Några gravar på Norra kyrkogården med liggande gravsten, gravarna är så kallade kistgravar, bakom gravstenarna går en låg häck med blommor på och runt omkring syns träd och buskar.
Foto: Svenska kyrkan Tidaholm

Begravningsavgiften

Alla folkbokförda i Sverige betalar en begravningsavgift. Det gäller alla oavsett tro och medlemskap i trossamfund.

Begravningsavgiften beräknas på din kommunalt beskattningsbara inkomst. Hur stor avgiften är framgår av beskedet om din slutliga skatt. Begravningsavgiften är en årlig avgift som skall täcka kostnaden för begravningsverksamheten.

Vilka kostnader täcker begravningsavgiften?

Detta ingår i begravningsavgiften för den som var folkbokförd i Sverige:

 • gravplats i 25 år
 • gravsättning
 • transporter av den avlidna inom huvudmannens förvaltningsområde fram till gravsättningen, och i förekommande fall till krematorium och särskild gravplats
 • kremering
 • lokal för förvaring och visning av stoftet, samt
 • tillgång till lokal för begravningsceremoni utan religiösa symboler.

Vem betalar vad i samband med begravning?

Genom begravningsavgiften betalar jag årligen för:

 • Grav på allmän kyrkogård
 • Gravsättning
 • Kremering
 • Transport av kista från bisättningslokal till begravningsceremoni, till krematorium och till  begravningsplats
 • Lokal för förvaring och visning av stoft
 • Lokal för begravningsceremoni utan religiösa symboler
 • Skötsel av kyrkogården/ begravningsplatsens allmänna ytor, nyanläggningar, vård och underhåll

Vid begravningen betalar mitt dödsbo för:

 • Kista och svepning
 • Kistdekoration
 • Annonsering
 • Transport av kista till bisättningslokal (lokal för vissning och förvarning av stoft)
 • Minnesstund
 • Gravsten
 • Skötsel av graven

Vad är begravningsverksamhet?

Begravningsverksamhet är alla de olika åtgärder som har direkt samband med förvaltningen av de allmänna begravningsplatserna.

Där ingår att anordna och hålla tillräckligt antal gravplatser, anlägga, vårda kyrkogårdar och att hålla personal, byggnader, maskiner och allt annat som behövs för verksamheten.

Bra att veta om begravning, gravplats och gravsättning

Det är gravplatser för icke kristna vars läge och utformning är religiöst motiverat till exempel judiska och muslimska. Församlingen är skyldig att tillhandahålla särskilda gravplatser inom godtagbart avstånd. Eventuellt i samarbete med andra huvudmän.

Den som medvetet valt att inte vara medlem, vill Svenska kyrkan ta på allvar. Därför utgår kyrkan från att man inte vill ha en kyrklig begravning och det är heller inte en rättighet. Det är alltid den avlidnes önskan som inte tillhört kyrkan som ska vara avgörande. Särskilda skäl kan finnas som gör att den som inte tillhört kyrkan ändå önskar en kyrklig begravning. Kyrkoherden kan då besluta att en sådan får hållas. Vid sådana tillfällen tas en avgift för ut för officiant, musiker och kyrka.

Det finns olika gravskick från jordbegravning till gravsättning i minneslund. När det gäller frågor om begravning är det lämpligt att ta kontakt med kyrkogårdsförvaltningen som svarar på frågor som val av gravplats - gravvård och gravskötsel.

Rätten till en gravplats upplåtes till den eller dem som dödsboet anmäler till kyrkogårdsförvaltningen som gravrättsinnehavare. Detta skall ske inom sex månader från dödsfallet.

Gravrättsinnehavaren bestämmer vilka som skall gravsättas i gravplatsen och är den som har ansvaret att gravplatsen hålls i ett värdigt skick.

Gravrätten är idag 25 år och kan förlängas så länge gravplatsen vårdas. Kyrkogårdsförvaltningen är tacksam för att de som känner till att de är gravrättsinnehavare anmäler detta till kyrkogårdsexpeditionen. Finns det inte någon gravrättsinnehavare antecknad kan kyrkogårdsförvaltningen återta gravplatsen.

Det finns flera olika gravplatser. Bland dessa är kist- och urngravplats samt minneslund och asklund.

I en kistgravplats placeras kistan med stoftet i sin jordgrav, här kan även urnor gravsättas i framtiden.

En urngravplats är endast för gravsättning av urnor.

Gravsättning av aska i minneslund sker utan närvaro av anhöriga efter som den exakta placeringen skall vara okänd. Gravsättning meddelas med ett minnesblad till närmast anhörig. Lösa blommor sätts vid en gemensam smyckningsplats som sköts av kyrkogårdsförvaltningen.

I asklunden sker gravsättning av aska utan anhörigas närvaro. Gravsättningen meddelas med ett gravbrev till gravrättsinnehavaren. Kyrkogårdsförvaltningen uppsätter namnplatta och gravvas. Skötsel och gravrätt gäller i 25 år mot en kostnad som betalas vid upplåtandet. Smyckning av gravplats får endast ske med blombukett eller ljus.

Kyrkogårdsförvaltningen ansvarar för att vissna blommor och ljusrester plockas bort.

Läs mer om begravningsavgiften på Svenska kyrkans gemensamma sidor:

En kyrkogård i solsken.

Begravningsavgiften

Begravningsavgiften finansierar begravningsverksamheten. Alla som är folkbokförda i Sverige – oavsett religion – och som har en kommunalt beskattningsbar inkomst betalar en begravningsavgift via sin skattsedel. Det är begravningsavgiften som finansierar begravningsverksamheten.

Omslaget till skriften Om begravning. Vallmoblommor på en äng.

Skriften Om begravning

Om begravning är en skrift som beskriver hur begravningar går till. Den finns på flera olika språk och innehåller information om bland annat gravplatser, ceremonier och aktuell lagstiftning.