Blanketter

Här hittar du blanketter som kan underlätta i vardagen

INFORMATION VID UTTRÄDE

DETTA GÄLLER VID UTTRÄDE

Den som tillhör Svenska Kyrkan får träda ut ur kyrkan genom en anmälan.
Anmälan ska göras antingen personligen hos kyrkoherden eller genom att man lämnar en egenhändigt undertecknad handling. Av lagen om trossamfund framgår att den som har fyllt 12 år själv ska ha samtycke till utträdet. ( 29 kap. 5§ kyrkoordningen)
Kravet på att en anmälan ska vara engenhändigt undertecknad betyder att den måste innehålla en namnteckning med penna på ett papper. Kravet är alltså INTE
uppfyllt om anmälan exempelvis görs via telefax, e-mail eller med elektronisk signatur
. ( se t.ex Högsta förvaltningsdomstolens avgörande RÅ 2002 not 206, RÅ 2006 not 177 och RÅ 2009 not 177.Jfr t.ex prop. 2012/13:45 s. 95 och prop 2013/14:236 s. 10)

Anledningen till att det finns ett krav på egenhändig undertecknande i kyrkoordningen är att ett beslut om utträde kan få stor betydelse för den som berörs. Det är därför viktigt att kyrkan försäkrar sig om att en anmälan lämnas av den person som ska utträda och inte av någon annan person.