Skärhamn
Foto: Jaana Pollari Lindström

Församlingsinstruktionen

Enligt bestämmelserna i kyrkoordningen ska det finnas ett program för församlingarna som kallas församlingsinstruktion.

I kyrkoordningen står följande bestämmelser:

Kyrkoordningen Kap 2 6§Församlingsinstruktion
6 § För varje församling ska det finnas en församlingsinstruktion som anger hur församlingen fullgör sin grundläggande uppgift. När flera församlingar samverkar i ett pastorat har de en gemensam församlingsinstruktion.
Närmare bestämmelser om församlingsinstruktionen finns i 57 kap

57 kap §5 ff

FÖRSAMLINGSINSTRUKTION
Församlingsinstruktionens innehåll
5 § För varje församling ska det finnas en församlingsinstruktion. Församlingar som ingår i ett pastorat ska ha en gemensam församlingsinstruktion. Förslag till församlingsinstruktion ska utarbetas av kyrkoherden och kyrkorådet i samråd med domkapitlet. När det gäller en gemensam församlingsinstruktion ska kyrkorådet även samråda med församlingsråden inom pastoratet.

https://www.svenskakyrkan.se/kyrkoordningen

Svenka kyrkan Tjörns sju olika kyrkor
Foto: Linn Heiel Ekeborg

Församlingsinstruktion för Tjörns pastorat.

I pastoratet ingår fyra församlingar: Klövedal, Rönnäng, Stenkyrka och Valla.

 • I pastoratet finns sex prästbefattningar: varav en kyrkoherde och fem komministrar samt fyra diakonbefattningar.
 • Stiftsstyrelsen har beslutat att minst fem komminister-befattningar ska finnas i pastoratet.
 • I pastoratet finns en organistbefattning och tre kantorsbefattningar.

I pastoratet finns följande kyrkor/kapell/gudstjänstlokaler:

Klövedals församling

Klövedals kyrka samt Häröns skolhus.

Rönnängs församling

Rönnängs och Klädesholmens kyrkor samt missionshusen på Åstol och Dyrön.

Stenkyrka församling

Stenkyrka kyrka, Skärhamns kyrka och Blekets kyrka.

Valla församling

Valla kyrka.

Kyrkofullmäktiges godkännande, datum och paragraf: 2015 11 09 §16
Kyrkoherdens godkännande, datum: ........................................................................
Församlingsinstruktionen utfärdad av domkapitlet i Göteborgs stift;
datum och paragraf ..................................................................................................

Innehåll

 • Regler som Domkapitlet beslutar om 
 • Huvudgudstjänst och nattvardsfrekvens 
 • Konfirmandriktlinjer 
 • Omvärlden Tjörns kommun  
 • Beskrivning 
 • Analys och slutsats 
 • Pastoralt program Svenska kyrkan Tjörn 
 • Gudstjänst / Mötande 
 • Undervisning / Lärande 
 • Diakoni / Stödjande 
 • Mission / Delande 
 • Avslutning 
 • Ansvarsfördelning mellan pastorat och församlingar
 • Ekumeniska avtal
 • Jourhavande präst 
 • Språklig mångfald
 • Barnkonsekvensanalys

Regler som Domkapitlet beslutar om 

Huvudgudstjänst och nattvardsfrekvens

Svenska kyrkan Tjörn firar gudstjänst i pastoratets församlingar på följande sätt:

Klövedals församling

 • Huvudgudstjänst firas varje söndag. Nattvard firas i genomsnitt varannan vecka.

Rönnängs församling

Gudstjänst
Foto: Carina Etander Rimborg
 • Huvudgudstjänst firas varje söndag i både Rönnängs och Klädesholmens kyrkor.
 • Nattvard firas varje vecka växelvis i Rönnängs och Klädesholmens kyrkor.
 • Gudstjänst firas i Åstols missionshus varannan vecka samt i Dyröns missionshus var fjärde vecka.

Stenkyrka församling

 • Huvudgudstjänst firas varje söndag växelvis i Stenkyrka och Skärhamns kyrkor. Nattvard firas i genomsnitt varannan vecka.
 • En gång i månaden firas också gudstjänst i Blekets kyrka – nattvard 2-3 ggr/år.

Valla församling

 • Huvudgudstjänst firas varje söndag. Nattvard firas i genomsnitt varannan vecka.

