Hur är satsningen uppbyggd?

Vi liknar programmet vid ett hus med många rum/utvecklingsområden;
Teologiskt förankring, Kunskap, Relation/Samverkan och Metod/Verktyg.
Inom dessa ”rum” utvecklas programmets insatser kontextuellt med avstamp i kyrkans vardagliga arbete.

Befintliga strukturella verktyg och metoder synliggörs och utvecklas. Behov av kompletterande och nya identifieras och produceras. 

Programmet verkar inom tre nivåer: strategisk, taktisk och operativ.
Den strategiska nivån utgörs av en styrgrupp med stiftsdirektorer som har särskilt ansvar inom social hållbarhet-området. 
Den taktiska nivån är en samordningsfunktion som planerar, samordnar arbetet i programmet, den består av tre medarbetarare.
Den operativa nivån utgörs av ett nätverk/en grupp med stiftsmedarbetare. Den operativa gruppen utgör på sätt och vis ett nav i och med närheten till församlingar och pastorat.