Kyrkor

I Svenska kyrkan Tidaholm finns totalt 17 kyrkor och varje kyrka har sin historia.

Karta över samtliga kyrkor:

Klicka på en plats och läs mer om kyrkan som finns där. Du kan också läsa mer om kyrkorna längre ner på sidan samt i appen Kyrkguiden.

Expeditionen i Kyrkans hus

Har du frågor om kyrkor, kapell eller församlingshem i Svenska kyrkan Tidaholm kan du kontakta expeditionen i Kyrkans hus, Tidaholm genom att ringa, mejla eller besöka oss. Adressen är Norra Kungsvägen 6 i Tidaholm.

Kontakta expeditionen

Tillgänglighetsdatabasen (TD)

Tillgänglighetsdatabasen (TD) är en databas som erbjuder information till invånare och besökare om tillgänglighet i vardagen. Svenska kyrkan Tidaholms kyrkor finns med i databasen, för att du som behöver lätt ska kunna ta reda på hur tillgängligheten ser ut på olika platser.

Ta mig till Tillgänglighetsdatabasen

Acklinga kyrka

Acklinga kyrka byggdes under åren 1777-79. Tornet tillkom först år 1792. Kyrkan har vitrappade fasader och består av ett långhus och västtorn. Den är föregången av en medeltida kyrkobyggnad på platsen.

Baltaks kyrka

Under kraftiga protester från församlingsbor i Baltak revs år 1839 församlingens medeltidskyrka, vilket resulterade i att församlingen blev utan egen kyrka i nästan 80 år. Medeltidskyrkan var uppförd vid Tidans västra strand. På platsen finns idag ett stort kopparklätt träkors där det sommartid firas friluftsgudstjänster.

Daretorps kyrka

Daretorps kyrka ombyggdes och fick sitt nuvarande utseende år 1761. Den är byggd av sten och har vitrappade fasader. Kyrkan har inget torn. Klockorna hänger i en intilliggande klockstapel. Kyrkan är föregången av en medeltida kyrka på platsen, som på grund av sin ringa storlek, revs 1760.

Dimbo-Ottravads kyrka

Fram till 1800- talets början fanns det i vardera socknen, Dimbo och Ottravad, en kyrka. Dessa romanska kyrkobyggnader var uppförda på 1100-talet, men revs 1814 respektive 1812 då de ansågs vara för små.

Fröjereds kyrka

Fröjereds kyrka står mitt i fröjeredsbygden med sitt lanterninprydda torn pekande mot himlen. Med sin blotta närvaro påminner hon om Guds närvaro mitt ibland oss, mitt i vardagen.

Hångsdala kyrka

Hångsdala kyrkas äldsta delar härstammar från 1100- talets senare hälft. Under skilda perioder har kyrkan om- och tillbyggts. Vapenhuset i söder byggdes i slutet av 1600-talet och på ömse sidor om dess portal finns två stora gravstenar inmurade i fasaden. De har talrika bilder i relief. Kyrktornet tillkom 1903 och ersatte ett äldre torn av trä.

Härja kyrka

Ursprungligen har Härja kyrka varit en av traktens äldsta kyrkobyggnader. Den byggdes under 1100-talets första hälft. Idag finns endast tornet kvar från denna tid. Långhuset har om och tillbyggts under 1700-talets senare del.

Hömbs kyrka

Hömbs kyrka har anor sedan medeltiden. I och med flera ombyggnader under 17- och 1800-talet har kyrkans medeltida karaktär gått förlorad. I sakristian finns en inskrift, som säger att år 1715 är ”kyrkan förnyad från dess grund” av hovstallmästaren Gustaf Hård på Kaflås.

Kungslena kyrka med sina tre kyrktorn samt kyrkklockan intill, runt omkring är lummiga gröna träd och grönt gräs på kyrkogården.

Kungslena kyrka

Kungslena kyrka byggdes under 1200-talets förra hälft. Den är troligen föregången av en träkyrka på platsen – en så kallad stavkyrka.

Kymbo kyrka

Kyrkan renoverades 1989 då bland annat en ommålning av dess inre ljusa och vackra färger genomfördes.

Suntaks kyrka i skugga med grönskande träd runt omkring, blå himmel och grönt gräs.

Suntaks kyrka

Vid sekelskiftet 1800-1900 beslutade man att uppföra en ny kyrka, som skulle ersätta den gamla medeltidskyrkan. Den uppfördes under åren 1899-1902 efter ritningar av Folke Zetterwall och består av ett västtorn med hög spetsig spira, långhus och korparti. Kyrkan är byggd av sten och vitrappade fasader.

Suntaks gamla kyrka

Ett par hundra meter norr om den nya församlingskyrkan ligger Suntaks gamla kyrka, som dateras till slutet av 1100-talet. Kyrkan är byggd av putsad sandsten. Den har inget torn och består av långhus och ett absidavslutat korparti. Mot norr tillbyggdes på 1600-talet, ihop med korpartiet, sakristian.

Tidaholms kyrka

Tidaholms nuvarande kyrka invigdes år 1841. Kyrkan har emellertid funnits i bygden sedan medeltiden. Den första kyrkan var belägen på Tidans norra strand ca 150 m från den nuvarande kyrkan. Den gamla raserades år 1840. Platsen är markerad genom att ett kors har rests på den.

Valstads kyrka sett bakifrån, runt omkring är det gröna träd och grönt gräs på marken samt en mur som omger kyrkan.

Valstads kyrka

Ursprungligen har Valstads kyrka bestått av ett torn med långhus, som avslutats med ett absidformat korparti. Av denna medeltida byggnad är endast tornet bevarat.

Varvs kyrka

Varvs kyrka byggdes 1861. Den består av ett absidavslutat långhus och torn i väster. Kyrkan är föregången av en medeltida kyrka, troligen från 1300-talets början, som låg ca 300 m sydväst om den nuvarande. På platsen för den gamla kyrkan finns flertalet gravstenar bevarade.

Velinga kyrka

Velinga kyrka är en romansk kyrkobyggnad, utan torn, byggd av mörk sandsten med ljusa fogar och vars äldsta delar härstammar från slutet av 1100- talet. I mitten på 1700-talet byggdes korpartiet om. Det fick då sin tresidiga avslutning. 1881 tillkom sakristian i korpartiets förlängning åt öster. Huvudingången är placerad på kyrkans västra gavel där vapenhuset av trä byggdes år 1810.

Vättaks kyrka

Vättaks kyrka är föregången av en medeltida kyrkobyggnad vars utseende är okänt. Under åren 1717-1718 om- och tillbyggdes kyrkan på initiativ av prosten Martinus Seth.

Östra Gerums kyrka

Östra Gerums kyrka består av långhus, korparti och absid. Byggnaden dateras till tiden 1150-75. Den har inget torn. Kyrkan är byggd av kalksten med fönster och portaler av sandsten. Fasaderna är vitkalkade. I ”Beskrifning af Hångsdala pastorat” av år 1812 berättas det att torn har funnits, men detta revs år 1722. Klockorna hänger nu i en vacker klockstapel omedelbart väster om kyrkan.