Kyrkomusiker

Domkapitlet har beslutat att minst en kyrkomusiker i pastoratet ska vara organist. Svenska kyrkan Tjörn har fyra kyrkomusiker – varav en är organist, se försättsblad.

Konfirmandriktlinjer

Svenska kyrkan Tjörn följer Svenska kyrkans riktlinjer för konfirmandarbetet.

 

Omvärlden Tjörns kommun

Geografiskt avgränsas pastoratet av ön Tjörn, vilket motsvarar Tjörns kommun. Skärhamn är kommunens centralort och är även dess största tätort. Svenska kyrkan Tjörn verkar i ett sammanhang av landsbygd, mindre samhällen samt större tätorter. I Skärhamn finns också en föreningsägd kyrka. Det finns av tradition en stark frikyrklighet på den sydvästra delen av Tjörn, som innefattar Rönnäng, Klädesholmen, Dyrön, Åstol, Bleket och Skärhamn.

I Tjörns kommun finns drygt 15 000 invånare, av dem är ungefär 11 300 kyrkotillhöriga. Svenska kyrkan Tjörn omfattas av fyra församlingar mitt i den bohuslänska skärgården. I den kyrkliga organisationen arbetar cirka 45 personer. Svenska kyrkan Tjörn strävar efter att vara en aktiv och självklar del i samhället för att kunna möta människor i livets alla delar. Här finns traditionellt kyrkligt arbete, där formerna för att nå Tjörns invånare och besökare varierar i tid och efter säsong under året. Vår målsättning är att erbjuda mötesplatser och verka för en tydlig samverkan mellan organisationer, skola och kommun där tro och andlig fördjupning står i fokus. Det ser vi i församlingarna som ett värdefullt arbete och som vi vill fortsätta att utveckla. Flyktingmottagningen på Tjörn ger också möjligheter till nya kontakter och utbyte av olika kulturer.

Gudstjänstlivet präglas av att ta vara på det kristna arvet, samtidigt som utvecklingen med vår tids nya texter och modernare musik bejakas och förs in på ett naturligt sätt i gudstjänsterna. Verksamhet som bedrivs vid sidan av gudstjänsterna utformas så att även "kyrkoovana" besökare ska känna sig välkomna och våga ta klivet in i den kristna gemenskapen som Svenska kyrkan Tjörn erbjuder. Begreppet att "hyvla ner trösklarna" är viktigt för att möta de mer ovana besökarna och sökarna.

Beskrivning

Tjörn präglas tydligt av att vara en kommun som växlar kraftigt i antal personer som bor och vistas på ön mellan vinter och sommartid. Befolkningen mångdubblas under den korta sommarsäsongen. Tjörns kommun har en låg arbetslöshet och en stark tradition av småföretagande. Kommunen har ett rikt föreningsliv och en mycket aktiv kulturskola.

Svenska kyrkan Tjörn

Tjörns mindre öar och småsamhällen har en tendens att avfolkas, vilket gör att befolkningen minskar i antal på dessa platser, medan befolkningen totalt sett sakta ökar på Tjörn, framför allt i de mer tätbefolkade områdena.

Personer i arbetsför ålder pendlar i stor utsträckning till fastlandet, samtidigt som det finns en inpendling från omkringliggande kommuner. Eftersom det saknas gymnasium på Tjörn måste ungdomar dagpendla till gymnasiet i grannkommunen Stenungsund, eller i Göteborgsregionen, medan andra ungdomar väljer att flytta från Tjörn.

Personer som är födda eller uppvuxna på Tjörn och som av olika anledningar har flyttat från ön återvänder i hög grad senare i livet genom att bosätta sig i sin hembygd. Ofta sker det i anslutning till familjebildning eller i samband med pensionering, vilket är en faktor till att kommunen ökar sin befolkning.
Under de senaste åren har ett tillfälligt asylboende etablerats i kommunen och det finns även ett avtal om att ta emot ensamkommande barn- och ungdomar samt en pågående diskussion om avtal för kommunplacerade flyktingar.

Analys och slutsats

Målsättningen för Svenska kyrkan Tjörn är att erbjuda mötesplatser där tro och andlig fördjupning får stå i fokus samt att skapa täta och livskraftiga samarbeten med många olika aktörer (främst kommun, skola, kultur) för att bidra till att främja goda sammanhang, mänskliga rättigheter och människors hopp.

