Skärhamns kyrka Den leende kyrkan
Foto: Carina Etander Rimborg

Församlingsinstruktionen

Enligt bestämmelserna i kyrkoordningen ska det finnas ett program för församlingarna som kallas församlingsinstruktion.

I kyrkoordningen står följande bestämmelser:

Kyrkoordningen Kap 2 6§Församlingsinstruktion
6 § För varje församling ska det finnas en församlingsinstruktion som anger hur församlingen fullgör sin grundläggande uppgift. När flera församlingar samverkar i ett pastorat har de en gemensam församlingsinstruktion.
Närmare bestämmelser om församlingsinstruktionen finns i 57 kap

57 kap §5 ff

FÖRSAMLINGSINSTRUKTION
Församlingsinstruktionens innehåll
5 § För varje församling ska det finnas en församlingsinstruktion. Församlingar som ingår i ett pastorat ska ha en gemensam församlingsinstruktion. Förslag till församlingsinstruktion ska utarbetas av kyrkoherden och kyrkorådet i samråd med domkapitlet. När det gäller en gemensam församlingsinstruktion ska kyrkorådet även samråda med församlingsråden inom pastoratet.

https://www.svenskakyrkan.se/kyrkoordningen

Svenka kyrkan Tjörns sju olika kyrkor
Foto: Linn Heiel Ekeborg

Församlingsinstruktion för Tjörns pastorat.

I pastoratet ingår fyra församlingar: Klövedal, Rönnäng, Stenkyrka och Valla. 

Utfärdad av Domkapitlet i Göteborgs stift 201112

Svenska kyrkan Tjörn ska, med Kristus som grund;

 • vara en gemenskap som bär och ger livsmod i vardag, helg och högtid
 • vara ett sammanhang där människor finner hopp och framtidstro
 • vara en självklar del av ett modernt samhälle och bidra till att skapa och bibehålla goda strukturer

I all verksamhet bär Svenska kyrkan Tjörn följande ledord:

Närvaro – Lyssnande – Tydlighet – Öppenhet – Uthållighet

 

 

Innehåll

 • Omvärldsbeskrivning
 • Analys av omvärdsbeskrivning
 • Pastoralt program Svenska kyrkan Tjörn 
 • Gudstjänst / Mötande 
 • Undervisning / Lärande 
 • Diakoni / Stödjande 
 • Mission / Delande 
 • Pastoratets fördelning av den grundläggande uppgiften
 • Barnkonsekvensarbetet
 • Prioriterade områden i Svenska kyrkan Tjörn
 • Regelverk

Svenska kyrkan Tjörn omfattar Sveriges sjunde största ö och sammanfaller geografiskt med kommunen. Tjörn har ca.16.100 innevånare, varav ca.10.250 är tillhöriga Svenska kyrkan fördelade på fyra församlingar - Klövedal, Rönnäng, Stenkyrka och Valla. På Tjörn finns också EFS föreningar samt ett antal frikyrkor representerade med tydlig bas på öns sydvästra del inom Rönnängs församling.

 

Medelåldern på Tjörn är ungefär fem år högre än genomsnittet i Sverige, bl.a beroende på att Tjörn är en återflyttningsbygd. Medelinkomsten är högre än rikssnittet och märks bland annat i att 80 % äger sitt eget boende. Arbetslösheten på Tjörn är låg. På Tjörn finns ett rikt kultur- och föreningsliv både för barn och vuxna. Tjörn är en pendlarkommun, både till och från. Av de som arbetar på Tjörn har de flesta anställning inom vård, skola och omsorg – samtidigt är Tjörn en utpräglad småföretagarkommun med närmare 2 000 registrerade företag.

I kommunen finns fem F-5 skolor och två 6-9 skolor. Tjörn har ingen gymnasieskola, ungdomar från Tjörn väljer oftast skolor i Stenungsund, Kungälv eller Göteborg. Tjörn är inte förskonat från problem med missbruk och ökande psykisk ohälsa bland barn och ungdomar. 

Andelen utrikesfödda är 50 % lägre än rikssnittet. Men Tjörn har tagit emot många nyanlända och Svenska kyrkan Tjörn är en viktig del i integrationsarbetet tillsammans med kommun och andra aktörer.

Något som är speciellt för Tjörn är att under sommarmånaderna flerdubblas befolkningen genom alla sommarboende och turister som bor på och gästar ön.

