Några gravar på Norra kyrkogården med liggande gravsten, gravarna är så kallade kistgravar, bakom gravstenarna går en låg häck med blommor på och runt omkring syns träd och buskar.
Foto: Svenska kyrkan Tidaholm

Begravningsavgiften

Alla folkbokförda i Sverige betalar en begravningsavgift. Det gäller alla oavsett tro och medlemskap i trossamfund. Begravningsavgiften beräknas på din kommunalt beskattningsbara inkomst. Hur stor avgiften är framgår av beskedet om din slutliga skatt. Begravningsavgiften är en årlig avgift som skall täcka kostnaden för begravningsverksamheten.

Bra att veta och vanliga frågor

Begravningsverksamhet är alla de olika åtgärder som har direkt samband med förvaltningen av de allmänna begravningsplatserna.
Där ingår att anordna och hålla tillräckligt antal gravplatser, anlägga, vårda kyrkogårdar och att hålla personal, byggnader, maskiner och allt annat som behövs för verksamheten.

Tjänster som ingår i begravningsavgiften:

 • gravplats eller motsvarande på allmän begravningsplats under en tid av 25 år.
 • gravsättning inklusive gravöppning
 • transport från det att huvudmannen övertagit ansvaret för stoftet till dess att gravsättning har skett.
 • kremering
 • lokal för förvarning och visning av stoftet, samt
 • lokal för begravningsceremoni utan religiösa symboler.

Det är gravplatser för icke kristna vars läge och utformning är religiöst motiverat t.ex. judiska och muslimska. Församlingen är skyldig att tillhandahålla särskilda gravplatser inom godtagbart avstånd. Eventuellt i samarbete med andra huvudmän.

Den som medvetet valt att inte vara medlem, vill Svenska kyrkan ta på allvar. Därför utgår kyrkan från att man inte vill ha en kyrklig begravning och det är heller inte en rättighet. Det är alltid den avlidnes önskan som inte tillhört kyrkan som ska vara avgörande. Särskilda skäl kan finnas som gör att den som inte tillhört kyrkan ändå önskar en kyrklig begravning. Kyrkoherden kan då besluta att en sådan får hållas. Vid sådana tillfällen tas en avgift för ut för officiant, musiker och kyrka.

Det finns olika gravskick från jordbegravning till gravsättning i minneslund. När det gäller frågor om begravning är det lämpligt att ta kontakt med kyrkogårdsförvaltningen som svarar på frågor som val av gravplats - gravvård och gravskötsel.

Rätten till en gravplats upplåtes till den eller dem som dödsboet anmäler till kyrkogårdsförvaltningen som gravrättsinnehavare. Detta skall ske inom sex månader från dödsfallet.

Gravrättsinnehavaren bestämmer vilka som skall gravsättas i gravplatsen och är den som har ansvaret att gravplatsen hålls i ett värdigt skick.

Gravrätten är idag 25 år och kan förlängas så länge gravplatsen vårdas. Kyrkogårdsförvaltningen är tacksam för att de som känner till att de är gravrättsinnehavare anmäler detta till kyrkogårdsexp. Finns det ej någon gravrättsinnehavare antecknad kan kyrkogårdsförvaltningen återta gravplatsen.

Det finns flera olika gravplatser som Kistgravplats – Urngravplats – Minneslund eller Asklund.

I kistgravplats placeras kistan med stoftet i sin jordgrav, här kan även urnor gravsättas i framtiden.

Urngravplats är endast för gravsättning av urnor.

Gravsättning av aska i Minneslund sker utan närvaro av anhöriga efter som den exakta placeringen skall vara okänd. Gravsättning meddelas med ett minnesblad till närmast anhörig. Lösa blommor sätts vid en gemensam smyckningsplats som sköts av kyrkogårdsförvaltningen.

I Asklunden sker gravsättning av aska utan anhörigas närvaro. Gravsättningen meddelas med ett gravbrev till gravrättsinnehavaren. Kyrkogårdsförvaltningen uppsätter namnplatta och gravvas. Skötsel och gravrätt gäller i 25 år mot en kostnad som betalas vid upplåtandet. Smyckning av gravplats får endast ske med blombukett eller ljus.

Kyrkogårdsförvaltningen ansvarar för att vissna blommor och ljusrester plockas bort.

Jag betalar årligen med min begravningsavgift för:

 • Grav på allmän kyrkogård
 • Gravsättning
 • Kremering
 • Transport av kista från bisättningslokal till begravningsceremoni, till krematorium och till  begravningsplats.
 • Lokal för förvaring och visning av stoft.
 • Lokal för begravningsceremoni utan religiösa symboler
 • Skötsel av kyrkogården/ begravningsplatsens allmänna ytor, nyanläggningar, vård och underhåll.

Mitt dödsbo betalar vid begravningen för:

 • Kista och svepning
 • Kistdekoration
 • Annonsering
 • Transport av kista till bisättningslokal (lokal för vissning och förvarning av stoft)
 • Minnesstund
 • Gravsten
 • Skötsel av graven

Begravning

Begravningsgudstjänsten är en akt av kärlek och respekt för den som är död. Den är också något att hämta kraft ur för den dödes anhöriga.

Omslaget till skriften Om begravning. Vallmoblommor på en äng.

Skriften Om begravning

Om begravning är en skrift som beskriver hur begravningar går till. Den finns på flera olika språk och innehåller information om bland annat gravplatser, ceremonier och aktuell lagstiftning.