Det svenska välfärdssystemet är inne i en stark förändring. Behovet av diakonala insatser kommer sannolikt att öka i Svenska kyrkan Tjörn. Kyrkan ska inte ta över samhällets ansvar för individens välfärd, utan ska istället vara en länk till olika aktörer på det sociala området. Erfarenhet har visat att samverkan mellan kyrka och kommun har varit positivt för alla parter.

Det klassiska problemet att nå ungdomar och unga vuxna samt befolkningen i arbetsför ålder finns även på Tjörn och påverkas av ungdomarnas utflyttning för studier samt arbetspendling. Anpassning av verksamheten behövs därför och ökat fokus måste finnas på yngre tonåringar.

En förskjutning av befolkningen sker på Tjörn som medför att de större samhällena växer mest, vilket påverkar den geografiska verksamhetsplaneringen. Svenska kyrkan Tjörn bör även arbeta för att hitta vägar att nå församlingsbor i mer glesbefolkade närområden.

Svenska kyrkan Tjörn behöver vidareutveckla verksamhet som riktas till återvändare bestående av yngre familjer och pensionärer. Befolkningsutvecklingen kräver fortlöpande avväganden och prioriteringar i och av församlingarnas verksamheter.

Den starka traditionen av småföretagande och småskalighet ger goda möjligheter till direktkontakt mellan näringsliv och Svenska kyrkan Tjörn.

IT-utvecklingen i samhället går fort framåt och det påverkar arbetet i församlingarna. Nya sätt att kommunicera med församlingsbor och dem som vistas i kommunen måste utvecklas.

Pastoralt program Svenska kyrkan Tjörn

 

”Åt mig har getts all makt i himlen och på jorden. Gå därför ut och gör alla folk till lärjungar: döp dem i Faderns, Sonens och den heliga Andens namn och lär dem att hålla alla de bud jag har gett er. Och jag är med er alla dagar intill tidens slut”

(Matt. 28:18-20)

Församlingens grundläggande uppgift är att fira gudstjänst, bedriva undervisning samt utöva diakoni och mission. Församlingens uppdrag är att ansvara för den kyrkliga verksamheten för alla som vistas i församlingen och behandla alla lika. Församlingen har även en skyldighet att hålla dop, konfirmation, vigsel och begravningsgudstjänst Man ska även anskaffa och underhålla den egendom som behövs för att genomföra dessa uppgifter.

 

 

Valla kyrka
Foto: Carina Etander Rimborg

Gudstjänst / Mötande

 

Att fira gudstjänst är centrum i våra församlingars liv där vi tillsammans hämtar kraft för hela Svenska kyrkan Tjörn. I detta är nattvarden, med dess tydliga konkreta handling, en central del där enskilda människor kan känna sig sedda och upprättade.

”Där två eller tre är samlade i mitt namn är jag mitt ibland dem”

(Matt. 18:20)

Gudstjänst är att vara på plats för att möta och bli mött av Gud och människor. Gudstjänst är ett begrepp som täcker en stor mångfald av olika samlingar där mötet står i centrum. Delaktigheten av lekmän är viktig för att så många som möjligt kan få ge vidare sina erfarenheter av Gudsmötet och livet som kristen. Inom gudstjänstens ram är det också av största vikt att alla åldrar får plats, både tillsammans i gemensamma gudstjänster och i särskild utformade gudstjänster för olika åldrar.

Gudstjänsten ska erbjuda redskap för var och ens livstolkning. Olika former och varianter av gudstjänst är en nyckel till att öppna upp mötet mellan Gud och människa. Det är viktigt att eftersträva en öppen stämning och balans mellan tradition och förnyelse.

Musiken är ett betydelsefullt redskap för att vidga begreppet gudstjänst, öppna för nya uttryck och ge nya impulser. Körlivet ska bidra till att gudstjänsten blir ett starkare möte mellan Gud och människor. Musiken kan ibland beröra människor djupare än vad orden förmår.

Inom ramen för gudstjänsten måste också finnas en strävan att hitta kopplingar till alla kyrkliga handlingar; dop, vigsel och begravning. Här möter vi som kyrka en stor grupp av människor som erbjuds att känna sig välkomna i församlingens gemenskap. Dessa möten ska genomföras med stor närvaro, hög kvalitet och lyhördhet.

