Relation/Samverkan

Tillsammans är kristen tro

Ett samhälle som håller ihop byggs i det lokala. I lokalsamhället har Svenska kyrkan en viktig uppgift. Det är i det lokala sammanhanget som evangelium gestaltas och de värden vi står för synliggörs. I de normförskjutningar som vi ser i samhället är en reflektion över en gemensam hållning, central. Tillsammans med andra har vi ett stort ansvar i skapandet av ett inkluderande och öppet samhälle.

På lokal, stifts och nationell nivå drivs initiativ och verksamheter som tillsammans bidrar till ökad förståelse, tillit och ansvar mellan människor. Genom programmet ”Social hållbarhet – fokus tillit och demokrati”  lyfts och stärks engagemang lyftas ytterligare. 

Därför behövs insatser som;
- Främjar församlingarnas arbete med lokal omvärldsanalys. Att ”känna” och ”känna till”. 
- Stödjer representation i relevanta interna och externa nätverk, t.ex. interreligiösa råd och Sveriges kristna råd.
- Stärker och bekräftar församlingarnas arbete med samverkan i lokalsamhället.
- Uppmuntrar och stödjer församlingarna att arbeta med fokusgrupper på lokalnivå för att identifiera vilka uttryck strukturell eller mellanmänsklig rasism och andra kränkningar av MR tar sig för uttryck i lokalsamhället.