Foto: Christina Dagberger

Välja gravplats

Det finns många olika sorters gravplatser att välja mellan. Det är bra att noga tänka igenom vad som verkligen passar eftersom gravplatsen är permanent.

Gravsättning kan vara att sätta ned en kista eller urna i en grav, att sätta ned urna i askgravlund, placera aska i minneslund eller på annan plats, till exempel spridas till havs. Vill du veta mer om allt som rör begravning? Skriften Om begravning ger svar på de flesta frågor som har med kostnader, ansvar och annat som är bra att veta. Du kan ladda ned den här >>. På Svenska kyrkans arbetsgivarorganisations webbplats finns den även på fler språk >>

Minneslunden Björkudden på Täby Södra begravningsplats samt minneslunden på Täby Norra begravningsplats 

Minneslunden är ett anonymt gravsätt. Anonymt innebär att aska eller kista grävs ner någonstans inom minneslundens område. Det är personalen på kyrkogården som sköter nedsättningen. Inga namnskyltar sätts upp, men möjlighet till utsmyckning finns vid speciella smyckningsplatser. Askan strös inte ut i våra minneslundar, utan grävs ned.

Askgravlund

Askgravlund är ett gravskick som är ett mellanting mellan urngrav och minneslund. Askgravlunden passar den som vill ha en grav märkt med namn, men inte vill ha någon planteringsruta att ta hand om. Askgravlunden är ett alternativ för anhöriga som vill ha en grav att besöka men inte har möjlighet att ta ansvar för en urngrav och där en minneslund upplevs för anonym. Anhörig kan närvara vid gravsättning i askgravlund.

I askgravlunden kan anhöriga placera lösa blommor och ljus intill naturstenen eller pollaren samt vid muren. Den enda utsmyckning som är tillåten är lösa blommor under hela året samt vinterdekorationer och gravljus – ej marschaller – under den mörka delen av året. Smyckning utöver detta plockas bort av kyrkogårdsförvaltningen. Ingen plantering av växter får ske vid denna typ av gravplats. Kyrkogårdsförvaltningen sköter gravplatsen. Detta gravskick är förenat med vissa kostnader; se blanketten ”Anmälan om gravsättning i Askgravlund”.

Vi erbjuder också gravsättning i askgravlund Skogen. Detta gravskick påminner i stort om våra övriga askgravlundar men är inte förenat med någon kostnad. I Skogen är det de anhöriga som själva väljer och bekostar en gravsten i form av en natursten. Detta kvarter är fullbokat, och det finns inga lediga nya gravplatser att upplåta. Anhöriga som önskar boka en tid för gravsättning ”nummer två”, vänligen kontakta kyrkogårdsförvaltningen för bokning samt blankett för beställning.

På den Södra begravningsplatsen i skogen finns ett kvarter som heter askgravplats Gläntan. Där finns 13 kvarter med naturstenar placerade där anhöriga kan välja gravplats.

Det är askgravplatser med plats i varje grav för upp till fyra askor som gravsätts i linnepåse. De anhöriga blir gravrättsinnehavare. En namnskylt sätts upp på naturstenen efter att faktura för detta har betalats. Se vidare blankett Anmälan om gravsättning i Askgravplats C4 och Gläntan.

På kvarter C4 finns också askgravplatser med samma regler och kostnad som för Gläntan. Dessa gravar är anlagda med ljusa fyrkantiga stenar i rader, där hyra för stenen, namnskylt och skötsel av planteringen ingår i priset.

Se vidare blankett Anmälan om gravsättning i Askgravplats C4 och Gläntan.

Urngrav

Urngravar upplåts med plats för nio urnor med gravrätt i 25 år. Gravrättsinnehavaren bestämmer om man vill ha en gravvård (gravsten) eller inte (se nedan). Anhöriga är med vid gravsättningen av urnan, som brukar ske någon månad efter begravningsceremonin. Gravrättsinnehavaren sköter gravens planteringsyta och ansvarar för skötsel av den.

Kistgrav

Anhöriga är med vid gravsättningen av kistan, som sker direkt efter begravningsceremonin. Gravrättsinnehavaren sköter gravens planteringsyta och ansvarar för skötsel av den. Det finns också muslimska kvarter där gravsättning sker enligt muslimsk sed.

Kistgravar upplåts med plats för två kistor med gravrätt i 25 år. Gravrättsinnehavaren bestämmer om man vill ha en gravvård (gravsten) eller inte (se nedan). Det finns dessutom plats för 9 urnor i en kistgrav.

Beslut angående gravsättning i det muslimska gravkvarteret

Platserna i det muslimska gravkvarteret på Täby Norra begravningsplats är på väg att ta slut. Förvaltningen godkänner endast gravsättningar i detta kvarter av personer som var folkbokförda i Täby kommun när de avled. 

Gravvård (gravsten) för urngrav och kistgrav

Gravrättsinnehavaren bestämmer om man vill ha en gravvård (gravsten) eller inte. För kyrkogården och begravningsplatserna finns bestämmelser och praxis om gravvårdens storlek. Information om dessa ges av kyrkogårdsförvaltningen.

Innan gravvården tillverkas och sätts upp på gravplatsen ska en beställning med ritning undertecknad av gravrättsinnehavaren skickas till kyrkogårdsförvaltningen för godkännande. Endast gravvårdar som godkänts av kyrkogårdsförvaltningen får sättas upp. Gravrättsinnehavaren är ansvarig för underhållet av berörd gravvård. Uppsatt gravvård får inte tas bort utan kyrkogårdsförvaltningens tillstånd.

Spridning aska på annan plats än begravningsplats

För att få strö ut aska efter avliden på annan plats än allmän eller enskild begravningsplats krävs tillstånd från Länsstyrelsen.

Kontakta Länsstyrelsen i Stockholms län

Kontakta Kyrkogårdsförvaltningen

Telefontid 
Må-to kl. 9-12 och 13-15
Fredagar kl. 9-12
Tel. 08-580 035 50
Besökstid
Må-fr kl. 9-12. Krossbacken 43, 187 70 Täby.
tabyforsamling@svenskakyrkan.se

Vägbeskrivning till Södra begravningsplatsen

Med bil från norrortsleden
Tag av vid trafikplats Täby kyrkby
Sväng av mot Täby kyrkby.
Kör cirka en kilometer.
Vid rondellen vid Täby kyrka, sväng vänster. 
Täby kyrka är på vänster sida. 
Kör förbi kyrkan. 
Vid T-korsning, är det en ljus betongmur med texten:
Täby begravningsplats och Stillheten. 
Åk rakt fram in igenom muröppningen och åk på Stillhetens väg. 
Vid nästa T-korsning tag vänster på Södra Stillhetens väg. 
Parkeringsplats finns efter 200 m till vänster. 
Rakt fram finns Stillheten ceremonibyggnad.