Gravskötsel

Skötsel av gravar och skötselavtal. Kontakta kyrkogårdsförvaltningen för att teckna avtal eller om du har frågor.

Skötselavtal tecknas med kyrkogårdsförvaltningen och löper tills vidare. Till avtalet kopplas ett skötselkonto, och kyrkogårdsförvaltningen sköter graven enligt avtal så länge det finns medel på kontot. Prisuppgift lämnas i januari.

För att teckna avtal kontakta Eva Olofsson, kyrkogårdschef, se kontaktuppgifter i rutan nedan.

Gräsplats med blomlåda:

Gräsklippning/trimning, vattning,  rensning ogräs, borttagning vissna blommor och dekorationer,  tvättning gravvård vid behov. För kostnad, se prislistan.

Liten gravplats

Liten gravplats avser en gravplatsyta som är max 1 kvadratmeter i urnkvarter. Skötseln är samma som står under gräsmatta med blomlåda, utom trimning av gräs. För kostnad, se prislistan.

Grusgrav

Samma som står under gräsmatta med blomlåda och krattning av grus. Prissättning görs efter storlek. Begär prisuppgift.

Enkel skötsel (ingen blomlåda/urna)

Bortplockning vissna blombuketter, grästrimning, tvätt gravvård vid behov. För kostnad, se prislistan.

Enkel skötsel liten gravplats (liten gravplats avser en gravplatsyta som är max 1 kvadratmeter i urnkvarter). Skötseln är samma som för gräsmatta med blomlåda, utom trimning. För kostnad, se prislistan.

Grästrimning

Endast gräsputs runt gravvård. För kostnad, se prislistan.

Liten gravplats i urnkvarter

Samma som för gräsmatta med blomlåda, utom trimning av gräs.

Det går att välja om man vill ha vårblommor, sommarblommor och/eller ljung. Antalet beräknas efter planteringens storlek, se prislistan.

 • Vinterkrans
 • Ljuständning inkl. ljus vid allhelgona
 • Ljuständning inkl. ljus vid julafton och nyårsafton
 • Ljuständning inkl. ljus vid övriga dagar
 • Blombuketter, påskliljor
 • Blombuketter, övriga blombuketter

För kostnad, se prislistan.

Timkostnad arbete, se prislistan.

Vi utför

 • Guldförgyllning av gravvårdstext, målning gravvårdstext
 • Tvätt av stenar och ramar
 • Påfyllning av grus
 • Plantering, eller borttagande av växtlighet m.m.

Begär prisuppgift.

Begravningsväsendet, och skötseln av våra begravningsplatser styrs av begravningslagen. Verksamheten finansieras med begravningsavgiften, som alla betalar tillsammans med skatten. I  begravningslagen står att skötseln av en gravplats är gravrättsinnehavarens ansvar. Det innebär att gravrättsinnehavare är skyldiga att hålla sina gravplatser med anordningar i ett ordnat och värdigt skick, resten av kyrkogårdens ytor och anläggningar sköter huvudmannen.

Begravningsavgiften får inte användas för skötsel av enskildas gravplatser. Undantag kan göras om det skötselekonomiskt är fördelaktigt att i sammanhängande gräsyta med gravplatser klippa hela ytan, utan att gira runt gravplatser som saknar skötselavtal. Däremot är det alltid förenat med en högre kostnad att putsa runt gravanordning och rabatt. Detta har prövats i förvaltningsrätten, och domen är prejudicerande.

För att församlingen eller pastoratet ska åta sig gräsputs/trimning krävs ersättning i form av skötselavgift. Man kan teckna ett skötselavtal med kyrkogårdsförvaltningen för enbart trimning. Man kan också välja att sköta grästrimningen själv. I övriga skötselavtal ingår trimning.
(Se kontaktuppgifter under fliken skötselavtal.)

Utdrag ur Begravningslagen:

7 kap. 3 § Innehavaren av gravrätten skall hålla gravplatsen i ordnat och värdigt skick.

9 kap. 6 § För den som vid dödsfallet var folkbokförd inom en huvudmans förvaltningsområde skall huvudmannen utan kostnad för dödsboet tillhandahålla

 • gravplats eller motsvarande på allmän begravningsplats under en tid av 25 år,
 • gravsättning inklusive gravöppning, återfyllning och iordningställande av öppnad grav,
 • transporter från det att huvudmannen övertagit ansvaret för stoftet till dess att gravsättning har skett, med undantag av transport för gravsättning utanför huvudmannens område, om inte transporten beror på ett avtal om tillhandahållande av särskilda gravplatser,
 • kremering,
 • lokal för förvaring och visning av stoftet, samt
 • lokal för begravningsceremoni utan religiösa symboler. Lag (1999:306).
Några gravar på Norra kyrkogården med liggande gravsten, gravarna är så kallade kistgravar, bakom gravstenarna går en låg häck med blommor på och runt omkring syns träd och buskar.

Begravningsavgiften

Alla folkbokförda i Sverige betalar en begravningsavgift. Det gäller alla oavsett tro och medlemskap i trossamfund. Begravningsavgiften beräknas på din kommunalt beskattningsbara inkomst. Hur stor avgiften är framgår av beskedet om din slutliga skatt. Begravningsavgiften är en årlig avgift som skall täcka kostnaden för begravningsverksamheten.

En ängel i sten ligger på mage på en gravsten, på gravstenen syns inristade fåglar och streck i guld.

Kyrkogårdsförvaltningen

Kyrkogårdsförvaltningen har hand om det som rör kyrkogården och begravningsverksamheten. Svenska kyrkan Tidaholm har 21 begravningsplatser.

Vid övrig myndighetskontakt med begravningsverksamheten

Det är Svenska kyrkan Tidaholm som anordnar och håller allmänna begravningsplatser för folkbokförda inom Svenska kyrkan Tidaholms geografiska förvaltningsområde, även för avlidna som inte var medlemmar i Svenska kyrkan.