Välja gravplats

Det är viktigt att tänka igenom valet av gravplats, eftersom det kan vara svårt att flytta aska eller stoft från en plats till en annan. Här kan du läsa om de olika gravskick som finns.

Kistgrav

Kistgraven kan vara avsedd för en eller flera kistor. Den upplåts med gravrätt för 25 år och kan förlängas. Innehavaren har skötselansvaret.

Några gravar på Norra kyrkogården med liggande gravsten, gravarna är så kallade kistgravar, bakom gravstenarna går en låg häck med blommor på och runt omkring syns träd och buskar.
Kistgrav. Foto: Svenska kyrkan Tidaholm

Urngrav

Urngraven kan vara avsedd för en eller flera urnor. Den upplåts med gravrätt för 25 år och kan förlängas. Innehavaren har skötselansvaret.

Urngrav.

Minneslund

Att gravsättas i minneslund är helt anonymt. Askan grävs ner någonstans inom minneslundens område. Anhöriga får ej deltaga vid gravsättningen. Det är kyrkogårdsförvaltningens personal som sköter nedsättningen av askan. Blommor och ljus placeras på en gemensam plats. Minneslund finns på Norra kyrkogården i Tidaholm. Ett minneskort skickas till de anhöriga efter gravsättningen.

Minneslund.

Askgravplats

Askgravarna upplåtes med gravrätt på en tid av 25 år.  De är kopplade till ett obligatoriskt skötselavtal som skall täcka kostnaderna för skötsel av både gravplats och gemensamma ytor under gravrättstiden. I en askgravplats finns plats för namnplatta och gravvas, där man får smycka med blombukett eller ljus.

Askgravlund
Askgravplats. Foto: Lena Linde

I dagsläget finns det askgravplatser på Norra kyrkogården (två stycken), Tidaholms kyrkogård (gamla), Östra kyrkogården, Fröjereds kyrkogård, Varvs kyrkogård, Acklinga kyrkogård, Valstads kyrkogård, Daretorps kyrkogård, Härja kyrkogård, Vättaks kyrkogård, Dimbo kyrkogård, Suntaks kyrkogård. Baltaks kyrkogård och Kymbo kyrkogård.

Askgravplatsen kvarteret 17 på Norra kyrkogården har dock inga lediga platser.

Regler och skötselavtal för askgravplatser

Gravplatsens storlek är 50 gånger 50 centimeter.

Gravplatsen markeras med namnplatta som kyrkogårdsförvaltningen skaffar fram och som bekostas av gravägaren.

Annan form av gravvård får inte uppsättas.

Upplåtelse och skötseltiden är 25 år och kan förlängas.

Askan gravsätts efter skriftlig överenskommelse med kyrkogårdsförvaltningen.

Om anhöriga önskar närvara vid gravsättningen ska detta meddelas begravningsbyrå eller kyrkogårdsförvaltning före kremation.

Meddelande till anhöriga att askan har jordats skickas ut i form av gravbrev, när gravrättsinnehavare utsetts.

Kyrkogårdsförvaltningen svarar för vård av askgravlunden och all plantering.

Besökare får medverka till smyckning med en vas med snittblommor och en ljuslykta, endast för detta ändamål och på avsedd plats. Allt annat plockas bort av kyrkogårdsförvaltningen.

Kyrkogårdsförvaltningen tar bort alla konstblommor före allhelgona och vinterdekorationer i vas tas bort vid vårstädningen.

Anordnande av gravrabatter, planteringar av krukväxter, utläggning av kransar, dekorationer och andra prydnader får inte förekomma.

Kyrkogårdsförvaltningen plockar bort snittblommor och konstblommor när dessa bedöms sakna prydnadsvärde.

Begravning

Begravningsgudstjänsten är en akt av kärlek och respekt för den som är död. Den är också något att hämta kraft ur för den dödes anhöriga. Begravningsgudstjänst hålls för att få säga farväl, överlämna en människa till Gud och säga tack.

En ängel i sten ligger på mage på en gravsten, på gravstenen syns inristade fåglar och streck i guld.

Kyrkogårdsförvaltningen

Kyrkogårdsförvaltningen har hand om det som rör kyrkogården och begravningsverksamheten. Svenska kyrkan Tidaholm har 21 begravningsplatser.