Det är angeläget att hitta former för att kunna dela sammanhanget gudstjänst med andra kyrkor och samfund i vår närmiljö. Detta med respekt och tolerans för våra olikheter, i gemensam ansträngning, att hitta nya uttryck och nya vägar till fördjupning.

Undervisning / Lärande

 

Undervisningen inom Svenska kyrkan Tjörn syftar till att ge redskap åt både barn och vuxna för att komma till tro, komma närmare Gud och få en egen bild av det kristna livet. Genom en tydligare förankring i vår kristna tro blir vi förebilder för vad det innebär att vara kristen och ges frimodighet att berätta vidare om Gudsmötet.

”Låt Kristi ord bo hos er i hela sin rikedom och med all sin vishet. Lär och vägled varandra…”

(Kol 3:16)

En väsentlig del i lärandet är mötet med konfirmander och Unga ledare, vilket är ett prioriterat arbete för Svenska kyrkan Tjörn. En annan del av lärande och undervisning handlar om ett tydligt samarbete mellan kyrka och skola där regelbundna möten genom hela skoltiden med varje årskull är ovärderliga. Möten både på skolan och i kyrkan kring t.ex de stora högtiderna påsk och jul. Genom att ta vara på möjligheten som ges inom skolans läroplan, ges tillfälle till inblick i de kristna berättelserna, kristen tradition och, i förlängningen, kristen tro.

I stor utsträckning handlar undervisning/lärande om att möta människor på ett passande sätt, avseende språk, omvärld och kultur. Detta gäller alla, men blir än mer angeläget i mötet med de yngre generationerna, där språk och uttryck på olika vis spelar en allt större roll och är under ständig utveckling och förändring.

Ett viktigt tillfälle att förmedla kunskap om kristen tro, tradition och kultur ges i samtal inför dop, vigsel och begravning. Detta är tillfällen där öppenheten för och nyfikenheten på kyrkan och kristen tro ofta är större än annars och detta ska tas tillvara.

All verksamhet i möte med människor som Svenska kyrkan Tjörn bedriver är platser för undervisning, lärande och kunskapsfördjupning. I alla möten, från gudstjänst till samtal i affären, är det viktigt att sätta tilltro till att ett lärande sker.

Hoppande ungdomar
Foto: IKON

Diakoni / Stödjande

Det diakonala arbetet kan man beskriva som kyrkans sociala arbete på Kristi uppdrag genom att ha omsorg om medmänniskan. Diakonin har sitt centrum i gudstjänsten, i ordet, bönen och kring nattvarden. Diakoni handlar också om att möta varandra i både glädje och sorg. Vi är alla i behov av omsorg, även om det kan ske på olika sätt. Alla människor är i behov av hjälp vid något tillfälle i livet. Man kan säga att diakonins kärna är att se nöden och verka där den finns.

”Jesus sa: Allt vad ni vill att människorna ska göra för er, det ska ni också göra för dem”

(Matt 7:12)

Det diakonala arbetet innebär bland annat att anställda och frivilliga medarbetare möter människor i alla åldrar i olika utsatta situationer. Det kan vara personer som utsätts för fysiskt eller psykiskt våld, sjuka eller ensamma. Diakoni riktar sig till såväl individen som till grupper. En diakonal verksamhet som är än mer aktuell och växande är mötet med människor från olika delar av världen som söker skydd och hjälp.

Det är viktigt att se och synliggöra människan, att ge människan tilltro till sin egen förmåga. ”Jag duger som jag är”. Alla människor har något att bidra med, alla har ett unikt värde och alla har behov av att bli sedda och respekterade.

Präst och/eller diakon ska finnas med i församlingens öppna verksamhet och ska vara tillgängliga för enskilda samtal. Församlingens diakoni innebär även kontakter med skola, vård och omsorg samt enskilda organisationer.

Mission / Delande

Grunden för Svenska kyrkans Tjörns missionsarbete är att hjälpa fler människor till en kristen tro genom att låta budskapet gå vidare från människa till människa.

”Jesus sa: Som Fadern har sänt mig sänder jag er”

(Joh 20:21)

Mission ska ge ökad kunskap om kyrkan, dess verksamhet och ge möjlighet för människor att få en fördjupad relation till Gud. De som firar gudstjänst sänds ut för att i vardagen vittna om evangelium och göra kärlekens gärningar.