För framtiden förutser kommunens befolkningsprognos för år 2032 att antalet äldre personer kommer att öka kraftigt. Även antalet barn i kommunen kommer att öka i alla ålderskategorier. Totalt beräknas folkmängden år 2032 till 19 905 personer. Flyttnettot är då per år + 272 personer och födelsenettot -2 personer per år. Den största befolkningstillväxten kommer att ske i den nordöstra delen av ön, i Valla församling. 

Svenska kyrkan Tjörn

Miljö, klimat och frågor kring hållbar utveckling är något som blir allt mer påtagligt också på Tjörn.

 

Analys av omvärldsbeskrivning

På Tjörn finns en närhet och stor öppenhet för olika samarbeten mellan kommun, Svenska kyrkan och andra aktörer i civilsamhället. Det har bl.a fått positiva effekter i det gemensamma arbetet med integration, där inriktningen nu ändrats från akut mottagande till mer långsiktig integration. Svenska kyrkan Tjörn finns också i olika lokala ekumeniska samarbeten och vill hitta vägar att utveckla detta. 

 

Det finns i många olika sammanhang en positiv förväntan på Svenska kyrkan Tjörn och vi vill vara en aktiv och självklar del i samhällsbygget. Vi menar att ett fortsatt samarbete med kommunen och andra aktörer är viktigt och ser att gemensamma satsningar i olika frågor sannolikt kommer att öka. Till exempel att utveckla och upprätthålla arbetet med utsatta barn och vuxna.

 

Samtidigt måste Svenska kyrkan Tjörn våga ifrågasätta beslut och vara en ”profetisk röst”, en röst som pekar på fel och brister i olika sammanhang som inte är förenliga med våra grundläggande värderingar som kyrka. Svenska kyrkan Tjörn ska värna alla människors lika värde och stå upp för den lilla människan. Det gäller inte minst i det vi ser som en ny sorts utsatthet med ett kallare och hårdare samhällsklimat än tidigare. Här har Svenska kyrkan Tjörn en viktig roll som ställer nya krav på organiserandet och inriktningen av vårt diakonala arbete.

Miljö och klimat är angelägna frågor där Svenska kyrkan Tjörn ska vara tydliga föregångare. Vi ser hur vårt skapelseansvar behöver få större utrymme. Svenska kyrkan Tjörn vill ta ett större ansvar genom bland annat investering i solel och miljödiplomering i en nära framtid.

Eftersom Tjörn är en utpräglad turistkommun sommartid har Svenska kyrkan Tjörn ett mycket stort utbud av aktiviteter under det vi kallar den ”tredje terminen”. Detta är en fantastisk möjlighet, men samtidigt en utmaning för organisationen att hitta en bra balans i verksamheterna.

Det är positivt att finnas i en tillväxtkommun med inflyttning, men det ställer krav på oss som kyrka. Störst befolkningstillväxt sker i Valla församling, Höviksnäs, vilket sannolikt kommer innebära omprioriteringar när det gäller personal och lokaler för att möta behoven på den delen av ön.

Svenska kyrkan Tjörn ser vidare kommunikation som en nyckelfråga för att nå ut med det kristna budskapet och kunna visa på goda sammanhang för människor. Det blir allt viktigare att rikta kommunikationen till rätt målgrupp med rätt kanaler samt analysera vad som faktiskt når fram och till vem. Svenska kyrkan Tjörn behöver tydligare berätta vad vi gör, vad vi är och vad vi står för då detta inte längre är självklart för alla.

Pastoralt program Svenska kyrkan Tjörn

Svenska kyrkans grundläggande uppgift är att fira gudstjänst, bedriva undervisning samt utöva diakoni och mission, så att människor ska komma till tro på Kristus och leva i tro, en kristen gemenskap skapas och fördjupas, Guds rike utbredas och skapelsen återupprättas. (Kyrkoordningen, andra avd. inledning) 

Svenska kyrkan Tjörn har att bära evangelium, berättelsen om Guds verk och närvaro, vidare där vi verkar, för att ge människor möjlighet att tolka sin tro och sitt liv i varje ny tid med dess särskilda villkor. Det kan ske på många olika sätt och med mängder av ”språk” och i många olika perspektiv.

Tjörns kyrkokörer och kantor Barbro Wiskari på pastoratsgudstjänst 2019 i Valla kyrka
Tjörns kyrkokörer och Barbro Wiskari på pastoratsgudstjänst 2019 Foto: Tina Augustsson

Gudstjänst / Mötande

Svenska kyrkan Tjörn vill verka för att gudstjänsten ska finnas i centrum för vår verksamhet. Svenska kyrkan Tjörn menar att olika former av gudstjänster är en nyckel för mötet mellan Gud och människa och mellan människor. Centralt i arbetet med gudstjänsten är att vara lyhörd för människors olika längtan, behov och önskemål i sökandet efter Gudsmöte och gemenskap.

