Interna och externa mål

Internt:
- Medarbetare, förtroendevalda, engagerade i Svenska kyrkans olika organisationer ska vara teologiskt och metodmässigt rustade i frågor om människovärde i syfte att med större trygghet och medvetenhet, kunna verka i frågorna.
- Medarbetare, förtroendevalda, engagerade i Svenska kyrkans olika organisationer vet hur vår tro på alla människors lika värde och hur kyrkans ansvar att verka för samt värna de mänskliga rättigheterna/MR, tar sig uttryck i olika sammanhang, tex på stift, i församlingar och andra inomkyrkliga sammanhang.
- Oavsett profession, uppdrag eller sammanhang kommunicerar vi som representanter för Svenska kyrkan tron på alla människors lika värde.

Externt:
- Svenska kyrkans ståndpunkter i frågorna är kända hos en bred allmänhet och bland representanter för politik, samhälle och massmedia.
- Svenska kyrkan ses som en garant för tron på och värnandet av MR och alla människors lika värde.
- Svenska kyrkan verkar för ett socialt hållbart och inkluderande samhälle genom att offentligt i olika sammanhang ta ställning för människovärdet.
- Representanter för politik, samhälle och massmedia har vetskap om kyrkans ställningstagande i frågorna.

Samhällsvision: Gemensamt delar vi övertygelsen om att alla människors värde är lika och att vi som samhälle tar ett gemensamt ansvar i värnandet av det.