Mission sker lokalt genom att evangelisera bland bofasta och tillfälliga besökare som vistas i pastoratet. Sommartid bedrivs Vägkyrka, Sommarkyrka och Kustkyrka som ett led i missionsarbetet. Dialog förs med människor i närmiljön och i vardagliga mötesplatser såsom industrier, arbetsplatser, affärer och skolor.

En gemensam grupp finns, som arbetar med inriktning och genomförande av Svenska kyrkan Tjörns internationella arbete. Församlingarna tar även initiativ för bistånd, katastrofhjälp och penningstöd till både inre och yttre mission.

Avslutning

Ansvarsfördelning mellan pastorat och församlingar

Församlingarna är grunden för allt arbete Svenska kyrkan Tjörn bedriver. På några punkter är dock arbetet tydligt gemensamt. Detta gäller:

 • Svenska kyrkan Tjörns fyra komministertjänster är fördelade med en tjänst per församling – samtidigt som prästerna (liksom musikerna) också tjänstgör i hela pastoratet avseende gudstjänster och kyrkliga handlingar
 • Konfirmandarbete - sker i samarbete för hela Svenska kyrkan Tjörn, med en strävan att tillsammans erbjuda så bra och intressanta förutsättningar som möjligt för konfirmander
 • Krisgruppsarbete - POSOM och Krishanteringsnämnd sker i samarbete med Tjörns kommun
 • Livbojen - arbete med barn och unga i utsatta hemmiljöer i samarbete med kommunen
 • amensamtal – livsnära estradsamtal på Nordiska Akvarellmuseet i samarbete med kultur och folkhälsoarbetet i Tjörns kommun, Sensus och Akvarellmuseet
 • Närvaro och informationsspridning vid större arrangemang på Tjörn för att tydligt ge en bild av och visa på Svenska kyrkan Tjörn. Exempel: Träbåtsfestival, Tjörns Triathlon, Tjörn runt, ett antal marknader med mera

   

  Ekumeniska avtal

  I dagsläget finns ett upprättat avtal mellan Svenska kyrkan Tjörn och EFS-föreningen på Klädesholmen som reglerar antalet EFS-ledda gudstjänster. Till detta finns ett antal mer informella samarbeten mellan Svenska kyrkan Tjörn och de olika frikyrkorna i samtliga församlingar.

  Jourhavande präst

  Alla prästerna på Tjörn deltar i verksamheten Jourhavande präst, vilket i praktiken innebär att vardera av Tjörns präster tjänstgör 1-2 ggr/år.

  Språklig mångfald

  Inom Svenska kyrkan Tjörns geografiska område finns ingen specifik språkkompetens för vare sig teckenspråk eller andra talade språk. När behov av dialog på annat språk uppstår löses det utifrån behovet den enskilde har. Kontakt tas antingen med berörda parter som kan vara närliggande pastorat eller stiftet. Till detta fogas information på olika språk med kontaktuppgifter på Svenska kyrkan Tjörns hemsida.

  Barnkonsekvensanalys

  Svenska kyrkan Tjörn har vid utarbetandet av församlingsinstruktionen tänkt igenom barnens behov i dagsläget och i framtiden, samt vad barnen kan bidra med. Ambitionen är att ha med barnens perspektiv i planeringen av verksamheten genom att:

 • Tilldelning av resurser till barnen ska ske på samma villkor och med samma förutsättningar som för andra grupper

 •  Barnens särskilda behov av trygghet, kontinuitet och närhet ska tillgodoses

 • Barnen ska inkluderas vid planering av gudstjänster och verksamhet

 • En särskild uppmärksamhet ges i den diakonala satsningen till de barn som är ensamma, utsatta, lever i missbruksmiljöer och på annat sätt är sköra

 • Samarbeta med personal inom Tjörns kommun och andra instanser och organisationer, som hanterar barnens specifika behov och genom det fånga upp behov av anpassning i kyrkans verksamhet och eventuellt specifika behov för enskilda barn eller grupper av barn

 • Tydligt fokus ska i pastoratet finnas på ungdomar, yngre tonåringar, genom bland annat tematiserat konfirmandarbete, samlade särskilda mötesplatser inom pastoratet samt riktade satsningar på målgruppen

 • Svenska kyrkan Tjörns resurser används långsiktigt och uthålligt när det gäller miljö, hållbarhet och ekonomi