Foto: Petra Davidsson

Södra Sandsjö församling

Den tidigare kyrkan i församlingen var en träkyrka uppförd 1590. Läget på den gamla kyrkan är markerat med ett kors på kyrkogården. Kyrkobyggnaden uppfördes 1836-1837 i empirestil efter ritningar av arkitekt Samuel Enander. Den 9 september 1838 invigdes kyrkan av biskop Esaias Tegnér

HÄR NÅR NI OSS

Kyrkoherde Anne Gräns tel: 0477-77 90 04
anne.grans@svenskakyrkan.se

Präst Emelie Melin tel: 0477-77 90 10
emelie.melin@svenskakyrkan.se

Pedagog Miriam Eickhoff tel: 0477-77 90 32
miriam.eickhoff@svenskakyrkan.se

Kyrkogårds- och Fastighetschef Birgitta Nordström tel: 0477-77 90 57
birgitta.nordstrom@svenskakyrkan.se

 Vaktmästare Julius Karlsson tel: 0477-77 90 59  julius.karlsson@svenskakyrkan.se

Församlingsrådets ordförande Anders Lennartsson tel: 070-280 54 02
anders.lennartsson@idealskog.se

 

Information Södra Sandsjö kyrka

Den tidigare kyrkan i församlingen var en träkyrka uppförd 1590 belägen sydväst om nuvarande kyrkplats. Den gamla kyrkans läge är markerat med ett kors på kyrkogården. Eftersom församlingens folkmängd växte och den gamla kyrkan blev för liten gjorde sig behovet av en större kyrka alltmer gällande under början av 1800-talet. 1828 fattades beslut att bygga en ny tidsenlig kyrka. Kyrkobyggnaden uppfördes 1836-1837 i empirestil efter ritningar av arkitekten Samuel Enander. Den 9 september 1838 invigdes kyrkan av biskop Esaias Tegnér.

Kyrkan som är byggd av sten med spritputsade och vitkalkade murar består av ett rektangulärt långhus med en avslutande korvägg i öster och en bakomliggande sakristia. Långhusets och sakristians tak är täckta med skiffer. Tornet som är beläget i väster är försett med en fyrsidig lanternin krönt av ett kors. I tornets klockvåning hänger tre klockor. En klocka är från 1873 och övriga två är nya. En klocka från 1682 fanns i gamla kyrkans klockstapel och är numera avställd i vapenhuset. 

Interiören präglas av de höga rundbågefönstren och takets trätunnvalv samt den omfattande dekormålningen som täcker hela korväggen utförd 1837 av Carl Strömberg, Karlshamn. Beträffande dekormålningen tillkom denna istället för traditionell altarprydnad . Utsmyckningen av korväggen utfördes med kalkfärg direkt på putsen. I korväggens rika dekoration ingick en altarmålning med ett omgivande klassicistiskt arkitekturmåleri i grisailleteknik. 1873 överkalkades Strömbergs omfattande dekor, men denna framtogs på nytt vid restaureringen 1927.

(Information Wikipedia)

SWISH

Du kan ge kollekt eller göra inköp från bokborden via Swish i alla våra sju församlingar.