Foto: Torsten Bundsen/Ikon

GRAVSKICK I TINGSRYDS PASTORAT

Tingsryds Pastorat erbjuder följande gravskick:


Tingsås kyrkogård: Kistgravar, Urngravar

Ebbalycke begravningsplats: Kistgravar, Urngravar, Minneslund, Askgravplats

Väckelångs kyrkogård: Kistgravar, Urngravar, Minneslund, Askgravplats

Urshult kyrkogård: Kistgravar, Urngravar, Minneslund, Askgravlund

Almundsryd kyrkogård: Kistgravar, Urngravar, Minneslund, Askgravplats

Linneryd kyrkogård: Kistgravar, Urngravar, Minneslund, Askgravplats

Älmeboda kyrkogård: Kistgravar, Urngravar, Minneslund, Askgravlund

Älmeboda gamla kyrkogård: Kistgravar, Urngravar

Södra Sandsjö kyrkogård: Kistgravar, Urngravar, Minneslund, Askgravplats

 

 

Kistgrav

Kistgrav är, som namnet beskriver, en plats avsedd för gravsättning av en kista. Storleken kan variera men nuvarande mått är 3x1 meter. Gravplatsen ses ut tillsammans med vaktmästaren

I vårt pastorat tillåter vi dock att platsen bredvid en ny kistgrav reserveras för make eller maka. Reservationen gäller lika länge som gravrätten d.v.s. 25 år. 

Kistgrav

 • Kista /urna
 • Gravrättsinnehavare, erbjuds förlängning efter 25år.
 • Gravsten och rabatt om så önskas, detta väljer dödsboet själva. 
 • Medverka vid sänkning.

Urngrav

Urngrav är också, som namnet beskriver, en plats avsedd för gravsättning av urna. Ytan som används är 1x1 meter och i den ytan skall även gravanordning (gravsten) även få plats. Gravsättning sker på 60-70 cm djup och urnan skall vara av "förgängligt" material (oftast pressat papper) som förmultnar relativt fort på detta djup. Urnor kan även gravsättas i en kistgrav. Det mindre grävdjupet förhindrar naturligt att kvarlevor grävs upp vid urnsättning i kistgrav. Däremot förhindrar gravsatt urna framtida kistgravsättningar i samma gravplats.

Urngrav:

 • Endast urna
 • Gravrättsinnehavare, erbjuds förlängning efter 25år.
 • Gravsten och rabatt om så önskas, detta väljer dödsboet själva. 
 • Medverka vid sänkning.

MINNESLUND

Minneslund är en särskilt avgränsad plats på kyrkogården för diskret och anonym nedgrävning eller spridning av aska efter kremering. Anhöriga får inte kännedom om var askan nedsatts eller spridits eftersom gravsättning i minneslund alltid sker utan anhörigas närvaro. I anlagda minneslundar sänks urnan (av nedbrytningsbart material) i sin helhet ner i jorden. 

Minneslund är ett anonymt och kollektivt gravskick, som bland annat uppfyller önskningar från anhöriga eller den avlidne att inte ha en individuell grav. Det befriar samtidigt från det behov av gravskötsel som följer på en individuell gravsättning.

Tre veckor efter gravsättning i Minneslunden skickas det ut ett brev till dödsboet om gravsättnings dagen. 

Minneslund:

 • Endast aska/urna i naturmaterial
 • Ingen gravrättsinnehavare eller gravrätt, ingen förlängning.
 • Ingen gravsten, ingen rabatt eller gravskötselavtal.
 • Får EJ medverka vid sänkningen.

ASKGRAVLUND

Askgravlund är en avgränsad plats på kyrkogården för nedgrävning av aska efter kremering. I samband med gravsättningen sätts en minnesplatta upp på gemensam plats. Askan sätts ned utan anhörigas närvaro.  

Askgavlunden befriar från behov av gravskötsel som följer på en individuell gravsättning. Tre veckor efter gravsättning i Askgravlunden skickas det ut ett brev till dödsboet om gravsättnings dagen. 

Askgravlund:

 • Endast aska/urna i naturmaterial
 • Ingen gravrättsinnehavare eller gravrätt, ingen förlängning.
 • Ingen gravsten, ingen egen rabatt eller gravskötselavtal.
 • Minnesplatta på gemensam plats. Faktureras dödsboet efter sänkningen.
 • Får inte medverka vid sänkningen.

ASKGRAVPLATS

Upplåtelsen är en begränsad gravrätt för Askgravplats i 25 år som löper parallellt med ett skötselavtal för samma tid. Efter gravrättens utgång erbjuds förnyelse av gravrätt och skötsel i ytterligare 15 år. Vid gravsättning under pågående upplåtelse- och skötselperiod förlängs denna så att den på nytt varar i 25 år. (kontakta Kyrkogårdsförvaltningen för aktuell kostnad).

GRAVPLATSENS UTFORMNING:

Askgravarna är placerade kring gemensamma gravanordningar med gemensam planterad yta, gravplatsen ses ut tillsammans med vaktmästaren. Minnesplattan som placeras på gravanordningen faktureras dödsboet.  

GRAVPLATSSTORLEK:

Yta: 0,32 m2/gravplats. (0,4 x 0,8 m.) utrymme finns för två urnor/gravplats.

SMYCKNING.

Smyckning och ljus placeras på gemensam plats vid askgravplatsen. 

SKÖTSEL:

Gravrabatterna är planterade med växter som förvaltningen sköter, vissna blommor och utbrända gravljus plockar förvaltningen bort från gravplatsen.

KOSTNAD:

Skötselkostnaden i 25 år är f.n. 6 500 kr och gäller avtal som tecknas under 2022. Vid ytterligare gravsättning, ska skötseln förlängas så att nya 25 år uppnås. Kostnaden faktureras dödsboet. 

ASKGRAVPLATS

 • Endast aska/urna. (Max 2st urnor / plats)
 • Gravrättsinnehavare, erbjuds förlängning efter 25år.
 • Gemensam gravsten och rabatt. 
 • Får medverka vid sänkning.
 • Skötselkostnaden för 25 år på 6500kr samt minnesplattan faktureras dödsboet i samband med gravsättningen.

Vid frågor kontakta Kyrkogårdsförvaltningen tel: 0477-77 90 00

Foto: pixabay