas hemma i bostaden, i församlingshem eller i annan lokal. I pastoratet finns flera lokaler att låna.

Minnesstunden är ett tillfälle att samtala och minnas tillsammans med familj och vänner. Det kan ges möjlighet att läsa dikter och spela musik som kanske inte fick plats under begravningsakten. Vill anhöriga inte arrangera en minnesstund, avstår de från det.

Bårtäcke

Ett bårtäcke är en vävnad eller ett stycke broderat tyg som läggs över kistan under begravningsgudstjänsten. Töreboda pastorat har bårtäcke till utlåning. Man kan också använda ett eget bårtäcke.

Transport

Dödsboet betalar transporten av kistan från sjukhus till den lokal där kyrkan tar hand om kistan inför begravningsceremonin eller bisättningslokalen. Transporten av kistan från kyrka/kapell till begravningsplats och krematorium betalas av begravningsavgiften och är gratis för dödsboet. Kista och urna köper man vanligtvis hos en begravningsbyrå. Annons, blommor, och minnesstund är också exempel på sådant som ingår i dödsboets ansvar.

Detta ingår i begravningsavgiften som alla betalar, oavsett om man är tillhörig Svenska kyrkan eller inte.

Begravningsgudstjänst

En begravningsgudstjänst är en ceremoni i Svenska kyrkans ordning och kostar ingenting, men det är bara de avlidna som är medlem i Svenska kyrkan som har rätt till en kyrklig begravning i en kyrka.

Kontakt med präst

Så snart prästen vet om att det ska bli en kyrklig begravning tar hen kontakt med de närmast anhöriga. Tillsammans kommer man överens om var man ska träffas. Mötet kan ske i hemmet eller i ett församlingshem. Om det är långt geografiskt avstånd kan det hända att kontakten endast sker per telefon. Anhöriga är naturligtvis välkomna att själva ta den första kontakten med prästen.

Ibland finns det omständigheter som försvårar situationen för anhöriga. Då kan det vara bra att få en tidig kontakt med prästen. Pastorsexpeditionen kan upplysa om namn och telefonnummer. De finns också på hemsidan.

Musik och psalmer

Tillsammans med prästen väljer de anhöriga de psalmer som ska ingå i begravningsgudstjänsten. Övrig musik och sång kan också diskuteras med prästen och med kyrkomusikern.

Personal vid begravning

Församlingen har flera medarbetare som är delaktiga vid begravningens genomförande, och som involveras efteråt. Det är till exempel kyrkogårdspersonal och vaktmästare. I deras uppgifter ingår det att finnas till hands för anhöriga och besökare.

Den avlidnes önskemål

Enligt begravningslagen ska man ta hänsyn till den avlidnes egna önskemål, skrivna eller oskrivna, kring begravningen. Om det uppstår oenighet mellan anhöriga om hur man ska gå till väga har man laglig rätt att vända sig till församlingen för att få hjälp att komma överens. Ibland kan det hända att det är andemeningen i önskemålen som är viktigast. Det förekommer att äldre människor underskattar sin egen betydelse av rädsla för att vara till besvär för sina anhöriga. Uppstår en situation där den avlidnes önskemål försvårar situationen för anhöriga, eller det är uppenbart att den avlidnes avsikt främst är att underlätta för anhöriga, får besluten ta hänsyn till både den avlidnes och de anhörigas behov.

Information om begravningsombud.

Läs mer om begravningen på Svenska kyrkans nationella web.

Kontakt

Här finns kontaktuppgifter till anställda, kyrkoråd, pastorsexpeditionen och kyrkogårdsförvaltningen.

Musik vid gudstjänster, dop, bröllop och begravningar

Eftersom kyrkans lokaler är offentliga finns vissa begränsningar vad gäller musikuppspelning.