Foto: Tone Westerlund

Valstads församling

Valstads församling omfattar hela sex socknar, Valstad, Suntak, Kymbo, Vättak, Hångsdala och Östra Gerum och i församlingen finns det sju kyrkor.

Valstads församling är förmodligen Sveriges minsta församling med så många kyrkor! I Valstads församling ligger också Folkabo samhälle där det bland annat finns skola och vandrarhem (Valstad Café). I församlingen firas gudstjänst varje vecka i någon eller några av kyrkorna och under veckorna pågår olika verksamheter som vänder sig både till yngre och äldre, barn och vuxna.

Närhet, enkelhet, glädje och spontanitet är några ord som präglar atmosfären i Valstads församling.

Valstads kyrka sett bakifrån, runt omkring är det gröna träd och grönt gräs på marken samt en mur som omger kyrkan.

Valstads kyrka

Ursprungligen har Valstads kyrka bestått av ett torn med långhus, som avslutats med ett absidformat korparti. Av denna medeltida byggnad är endast tornet bevarat.

Valstads församlingsgård med grönskande träd och buskar runt omkring, intill syns en flaggstånd med Svenska kyrkans flagga samt en fasadbokstäver på kortsidan av huset "Valstads församlingsgård".

Valstads församlingsgård

Valstad församlingsgård ligger tvärs över gatan från Valstads kyrka, ca 11,8 km sydväst om Tidaholm.

Östra Gerums kyrka

Östra Gerums kyrka består av långhus, korparti och absid. Byggnaden dateras till tiden 1150-75. Den har inget torn. Kyrkan är byggd av kalksten med fönster och portaler av sandsten. Fasaderna är vitkalkade. I ”Beskrifning af Hångsdala pastorat” av år 1812 berättas det att torn har funnits, men detta revs år 1722. Klockorna hänger nu i en vacker klockstapel omedelbart väster om kyrkan.

Hångsdala kyrka

Hångsdala kyrkas äldsta delar härstammar från 1100- talets senare hälft. Under skilda perioder har kyrkan om- och tillbyggts. Vapenhuset i söder byggdes i slutet av 1600-talet och på ömse sidor om dess portal finns två stora gravstenar inmurade i fasaden. De har talrika bilder i relief. Kyrktornet tillkom 1903 och ersatte ett äldre torn av trä.

Suntaks kyrka i skugga med grönskande träd runt omkring, blå himmel och grönt gräs.

Suntaks kyrka

Vid sekelskiftet 1800-1900 beslutade man att uppföra en ny kyrka, som skulle ersätta den gamla medeltidskyrkan. Den uppfördes under åren 1899-1902 efter ritningar av Folke Zetterwall och består av ett västtorn med hög spetsig spira, långhus och korparti. Kyrkan är byggd av sten och vitrappade fasader.

Suntaks gamla kyrka

Ett par hundra meter norr om den nya församlingskyrkan ligger Suntaks gamla kyrka, som dateras till slutet av 1100-talet. Kyrkan är byggd av putsad sandsten. Den har inget torn och består av långhus och ett absidavslutat korparti. Mot norr tillbyggdes på 1600-talet, ihop med korpartiet, sakristian.

Vättaks kyrka

Vättaks kyrka är föregången av en medeltida kyrkobyggnad vars utseende är okänt. Under åren 1717-1718 om- och tillbyggdes kyrkan på initiativ av prosten Martinus Seth.

Kymbo kyrka

Kyrkan renoverades 1989 då bland annat en ommålning av dess inre ljusa och vackra färger genomfördes.