I gudstjänsten är musikens roll ovärderlig - som ett särskilt språk - som kan öppna och beröra på andra sätt än vad ord förmår. Musiken, körer och gemensam psalmsång är förmedlare av kristen tro som Svenska kyrkan Tjörn vill fördjupa och utveckla vidare. För gudstjänstens liv är det avgörande att alla åldrar ryms, både tillsammans och i särskilt riktade gudstjänster till olika grupper. Det är också viktigt att gudstjänsten i större utsträckning görs tillsammans med många röster och uppdrag.

”Där två eller tre är samlade i mitt namn är jag mitt ibland dem”

(Matt. 18:20)

Inom ramen för Svenska kyrkan Tjörns strävan till gemenskap är det också viktigt att hitta lokala uttryck för att främja mångfalden. I detta ryms också en öppenhet för olika uttryck och konstformer som rörelse/dans, bild och rummets utformning.

Svenska kyrkan Tjörn ska fira gudstjänst på söndagar, men vi vill också hitta en bättre balans för att kunna erbjuda enklare och mer tillgängliga vardagsgudstjänster. Svenska kyrkan Tjörn vill hitta alternativ avseende tid och plats för att kunna möta den tid vi lever i och anpassa oss till människors verklighet och vardag.

I de kyrkliga handlingarna; dop, konfirmation, vigsel och begravning möter vi många människor vid livets stora och viktiga högtider. Svenska kyrkan Tjörn vill jobba med utmaningen att knyta de kyrkliga handlingarna tydligare till verksamheter och gudstjänster.

Svenska kyrkan Tjörn vill arbeta för att synliggöra diakonatet i våra gudstjänster, där diakonen bär fram vardagens möten genom närvaro och förbön samt i tjänst vid altaret. Vi tror att detta är en av vägarna att bygga broar till vardagen där möten i och utanför gudstjänsten kan knytas samman.

Undervisning / Lärande

Begreppen livslångt lärande finns som en tydlig bas i vårt sätt att tänka kring undervisning. Lärande är ett arbete som måste pågå kontinuerligt genom livets alla åldrar och lärande handlar om hela människan med alla sinnen. Den gemensamma berättelsen om Guds handlande i världen, beskriven i bibeln, förenar kristna över tidens och rummets gränser. Svenska kyrkan Tjörn menar att det är viktigt att de gemensamma berättelserna bevaras och berättas för att överlämnas till kommande generationer. Som kyrka har vi ett ansvar ge nytt liv åt kristna berättelser, värderingar och tro. Svenska kyrkan Tjörn upplever ett större intresse för och efterfrågan på vad kyrkan står för och kan erbjuda.

”Låt Kristi ord bo hos er i hela sin rikedom och med all sin vishet. Lär och vägled varandra…”

(Kol 3:16)

Vi når idag många barn, ungdomar och föräldrar genom våra olika verksamheter. Det arbetet måste bibehållas och utvecklas för att i större utsträckning möta barn och ungdomar på deras arenor och på deras villkor. Det finns ett naturligt, upparbetat och fungerande samarbete med skolan på Tjörn. Målet är att Svenska kyrkan Tjörn ska vara en del av människors verklighet genom hela livet, då vi behöver bli fler som kan och vågar dela berättelsen om Guds handlande i världen.

En självklar del av lärandet är mötet med konfirmander som får träffas för att utifrån sina egna livsfrågor ges möjlighet att samtala, ifrågasätta, hoppas och längta. Mötet med kristen tro och praktik är viktigt för byggande av helhet och sammanhang. Svenska kyrkan Tjörn vill utveckla arbetet, på konfirmandernas villkor, genom olika grupper/teman så att alla kan hitta sin plats.

En naturlig fortsättning på barn och ungdomsarbetet är att tänka lärande i ett vuxet perspektiv, inte minst i en tidsanda av en större öppenhet för existentiella frågor. Svenska kyrkan Tjörn vill utveckla sammanhang för samtal med olika inriktning samt hitta samarbeten med andra för att tala liv, tro, vardag och teologi.

