Härja kyrka

Ursprungligen har Härja kyrka varit en av traktens äldsta kyrkobyggnader. Den byggdes under 1100-talets första hälft. Idag finns endast tornet kvar från denna tid. Långhuset har om och tillbyggts under 1700-talets senare del.

Tornet är byggt av släta och välhuggna sandstenar, som omsorgsfullt fogats till varandra. Det har fyra ljudöppningar i romersk stil, en åt varje väderstreck, som samtliga delas av en smäcker kolonett. Tornet kröns av en pyramidformad huv med en spira överst.

Vid långhusets tillbyggnad fick man sandsten från Ettaks närbelägna, omkring år 1720, raserade kyrka. Stenarna därifrån räckte inte till varför kyrkans norra vägg istället fick byggas med vanlig gråsten.

Ovanför kyrkans sydportal finns en tympanon vars relief bland annat visar en biskop med kräkla i den ena handen och den andra lyfts som välsignelse över en knäböjande person. Ovanför tympanonen finns ytterligare en relief och intill denna två skulpterande manshuvuden. På kyrkans korgavel finns också större stenar inmurade i väggen också med bilder i relief.

Vid kyrkans renovering 1961-1962 fann man under trägolvet ett golv bestående av kalkstensplattor. Sedan dessa tagits bort kom den gamla kyrkans grund i dagen. Denna täcktes med ett nytt golv och kyrkan fick vid renoveringen en ny bänkinredning.

Altartavlan föreställer Kristus i Getsemane och har målats under 1800-talets sista hälft. Predikstolen med sin baldakin har tillkommit omkring år 1750 och har tillhört Nykyrka kapell. På predikstolen finns skulpturer föreställande Kristus och evangelisterna.

I kyrkan förvaras ett krucifix från den katolska tiden. Vidare finns tre träskulpturer. Den äldsta av dem är en madonnabild och de båda andra är apostlabilder. Dopfunten i sandsten kommer från den medeltida kyrkan. Ett vigvattenkar från 1100-talet har också påträffats, som nu förvaras i ett fönsternisch.

Bland inventarierna märks också nattvardskalken som skänkts till kyrkan år 1596 av grevinnan Margareta Brahe på Wisingsborg. Orgeln tillkom 1875 och byggdes av orgelbyggaren Svante Johansson i Liared. Samma företag, son och sonson till Svante Johansson, Levin och Nils Johansson, renoverade och byggde om orgeln år 1938. Orgeln har 8 stämmor.

I tornet hänger två klockor. Storklockan är gjuten 1868 och väger 300 kg. Lillklockan har tillkommit 1710 och väger 105 kg.

Information och tillgänglighet

I Härja kyrka ryms det 100 personer.

Handikappramper läggs ut vid behov i samband med gudstjänster och förrättningar. 

Toalett finns i intilliggande byggnad, öppen dagligen. 

Hörslinga finns.

Kyrkornas öppettider

Under perioden 1 maj till 31 augusti är kyrkorna öppna kl.8.00-18.00.

Observera att detta inte gäller Mobackens kapell, Norra kapellet, Östra Gerums kyrka och Vättaks kyrka. för besök i någon av dessa, kontakta expeditionen på telefon 0502-197 70.

Dessutom är Suntaks gamla kyrka stängd efter beslut från Statens fastighetsverk som ansvarar för den kyrkan.