Foto: Kerstin Larsson

Ser det oklippt ut på kyrkogården?

Anledningen är att det gynnar ekosystemet och vår hälsa!

Kanske har du lagt märke till att vilda blommor få växa ifred och bilda ängsmark på vissa ställen på kyrkogårdarna.
Det beror på att församlingen vill ge sitt bidrag till att öka mångfalden av arter och gynna pollinatörer. Vilda blommor, bin, humlor och fjärilar ingår i ett ekosystem som hotas av den artdöd som breder ut sig och som i förlängningen hotar vår matförsörjning och hälsa. 

Liten äng med prästkragar vid klockstapeln på kyrkogården i Skalunda Foto: Kerstin Larsson

MÅNGA VILDA BLOMMOR ÄR BRA FÖR MÄNNISKAN
I takt med att slåtterängar och naturbetesmarker minskat kraftigt i Sverige har både ängsväxter och pollinatörer som bin, humlor och fjärilar blivit allt färre. Det vill Naturskyddsföreningen råda bot på genom att använda en ofta bortglömd yta med stor potential – nämligen landets alla vägrenar.
Sunnersbergs församling vill vara en del i projektet som inletts under 2022.
– Ett första steg för oss är att se var runt församlingens kyrkor det går att spara ängsmark och låta vilda blommor få växa ifred, säger Joakim Lövkvist, kyrkogårdschef i församlingen


Bara en bråkdel kvar
Ängar och naturbetesmarker är de mest artrika markerna i Sverige, men idag finns bara en bråkdel av dem kvar. De växer igen, bebyggs eller planteras med gran. Samtidigt breder invasiva arter som lupin ut sig och tränger undan andra arter.
Artdöden är ett allvarligt hot mot mänskligheten. Mångfalden av arter är en förutsättning för att ekosystemen, som ger människan livsviktiga tjänster som pollination, matproduktion och dricksvatten, ska fungera. Enligt FN utrotas arter 10–100 gånger snabbare nu än under de senaste tio miljoner åren. Just nu hotas upp till en miljon arter av utrotning. Många av dessa kommer att försvinna inom några årtionden om vi inte agerar.  

Självklart att hjälpa till
Bengt Carlsson Vester är den som tog upp frågan i kyrkorådet.
– Jag bor mellan Sunnersbergs och Strö kyrka och har sett Trafikverkets skyltar vid vägrenen med texten ”artrik vägkant” och jag hörde talas om Naturskyddsföreningens satsning. Jag tycker det känns självklart att församlingen hjälper till och sparar ytor för ängsblommor, säger han. 
– Besökarna får vara beredda på att alla ytor vi är vana att se klippta kanske inte kommer att vara kortklippta hela sommaren, tillägger han.

Mångfald ger ett robustare ekosystem
Ängen är näringsfattig och det är just bristen på näring som ger den rikliga mångfalden där ingen art kan växa ohämmat och tränga ut alla andra. Artrikedomen gör att ekosystemet blir robust och lättare kan stå emot klimatförändringar.

(Artikel i församlingens Kyrkoblad nr 2/2021)