I de kyrkliga handlingarna finns en tydlig ingång till lärande i samtal kring dop, konfirmation, vigsel och begravning. Här möter kyrkan många människor, ofta med en svag koppling till kyrkan, men med en längtan och förväntan. Det är avgörande möten som vi måste ta vara på. Här finns både goda tillfällen att lyssna till människors egna berättelser och längtan samt berätta om kristen tro.

konfirmander med kikare, upptäckargrupp
konfirmander med kikare, upptäckargrupp Foto: Janåke Hansson

Diakoni / Stödjande

Bemötande, lyhördhet och en ömsesidig respekt är viktiga delar i det diakonala arbetet. Utgångspunkten är tron på människans inneboende resurser och att i mötet verka för att frigöra människors egen kraft. /--/ Ett sådant diakonalt förhållningssätt kan komma till uttryck genom enskilda kontakter och själavårdande samtal men också genom mer utåtriktade aktiviteter av varierande slag (t.ex socialt företagande).

”Jesus sa: Allt vad ni vill att människorna ska göra för er, det ska ni också göra för dem”

(Matt 7:12)

Strävan är att bygga välkomnande gemenskaper, som lindrar människors ensamhet och minskar utanförskap och isolering. En särskild utmaning finns i att skapa detta med ett ”allåldersperspektiv”. Hela tiden måste en öppenhet för olika diakonala behov finnas. Svenska kyrkan Tjörn ska så långt det är möjligt nätverka med kommunen, organisationer, andra kristna samfund och övriga aktörer i samhället och sträva efter att vara en aktiv part som på olika sätt kan bidra med hopp och handling.

Idag ser vi hur diakonala behov ökar både avseende materiell och andlig nöd. I detta behöver vi som kyrka finnas och med stor kreativitet hjälpa, stötta och upprätta. Parallellt med det handfasta arbetet ska kyrkan våga ifrågasätta strukturer och peka på vad som behöver åtgärdas genom att finnas i samhällsdebatten. Det är kyrkans profetiska kallelse, lokalt och globalt, att påtala och motverka orättvisor. Särskild omsorg ska läggas vid att se till barns och ungdomars situation.

I det diakonala arbetet är samverkan med ideella medarbetare viktigt och något som behöver utvecklas för att vi ska vara fler som bär visionen om en mer trovärdig, inkluderande och levande kyrka. I möte med ideella behöver anställda se sig själva som möjliggörare. Det synsättet ska genomsyra all vår verksamhet.

Mission / Delande

Mission sker där vi delar evangelium tillsammans och har sin grund i gudstjänsten. Svenska kyrkan Tjörn arbetar utifrån övertygelsen att mission kan gestaltas på olika sätt - i ord och handling. Mission kan ske nära och långt borta. I den egna lokalmiljön och i handgripligt stöd för olika projekt och insatser internationellt.

”Jesus sa: Som Fadern har sänt mig sänder jag er”

(Joh 20:21)

Grunden för Svenska kyrkan Tjörns arbete med mission är att ge människor möjlighet till en egen relation med Gud, ökad kunskap om kristen tro, de kristna berättelserna och kyrkan, både lokalt och globalt.

Mission handlar mycket om mötet och att lyssna på varandra. Vi bär en övertygelse om att alla har mycket att lära i mötet och att alla människor bär en längtan efter en relation till det gudomliga. Vi är sända att vara vittnen om Gud i ord och handling och i varje möte visa stor respekt för människors olika val.

Det finns ett stort engagemang för utsatta grupper både nära och i vår omvärld. I Svenska kyrkan Tjörn visar sig detta genom vår Rumänieninsamling, Fair Trade satsningar och ett stort engagemang i ACT Svenska kyrkans  Faste- och Julkampanjer. Svenska kyrkan Tjörns internationella grupp är viktig för ett brett arbete med mission och diakoni.

Pastoratets fördelning av den grundläggande uppgiften

I Svenska kyrkan Tjörn samverkar fyra församlingar tydlig inom följande områden:

 • Resurser för gudstjänster och kyrkliga handlingar
 • Kördagar och gemensamma musiksatsningar
 • Verksamhet på äldreboenden
 • Sommarkyrkoarbete
 • Internationellt engagemang och arbete
 • Koordinerat konfirmandarbete
 • Samverkan för barn i utsatta miljöer (Ungdomsgård)
 • Arbetet för att stärka ideella medarbetare
 • Arbetet med och kring pilgrimsvandringar och retreatarbete
 • Mötet med sörjande i grupper och informationsdagar
 • Samordnat julspel och påskvandring för skolåldrar
 • amen-samtal – livsnära estradsamtal på Nordiska Akvarellmuseet
 • POSOM (Psykiskt och socialt omhändertagande vid större katastrofer)
 • Närvaro och samarbete vid större lokala arrangemang

Barnkonsekvensarbetet

I alla beslut i Svenska kyrkan Tjörn ska finnas en analys kring påverkan på barn och unga. Arbetet med barn och unga (0-18) finns dessutom som ett prioriterat område. I de fall där vi kan se negativa konsekvenser för barn och unga så ska det finnas mycket goda skäl för besluten.

