Foto: Freepik.com

Ordlista

Förklaring av våra olika benämningar

ASKGRAV
Gravplats för urnor. Gravrätten gäller i 25 år med möjlighet till förlängning, gravrätt- sinnehavaren får smycka med snittblommor och ljus. Kyrkogårdsförvaltningen sköter graven, det vill säga planteringar och smyckning med vinterdekoration.

I dagsläget finns det askgravplatser på fyra av Sunnersbergs församlings kyrkogårdar: Otterstad, Gösslunda, Sunnersberg och Rackeby.

BEGRAVNINGSAVGIFT
Alla som är folkbokförda i Sverige betalar begravningsavgift via skatt. I den ingår:
* Gravplats eller motsvarande på allmän begravningsplats under en tid av 25 år.
* Gravsättning inklusive gravöppning, återfyllning och iordningställande av öppnad grav.
* Transporter från det att huvudmannen övertagit ansvaret för stoftet till dess att gravsättning har skett, med undantag av transport för gravsättning utanför huvudmannens område, om inte transporten beror på avtal om tillhandahållande av särskilda gravplatser.
* Kremering.
* Lokal för förvaring och visning av stoft.
* Lokal för begravningsceremoni utan religiösa symboler.

BEGRAVNINGSLAG
(SFS 1990:1144) är en lag som reglerar begravningsverksamheten i Sverige, bland annat om hur den ska finansieras.

BEGRAVNINSGPLATS
Område som är anordnat för gravsättning av avlidnas stoft eller aska. Begravningsplatser innefattar kyrkogårdar och andra gravområden, minneslundar, askgravplatser med mera.

BEGRAVNINGSOMBUD
Enligt 10 kap 1 § begravningslagen ska Länsstyrelsen, när en församling är huvudman för begravningsverksamheten, förordna ett eller flera ombud att granska hur församlingen tar till vara de personers intressen som inte tillhör Svenska kyrkan. Verksamhetsområdet omfattar samtliga församlingar inom Lidköpings kommun. 

GRAVBREV
Får den som är innehavare vid upplåtelse av gravrätt. Gravbrevet är ett bevis på rätten till gravplatsen.

GRAVPLATS
Gravplats är det område som gravrätten är kopplad till. Gravplatsen kan ha utrymme för en eller flera kist- eller urngravar.

GRAVRÄTT
Det som ger dig rätt till en viss grav. Innebär att ha ett ansvar att hålla den i ett vårdat skick. Gäller i 25 år från den sist gravsatta. Kan förlängas efter denna tid. Gravrättsinnehavaren har ansvar för stenen, för att platsen är ordnad och i gott skick och för säkerheten på gravplatsen.
Kontrollen av att gravstenen sitter stadigt görs av huvudmannen, men kostnaden för att rätta till problem står gravrättsinnehavaren för. Efter en tid kontrolleras stenen igen.

GRAVRÄTTSINNEHAVARE
Den som har ansvar för gravplatsen och avgör vad man ska göra med skötslar och vem som mer får gravsättas i graven.

GRAVSKICK
Olika typer av gravplatser som till exempel kist-, urngrav, minneslund, askgravplats m.m.

GRAVSKÖTSEL
Gravrättsinnehavaren är ansvarig för gravskötseln. Vill du ha hjälp med den kan du teckna avtal med kyrkogårdsförvaltningen.
Skötseln innefattar följande:
Vårplantering, sommarplantering samt vintersmyckning till allhelgonahelgen. Tvättning av gravsten, vattning och rensning ingår liksom borttagning av vissna blommor i vas. Pris på skötsel beror på storlek på plantering.

Sedan januari 2016 erbjuds en ny skötsel, gräsputs vilket innebär att gräset runt gravsten och gravrabatt trimmas. Gräsputsen ingår i skötselavtalet men vill man bara ha gräsputs kostar det 200:-/år och detta tecknas i 5-årsintervall. Detta har inte Sunnersbergs församling börjat med, så denna tjänst är kostnadsfri hos oss.

KULTURINTRESANTA GRAVAR
En grav med kulturhistoriskt intresse som saknar gravrättsinnehavare sköter huvudmannen/församlingen om. Detta gäller endast gravstenen (för att bevara denna för framtiden). Ansvaret gäller alltså inte någon plantering av blommor.
I de fall gravrättsinnehavare finns, sköter denne om graven.

GRAVVÅRDSBESTÄMMELSER
Alla stenar måste godkännas av huvudmannen. Bestämmelserna kan variera mellan olika kyrkogårdar.

HUVUDMAN
Den ansvarige för begravningsverksamheten på en ort kallas huvudman. Vanligtvis
är huvudmannen en församlig/pastorat inom Svenska kyrkan.
Huvudmannen kan även vara en kommun vilket är fallet i Stockholm och Tranås.

JORDBEGRAVNING
Kistbegravning. Kistan sänks ner och graven återfylls varsamt med jord.

KISTGRAVPLATS
En gravplats där kistan gravsätts i marken. Gravrätten gäller 25 år med möjlighet till förlängning. Gravrättsinnehavaren kan välja att sköta graven själv. Det går också att teckna skötselavtal och låta kyrkogårdsförvaltningen sköta den uppgiften.

KREMERING
Förbränning av stoftet efter en avliden person (urnsättning eller minneslund)

KULTURGRAV
Gravplats som ska bevaras med stöd av Kulturminneslagen och Kulturminnesförordningen. En kulturgrav saknar gravrättsinnehavare och vårdas av huvudmannen. Gravplatsen kan utmärkas till kulturgrav av olika anledningar. Gravanordningens form och bearbetning eller ålder avgör dess kulturhistoriska värde. Det kan också vara en intressant inskription eller en intressant person som är gravsatt i graven.

KYRKOGÅRD
Begravningsplats i anknytning till en kyrka.

MINNESLUND
Askan grävs ner och de anhöriga får inte veta var och deltar inte vid nedgrävningen. Det finns ingen gravrättsinnehavare.
I dagsläget finns det minneslund på kyrkogården i Otterstad.

SPRIDNING AV ASKA
Kräver tillstånd av länsstyrelsen i det län där askan ska spridas

URNGRAVPLATS
En gravplats där urnan gravsätts i marken. Gravrätten gäller 25 år med
möjlighet till förlängning. Också här kan gravrättsinnehavaren välja att sköta planteringen själv eller köpa den tjänsten av kyrkogårdsförvaltningen.

VANVÅRDAD GRAVPLATS
Gäller gravplatser där gravrättsinnehavaren har skötselansvaret. Vanvård uppstår när gravplatsen inte vårdats. Detta protokollförs, fotograferas och gravrättsinnehavaren kontaktas för att utföra åtgärder.