Hotfulla påverkanskampanjer i kyrkans miljöer-hur agerar vi?

Antidemokratiska och ibland till och med våldsbejakande miljöer har kommit att påverka samhället allt mer, så även kyrkans miljöer. Vad gör vi då hot och hat kommer nära? Fredagen den 26 februari kl 9:00 - 12:30 samlas vi till ett online-seminarium för att lyfta olika perspektiv på hotfulla påverkanskampanjer.

Bakgrund:
Såväl kommentarsfält i sociala medier som framväxten av alternativmedier har bidragit till att antidemokratiska och i vissa fall våldsbejakande miljöer har kommit att påverka samhället allt mer.

Det handlar inte om att bara tycka olika, utan om att genom hat och hot försöka tysta eller på annat sätt styra vilken verksamhet som ska bedrivas eller vem som har rätt att höras i det offentliga rummet. Detta försök till hotfull påverkan riktas också allt oftare mot Svenska kyrkan.

Nyligen startade exempelvis ett högerextremt parti ett drev mot en specifik församling i Göteborg med anledning av deras arbete för ensamkommande ungdomar, något som märktes även inom andra delar av kyrkan men som förstås särskilt drabbade församlingens företrädare.

Svenska kyrkans sociala medier-redaktion ser sedan några år en tydlig ökning av hat och hot mot Svenska kyrkans företrädare eller verksamheter i sociala medier. Dessa kan kopplas till högerextrema radikalnationalistiska miljöer, och riktas särskilt mot arbete inom religionsdialog, flykting och migration eller hbtq-frågor.

Inte minst för det stundande kyrkovalet samt utifrån den rådande samhällssituationen vill vi samlas till en dag för att öka kunskaperna om frågorna och tillsammans börja reflektera hur vi kan förbereda oss på att antalet hotfulla påverkanskampajer riktade mot Svenska kyrkan och dess företrädare, kommer att öka.


Medverkande:   
- Anders Leitzinger, kyrkoherde i Carl Johans pastorat, Göteborg
- Isak Isaksson Hjortzberg, Demokrati- och hatbrottsgruppen, Polismyndigheten
- Lenita Töring och Marcus Hjelm, Centrum mot våldsbejakande extremism
- Ewa Almqvist, pressekreterare Svenska kyrkan, kyrkokansliet
- Fredrik Hart, Svenska kyrkans sociala medie-redaktion
- Medarbetare från programmet ”Social hållbarhet- fokus tillit och demokrati”

Syfte och mål: 
Insatsen syftar till att öka kunskap kring den högerextrema radikalnationalistiska miljön och medvetandegöra dess strategier och tillvägagångssätt, i första hand i kontakt med Svenska kyrkan. Utbildningsdagen ska ge anställda inom Svenska kyrkan grundläggande kunskap om högerextrema strategier och hur de kan identifieras och bemötas.

Målet är att deltagarna därigenom får en ökad förmåga till förberedelse och motståndskraft vid hotfulla påverkanskampanjer.

Arrangörer:
Utbildningsdagen genomförs inom ramarna för programmet ”Social hållbarhet fokus Tillit och Demokrati” tillsammans med Centrum mot våldsbejakande extremism (CVE) och Polisens demokratigrupp. Dessutom medverkar Svenska kyrkans sociala medie-redaktion och representanter för den församling i Göteborg som nyligen utsattes.

 

 

Praktiskt: 
Datum och tid: 
Fredag 26 februari 9:00 till 12.30.
(Från kl 8.45 kan deltagarna gå in i mötet får att testa teknik eller få support) 

Målgrupp: Anställda medarbetare i  Svenska kyrkan; särskilt:
-        Kommunikatörer
-        Personal som möter och tar emot människor.
-        Säkerhets- respektive kris- och beredskapshandläggare/samordnare
-        Styrning- och ledningsfunktioner på stift- och församlingsnivå.
-        Funktioner inom ramen för social hållbarhet och asyl/migrationsarbetet samt religionsdialog, samt medarbetare i kyrkoval-organisationen.

Genomförande:
Seminariet ges online i Teams-plattformen. En länk till seminariet mailas ut under eftermiddagen den 25/2.
Det finns ocks möjlighet att delta i ett tekniskt testmöte den 23/2 kl 14.30-15.30. 

Fortsättning: 
Utbildningsdagen kommer framöver att följas av en fördjupning i ämnet, även den i vidare samverkan med andra aktörer. Detta kombineras med programmet ”Social hållbarhet- tillit och demokratis” löpande kursutbud.