Täby församling

Prata med oss

Kontakt

Täby församling Besöksadress: Attundavägen 3, 18323 TÄBY Postadress: BOX 208, 18323 TÄBY Telefon: +46(8)58003500 E-post till Täby församling Webbplats

Jourhavande präst

Kyrkan kan hjälpa dig. Akut samtals- och krisstöd.

Till innehållet

Välja gravplats

Det finns många olika sorters gravplatser att välja mellan. Det är bra att noga tänka igenom vad som verkligen passar eftersom gravplatsen är permanent.


Minneslunden Björkudden på Täby Södra begravningsplats

Minneslunden är ett anonymt gravsätt. Anonymt innebär att aska eller kista grävs ner någonstans inom minneslundens område. Det är personalen på kyrkogården som sköter nedsättningen. Inga namnskyltar sätts upp, men möjlighet till utsmyckning finns vid speciella smyckningsplatser.

Minneslunden på Täby Norra begravningsplats är i princip fullbelagd och förvaltningen kan inte tillåta gravsättningar av askor där från och med 1/2 2011. Dispens kan beviljas endast för nära anhöriga där definitionen nära anhörig är make/maka, sambo, livskamrat eller minderårigt barn. Se nedan på denna sida för mer information om dispensansökan.

Askgravlund

Askgravlund är ett gravskick som är ett mellanting mellan urngrav och minneslund. Askgravlunden passar den som vill ha en grav märkt med namn, men inte vill ha någon planteringsruta att ta hand om. Askgravlunden är ett alternativ för anhöriga som vill ha en grav att besöka men inte har möjlighet att ta ansvar för en urngrav och där en minneslund upplevs för anonym. Anhörig kan närvara vid gravsättning i askgravlund.

I askgravlunden kan anhöriga placera lösa blommor och ljus intill naturstenen eller pollaren samt vid muren. Den enda utsmyckning som är tillåten är lösa blommor under hela året samt vinterdekorationer och gravljus – ej marschaller – under den mörka delen av året. Smyckning utöver detta plockas bort av kyrkogårdsförvaltningen. Ingen plantering av växter får ske vid denna typ av gravplats. Kyrkogårdsförvaltningen sköter gravplatsen. Detta gravskick är förenat med vissa kostnader; se blanketten ”Anmälan om gravsättning i Askgravlund”.

Vi erbjuder också gravsättning i askgravlund Skogen. Detta gravskick påminner i stort om våra övriga askgravlundar men är inte förenat med någon kostnad. I Skogen är det de anhöriga som själva väljer och bekostar en gravsten i form av en natursten. Se vidare blanketten ”Anmälan om gravsättning i Askgravlund Skogen”. Från och med hösten 2015 går det att gravsätta urnor i detta område.

Urngrav

Urngravar upplåts med plats för nio urnor med gravrätt i 25 år. Gravrättsinnehavaren bestämmer om man vill ha en gravvård (gravsten) eller inte (se nedan). Anhöriga är med vid gravsättningen av urnan, som brukar ske någon månad efter begravningsceremonin. Gravrättsinnehavaren sköter gravens planteringsyta och ansvarar för skötsel av den.

Kistgrav

Anhöriga är med vid gravsättningen av kistan, som sker direkt efter begravningsceremonin. Gravrättsinnehavaren sköter gravens planteringsyta och ansvarar för skötsel av den.Det finns också muslimska kvarter där gravsättning sker enligt muslimsk sed.

Kistgravar upplåts med plats för två kistor med gravrätt i 25 år. Gravrättsinnehavaren bestämmer om man vill ha en gravvård (gravsten) eller inte (se nedan). Det finns dessutom plats för 9 urnor i en kistgrav.

Gravvård (gravsten) för urngrav och kistgrav

Gravrättsinnehavaren bestämmer om man vill ha en gravvård (gravsten) eller inte. För kyrkogården och begravningsplatserna finns bestämmelser och praxis om gravvårdens storlek. Information om dessa ges av kyrkogårdsförvaltningen.

Innan gravvården tillverkas och sätts upp på gravplatsen ska en beställning med ritning undertecknad av gravrättsinnehavaren skickas till kyrkogårdsförvaltningen för godkännande. Endast gravvårdar som godkänts av kyrkogårdsförvaltningen får sättas upp. Gravrättsinnehavaren är ansvarig för underhållet av berörd gravvård. Uppsatt gravvård får inte tas bort utan kyrkogårdsförvaltningens tillstånd.

Kontakta Kyrkogårdsförvaltningen

Kyrkogårdsförvaltningen Täby 
Telefontid och besökstid: Må-to kl. 9-12 och 13-15, fredagar kl. 9-12
Tel. 08-580 035 50
Marianne Didenbäck 
Malou Wikander 
e-post
Adress: Krossbacken 43, 187 70 Täby 

Dispensansökan

Dessa uppgifter måste finnas med i dispensansökan för gravsättning i minneslunden på Täby Norra begravningsplats.

- Namn och personnummer på den nyligen avlidne.

- Namn och personnummer för den som redan är gravsatt i Norra Minneslunden samt (ungefärligt) datum för gravsättning

- Relationen dem emellan – måste falla inom definitionen för nära anhörig.

- Namn samt fullständiga kontaktuppgifter på anhörig som skriver dispensansökan.

- Brevet skall dateras och skrivas under.

- Brevet sändes till Täby kyrkogårdsförvaltning, Krossbacken 43, 187 70 Täby.
Ärendet tas upp vid begravnings- och fastighetsutskottets nästkommande sammanträde.

Vägbeskrivning till Södra begravningsplatsen

Med bil från norrortsleden
Tag av vid trafikplats Täby kyrkby
Sväng av mot Täby kyrkby.
Kör cirka en kilometer.
Vid rondellen vid Täby kyrka, sväng vänster. 
Täby kyrka är på vänster sida. 
Kör förbi kyrkan. 
Eviga Ljusets kapell är på din högra sida, kör förbi det. 
Vid T-korsning, är det en ljus betongmur med texten:
Täby Begravningsplats och Stillheten. 
Åk rakt fram in igenom muröppningen och åk på Stillhetens väg. 
Vid nästa T-korsning tag vänster på Södra Stillhetens väg. 
Parkeringsplats finns efter 200 m till vänster. 
Rakt fram finns Stillheten ceremonibyggnad.