Hur skapar ni förutsättningar för programmet?

Ge Exempel!

- Genom att upprätta en samordningsfunktion vars uppgift är att tillsammans med både inomkyrkliga och externa aktörer, utveckla, utbilda, samordna och länka till program och insatser på demokrati-området.

- Genom att utveckla teologi och praktik inom områdena Teologiskt förankring, Kunskap, Relation/Samverkan och Metod/Verktyg. T.ex. kan det handla om att stötta eller utbilda medarbetare i demokratifrågor med fokus på MR.  

Exempel:
- Det kan handla om att se över en enskild församling verksamhet och se i vilken mån den behöver redskap och kunskap kring frågor om MR och teologi tex. Välkomnar man tex människor med utländsk bakgrund, vilka insatser kan församlingen göra? SvK har många bra verktyg för inkluderande arbetet. Satsningen ger stöd i konkretiserandet av det lokala arbetet.

- Det kan tex handla om att i vardagssammanhang i kyrka och samhälle ifrågasätta och nyansera när svepande negativa antidemokratiska påståenden sprids. 

- Det kan handla om att agera i det offentliga rummet, genom att påverka politiker, skriva insändare, i större utsträckning vara aktiv på sociala medier eller på andra sätt göra manifestationer för en human flyktingpolitik, för arbete mot främlingsfientlighet och rasism och för ett samhälle där ingen diskrimineras p.g.a. sin etniska bakgrund eller religiösa tillhörighet.

- Det kan handa om att bli bättre på samverkan och relationsbygge i det lokala samhället genom att få verktyg till att skapandet av positiva lokala gränsöverskridande praktiker.