Hångsdala kyrka

Hångsdala kyrkas äldsta delar härstammar från 1100- talets senare hälft. Under skilda perioder har kyrkan om- och tillbyggts. Vapenhuset i söder byggdes i slutet av 1600-talet och på ömse sidor om dess portal finns två stora gravstenar inmurade i fasaden. De har talrika bilder i relief. Kyrktornet tillkom 1903 och ersatte ett äldre torn av trä.

Taket i Kyrkans inre täcks av senmedeltida kryssvalv. Bland inventarierna märks predikstolen från år 1703, som är ett arbete av bildhuggaren Johan Ullberg. Altaruppsatsen har tillkommit 1716, utförd av Jonas Ullberg – en släkting till Johan. Den återger en korsfästelsescen och överst på altaruppsatsen finns en bild av Kristi uppståndelse. Skivan på altarbordet är en finhuggen täljstenshäll.

Dopfunten är från 1100-talets senare hälft och är ett arbete av mäster Roglinus. Kyrkans nattvardskalk är från 1500-talet och har på foten bland annat ett graverat krucifix.

Orgeln har sju stämmor och är byggd 1977 av Smedmans orgelbyggeri, Lidköping. Orgelfasaden är dock från år 1903 och tillhörde en tidigare orgel.

I tornet hänger två klockor. Det är båda senmedeltida och väger 320 respektive 130 kg.

Information och tillgänglighet

I Hångsdala kyrka ryms det 60 personer. 

Hörslinga finns men ingen toalett.

Kyrkornas öppettider

Under perioden 1 maj till 31 augusti är kyrkorna öppna kl.8.00-18.00.

Observera att detta inte gäller Mobackens kapell, Norra kapellet, Östra Gerums kyrka och Vättaks kyrka. för besök i någon av dessa, kontakta expeditionen på telefon 0502-197 70.

Dessutom är Suntaks gamla kyrka stängd efter beslut från Statens fastighetsverk som ansvarar för den kyrkan.