Ambitionen är att ha med barnens perspektiv genom att:

 • Likvärdig tilldelning av resurser
 • Barnens särskilda behov av trygghet, kontinuitet och närhet tillgodoses
 • Barnen inkluderas vid planering av gudstjänster och verksamhet
 • Särskild uppmärksamhet i diakonalt arbete mot barn som lever i utsatta miljöer
 • Samarbete avseende verksamhet och information med kommun och andra aktörer avseende barns specifika behov och eventuella anpassningar
 • Tydlig satsning på långsiktighet vad avser hållbarhet, miljö och klimat

Prioriterade områden i Svenska kyrkan Tjörn (2020)

1. Gudstjänstutveckling med kyrkliga handlingar

Svenska kyrkan Tjörn ska alltid ha fokus på arbetet med gudstjänsten och kyrkliga handlingar.

2.  0-18 arbetet 

Barn och ungdom (0-18) är ett prioriterat område för Svenska kyrkan Tjörn. Det handlar både om traditionell gruppverksamhet och konfirmander, men också ett allt viktigare arbete bland utsatta barn och unga i samverkan med andra aktörer.

3. Ideellt medarbetarskap

Svenska kyrkan Tjörn ska aktivt arbeta för att utveckla och stärka möjligheten till ideellt medarbetarskap. Så blir vi fler som tillsammans bär vår vision.

Regelverk

Svenska kyrkan Tjörn ska fira minst 4 gudstjänster varje kyrklig helgdag, varav minst två enligt ordning huvudgudstjänst enligt HB 2018*. Minst hälften av alla gudstjänster ska vara högmässa/mässa.

Svenska kyrkan Tjörn har (2020) 7 kyrkor varav det firas regelbunden söndaglig gudstjänst i 6 av dessa. I Blekets kyrka firas i nuläget inga gudstjänster då den är under utredning ur fastighetssynpunkt. Förutom dessa 7 platser firas gudstjänst regelbundet på Åstol i Missionshuset. På Dyrön och Härön firas gudstjänst några gånger per termin.

Svenska kyrkan Tjörn sammanlyser gudstjänster vid några tillfällen varje år. Pastoratsgudstjänst/fest varje höst, Midsommardagen med gemensam friluftsgudstjänst, Annandag Påsk med Pilgrimsvandring, Annandag Jul med öppet gemensamt julfirande samt Nyårsafton med gemensam nyårsbön. Till dessa fem gudstjänster kan Svenska kyrkan Tjörn komma att sammanlysa ytterligare två-tre gånger per år utan särskilt tillstånd hos Domkapitlet. Detta för att ha möjligheten att stärka den större gemenskapen Svenska kyrkan Tjörn över pastoratets församlingsgränser och främja tätare samarbete mellan församlingarna.

Svenska kyrkan Tjörn firar också gudstjänster regelbundet med Evangeliska Fosterlandsstiftelsen (EFS) på Klädesholmen och ekumeniska gudstjänster med Missionskyrkan Tjörn, Pingstkyrkan och Evangeliska Frikyrkan (EFK) några gånger per år.

För Svenska kyrkan Tjörn har stiftsstyrelsen har beslutat om minst 5 prästtjänster varav en kyrkoherde. Två av fyra prästtjänster är församlingschefer (arbetsledare). Ingen särskild inriktning finns i nuläget i tjänsterna.

Svenska kyrkan Tjörn har 4.6 musikertjänster, varav en ska vara en organisttjänst.

Svenska kyrkan Tjörn följer Riktlinjer för Svenska kyrkans Konfirmandarbete.

Svenska kyrkan Tjörn har inga ekumeniska avtal – men ett nära samarbete med EFS Klädesholmen avseende gudstjänster. Och löpande kontakt och arbete med övriga EFS-föreningar samt frikyrkor.

Svenska kyrkan Tjörn har ingen egen specifik kompetens vad avser språklig mångfald eller minoritetsspråk.

När behov uppstår löses detta utifrån varje enskilt fall i kontakt med närliggande pastorat och/eller stiftet.

 

*Med största sannolikhet kommer det oftast firas fyra huvudgudstjänster – men för att hitta en lite större flexibilitet (utan att bryta mot vare sig FIN eller HB 2018) så vill vi skriva detta så pass öppet. Det möjliggör att ibland fira söndagens gudstjänst mer tematiskt eller som musikgudstjänst.