Bakgrund

Hårdnande samhällsklimat och ökad polarisering är stora utmaningar idag. Uppdraget i programmets uppstartsfas var att ta fram ett förslag på en långsiktig satsning för Svenska kyrkans arbete och initiativ i frågor om tillit och demokrati.

Demokratiutredningen från 2017 visar en sjunkande tillit för de politiska partierna, vars medlemstal sjunkit dramatiskt. Knappt hälften av väljarna uppger att de har förtroende för politikerna.

Risk för urholkad demokrati
Bristen på tillit urholkar tilltron till demokratin som system. Undersökningsföretaget Novus undersökning från 2017 visar att var tionde svensk kan tänka sig att Sverige styrs av en stark ledare som inte behöver bry sig om riksdag och allmänna val.

Enligt Kairos Future, ett annat analysföretag, är trenden än starkare bland unga. 25 % kan tänka sig att Sverige styrs av en stark ledare. 54 procent av de mellan 16-25 år anser att det är ett ganska eller mycket bra förslag att ”låta experter och inte riksdag och regering besluta vad de anser vara bäst för landet.”

Hur möter vi samhällsutmaningarna?
På olika sätt, och på olika nivåer, behöver vi förhålla sig till dessa samhällets utmaningar. Tillsammans behöver vi reflektera och formulera oss kring kyrkans uppdrag och arbete i strävan mot en hållbar värld, ett Guds rike. För vilket samhälle vill vi vara kyrka? Hur är vi kyrka i en ny tid? Vilka utmaningar ställer det oss inför och hur möter vi dem?

Förprojektering 2018
Under 2018 pågick förprojekteringen ”Social Hållbarhet - fokus tillit och demokrati” med finansiering av Kyrkostyrelsen under ledning av Västerås och Uppsala Stift. Projekteringen resulterade i ett förslag om ett långsiktigt stiftövergripande program.

Uppstartsåret 2019
Medel till uppstartsåret 2019 beviljades i slutet av 2018. I den ansökan som under det året arbetades fram, föreslogs ett flerårigt program med insatser som stärker medarbetare, volontärer och förtroendevalda att tillsammans förstå och utveckla ett gemensamt uppdrag i frågorna om människovärde och Mänskliga rättigheter.

Ansökan lyfte också vikten av kontextuell, teologisk reflektion i avsikt att skapa konstruktiva praktiker. I programmet lyftes vidare kampanjtänk och även andra sätt att närvara som positiv motkraft till falska och fiktiva fakta, i verkliga livet och i den digitala verkligen.