Teologisk utgångspunkter

Programmets teologiska utgångspunkt formulerar vi i en kortare och en längre version.
Tro, Ansvar, Demokrati & Tillit är den korta versionen.
Den längre lyder:
1. Tron på att vi människor är skapade till Guds avbild med lika värde och rätt kräver av oss att vi försvarar människovärdet.
2. Svenska kyrkan har därmed ett ansvar att värna de mänskliga rättigheterna.
3. Därför bedriver SvK ett aktivt arbete med frågor om Demokrati och Tillit.

Sammanfattad lyder den längre versionen:
Vår kristna tro kräver att vi försvarar människovärdet. Därför ger den oss ett särskilt ansvar att värna tillit och demokrati.

 Övertygelsen att alla människor är älskade av Gud är ett grundläggande värde i Svenska kyrkan. Denna övertygelse delar vi med många av våra kristna systrar och bröder.

Kyrkornas världsråd gestaltar den kristna trons strävan på följande sätt i inledningen av sitt uttalande från Romkonferensen i september 2018:

”Vi bekänner oss till vår tro till Jesu Kristi Gud och tror att mänskligheten har skapats och älskas av Gud och att människor har lika värdighet och rätt till samma grundläggande mänskliga rättigheter.”

Lutherska världsförbundet pekar på hur engagemang är en del av tron:

”Gud älskar världen och upphör aldrig att vara engagerad i den. Denna djupa trosmässiga övertygelse ger kyrkorna motivation att engagera sig i det offentliga rummet.”

Svenska kyrkans församlingar arbetar dagligen för social hållbarhet på olika sätt. Engagemang kopplat till människans värde är en del av Svenska kyrkans identitet, dess gestaltning av evangelium. Och när samhället förändras behöver Svenska kyrkan, tillsammans med andra, utveckla och förstärka det arbetet. Tillit och demokrati är förbundna till varandra. Vi har ett alldeles särskilt ansvar att värna tilliten för att stärka social sammanhållning och likaså vår kyrkas specifika tradition av en demokratisk struktur.

I Biskopsbrevet om diakoni (från 2015) fördjupar biskoparna i Svenska kyrkan demokratibegreppet och kopplar det till hållbarhetstanken:

”Demokrati står för mer än ett formellt styresskick. Om vår demokrati reduceras till enbart ett tekniskt system lever vi farligt. Ett sammanhållande kitt i ett demokratiskt samhälle är övertygelsen att vi människor behöver varandra”.

Vi behöver både hårda och mjuka krafter för att tillsammans skapa tillit och demokrati. ”Hård kraft” som grundlag, övriga lagar och förordningar som styr våra demokratiska system. ”Mjuk kraft” som handlar om att våga stå kvar vid vissa grundläggande idéer och värden, även i tider när de verkar obekväma och kallas politiskt inkorrekta. Svenska kyrkan är därför en relevant politisk och profetisk röst in i samhällsdebatten. Svenska kyrkans Ärkebiskop Antje Jackelén formulerar det så här:
 ”Var from och just därför djupt engagerad i världen. Var politisk just därför att du är kristen.” (Korsväg, 2018).