En kyrka med lummiga gröna träd runt om.
Foto: Tone Westerlund

Miljö och klimat

Svenska kyrkans färdplan för klimatet innebär att vi ska minska vår egen påverkan på klimatet och bidra det gemensamma arbete för att bromsa effekterna av klimatförändringarna, som är hela mänsklighetens ansvar. Vi ska lyfta andliga och existentiella aspekter samt uppnå klimatneutralitet för den egna verksamheten till år 2030.

Miljö- och klimatarbete i Svenska kyrkan Tidaholm

Härlig är jorden och härlig är Guds himmel. Gud skapar ständigt och människans uppdrag att bruka och vårda är varken valfritt eller inaktuellt. Eftersom kyrkan inte främst är organisation utan är ett Guds bygge av levande stenar är det självklart också kyrkans uppdrag att bruka och vårda. Samtidigt är det kyrkan uppgift att i allt visa på Skaparen och hans vilja. I arbetet med hållbar utveckling innebär det att också uppmuntra och inspirera andra att ta sitt mänskliga ansvar att bruka och vårda den värld vi fått. Uppdraget kommer från Gud som skapat och skapar allt. ”Gud, från ditt hus, vår tillflykt, du oss kallar ut i en värld där stora risker väntar. Ett med din värld, så vill du vi ska leva. Gud, gör oss djärva!” (ur psalm 288)

Svenska kyrkan Tidaholms miljö- och klimatvision:

Svenska kyrkan Tidaholm vill i ord, tanke, bön och handling förvalta jordens resurser på ett hållbart sätt och tydligt visa på hoppet och möjligheten att ompröva olika sätt att tänka och agera kring skapelsen, livsstil, välfärd, hållbarhet och rättvisa.

Visionen innebär för Svenska kyrkan Tidaholm att:

  • steg för steg, utifrån tillgänglig kunskap, ta hänsyn till miljö-, etik- och rättvisefrågor i alla beslut i det dagliga arbetet.
  • i konkret handling verka för en hållbar utveckling, en fredlig samlevnad och en rättvis fördelning av jordens resurser.
  • att genom lärande, träning och kommunikation motivera medarbetare och medmänniskor att eftersträva minsta möjliga negativa miljöpåverkan.

Långsiktigt arbete och framtidsutsikter

Så länge Svenska kyrkan Tidaholm arbetar aktivt med att hålla nere temperaturen och planerar, med miljön i åtanke, var gudstjänster ska hållas finns det inte särskilt många åtgärder att vidta för att minska energianvändningen utan att även behöva stänga eller överlåta kyrkor.

Att sätta solceller på kyrkor kan vara lockande men då försvinner även möjligheten att få KAE för underhåll av taket vilket i sig betyder att det inte kommer att bli ekonomiskt lönsamt om länsstyrelsen mot förmodan skulle ge tillstånd för det.

En vit byggnad med gula garageportar och solpaneler på taket.

Energi och uppvärmning

Svenska kyrkan Tidaholm har sedan april elförsörjning på Norra kyrkogården i form av solpaneler på taket. Dessutom har vissa val gjorts gällande hur pastoratets fastigheter ska värmas upp.

Läs och hör mer om miljö och klimat på Svenska kyrkans gemensamma sidor:

Solkraft från ovan

Alla Prästlönetillgångar i Sverige driver just nu ett projekt som heter Storskalig elkraftproduktion från större, effektiva och uthålliga Solkraftsanläggningar genom ökad Kyrklig Samverkan. En del i projektet är kunskapswebinarium om storskaliga solkraftsanläggningar för alla intresserade medarbetare i Svenska kyrkan. Du kan läsa mer om projektet och kommande webinarium här

Så har energifrågan hanterats i några av stiftets pastorat

Under året har Skara stift kartlagt värme- och klimatsystemen i de drygt 400 kyrkor som finns i stiftet. Det resulterade också en artikelserie om goda exempel när det gäller energiåtgärder.

Vårt arbete för klimatet

Klimatförändringarna är inte en fråga som kan skjutas på framtiden – effekterna är kännbara redan idag. Som kristna vill vi värna skapelsen både genom konkreta insatser och genom reflektion över de existentiella frågor som klimatförändringarna väcker.

Kyrkan och skogen – en film om virke, värderingar och vägval

Svenska kyrkan förvaltar knappt två procent av Sveriges skogar. I denna film om kyrkan och skogen får vi ta del av olika perspektiv på skogsbruket.