Kungslena kyrka med sina tre kyrktorn samt kyrkklockan intill, runt omkring är lummiga gröna träd och grönt gräs på kyrkogården.

Kungslena kyrka

Kungslena kyrka byggdes under 1200-talets förra hälft. Den är troligen föregången av en träkyrka på platsen – en så kallad stavkyrka.

Om Kungslena kyrka

I slaget vid Lena år 1208 berättas det att danskarna brände den förra kyrkan. Historien berättar vidare att två år efter slaget byggde sockenborna den nya kyrkan. Socknen hette ursprungligen Lena. Det är först år 1365 som namnet Kungslena blir omnämnt.

Kyrkans karakteristiska exteriör med de tre tornen är unik. Ett större torn på långhusets mitt och två mindre över dess gavlar. Sägnen berättar att på påskdagen år 1258 bevistade Birger Jarl högmässan i kyrkan tillsammans med sin måg konung Håkan av Norge och sin son Valdemar, Sveriges då omyndige konung. Till minne av denna händelse lät man uppföra de tre tornen. Det mellersta och största av dem symboliserar Birger Jarl.

Kyrkan är byggd av sten med vitrappade fasader. Den består av långhus, korparti och ett åt söder liggande vapenhus. Kyrkan har om- och tillbyggts under 1400-talet och under år 1716 då bland annat ett vapenhus i väster byggdes. Kyrkans stora fönster togs upp 1684, enligt en anteckning i kyrkboken, ”för mörkrets skull”. Innan dess fanns nämligen endast tre små fönster åt söder, inga åt norr.

Från den äldsta kyrkan finns dopfunten i sandsten från 1100-talet bevarad. Den är ett verk av stenhuggaren Mäster Harald. Vidare är den till sakristian pansarbeslagna dörren av trä med sitt stocklås också från den gamla kyrkan.

Bland inventarierna märks också på långhusets inre vägg, mot norr, en madonnabild som är utförd vid 1200-talets mitt. Den inre dörren mot det södra vapenhuset är från slutet av 1400-talet. Även denna dörr består av pansarbeslaget trä och har massiva stocklås.

I slutet av 1600-talet tillkom bänkar, läktare, predikstol och altaruppsats. Målningarna i kyrkan är utförda år 1749 av Johannes Risberg. Under dessa målningar kan man se fragment av medeltida målningar, från 1400-talets senare del, utförda av Mäster Amund. Dessa 1400-talsmålningar har troligen funnits i hela kyrkan innan de övermålades år 1749. några av medeltidsmålningarna är dock bevarade.

En överste Lagerberg från Kungslena hade efter slaget i Poltava följt Karl XII till Bender varifrån han medförde ett medeltida antependium hem till Kungslena. Antependiet förvaras nu i kyrkans sakristia. Vidare förvaras där ett altarbrun, som är en spets och som troligen är ett medeltida klosterarbete från Vadstena.

Altaret pryds med ett krucifix och två ljusstakar från 1400 respektive 1500-talen. I sakristian förvaras dessutom en kyrkkista av ek från 1500-talet. En av ljuskronorna skänktes till kyrkan år 1668. Altarskåpet består bland annat av en träskulptur som föreställer Nattvarden.

Orgeln har 10 stämmor och är byggd 1989 av Robert Gustavssons Orgelbyggeri, Härnösand.

Kyrkklockorna hänger i den höga klockstapeln, av klockbockstyp, intill kyrkan. Den byggdes 1679 och är föregången av en tidigare klockstapel. I klockstapeln hänger två klockor, som båda är gjutna 1524. De väger 680 respektive 220 kg. I klockstapeln finns dessutom ett urverk, som ursprungligen installerades 1716. Uret som fortfarande är i bruk renoverades 1948 och 1993.

Tillgänglighet för Kungslena kyrka

I Kungslena kyrka ryms det 100 personer. Det finns handikappramper och dessa läggs ut vid behov i samband med gudstjänster och förrättningar. Dessutom finns det hörslinga.

Toalett finns i Kungslena församlingshem som ligger på andra sidan vägen. Toaletten är öppen varje dag.

I närområdet...

Intill Kungslena kyrka finns sedan sommaren 2023 ett gravstensmuseum för kulturgravar i Kungslena. I Kungslena finns förutom ett gravstensmuseum, även vandringsleder och Lena borgsruin. Välkommen till Kungslena!

Framsidan av gravstensmuseet i Kungslena gamla sockenmagasin, med lummiga träd i bakgrunden.

Gravstensmuseum i Kungslena

Det gamla sockenmagasinet vid Kungslena kyrka har blivit gravstensmuseum. Välkommen in!

Bland bilderna kan du bläddra och se Kungslena kyrka från olika vinklar och i olika årstider

Kyrkornas öppettider

Under perioden 1 maj till 31 augusti är kyrkorna öppna kl.8.00-18.00.

Observera att detta inte gäller Mobackens kapell, Norra kapellet, Östra Gerums kyrka och Vättaks kyrka. för besök i någon av dessa, kontakta expeditionen på telefon 0502-197 70.

Dessutom är Suntaks gamla kyrka stängd efter beslut från Statens fastighetsverk som ansvarar för den kyrkan.