Foto: Pixabay

Kyrkoråd och Kyrkofullmäktige

Information till/om Kyrkoråd och Kyrkofullmäktige i Tingsryds pastorat samt protokoll

KYRKORÅDET ( KR)

Kyrkorådet har ansvar för att genomföra beslut i enlighet med av Kyrkofullmäktige ( KF) fastställd budget och övriga beslut av övergripande eller prinicipiell betydelse för pastoratets verksamhet.

KR har ansvar även för församlingens grundläggande upgifter, att fira gudstjänst, bedriva undervisning och att utöva diakoni och mission samt stimulera och stödja denna verksamhet.

KYRKOFULLMÄKTIGE ( KF )

Kyrkofullmäktige är pastoratets högsta beslutande organ. Kyrkofullmäktige beslutar i prinicipella ärenden och i ärenden som på annan sätt är av större vikt, främst

  • godkännande av församlingsinstruktionen
  • mål och riktlinjer för verksamheten
  • budget, kyrkoavgift och andra viktiga ekonomiska frågor
  • val av ledamöter och ersättare i kyrkorådet, församlingsråden och valnämnden
  • val av revisorer
  • grunden av ersättning till förtroendevalda och revisorer
  • fastställande av årsredovisningens resultat- och balansräkning
  • ansvarsfrihet
  • kyrkofullmäktige beslutar också i andra frågor som anges i kyrkoordningen