en tallrik soppa sträcks mot en besökare
Foto: Ikon/Johannes Frandsen

Idealitet

Att få tas i anspråk

I en framtid är det troligt att antalet anställda i Svenska kyrkan är färre. I många systerkyrkor i världen utförs det mesta av ideella krafter. Denna insikt finns men ideella medarbetares engagemang är viktigt av helt andra skäl.
Att få tas i anspråk, få bidra och vara delaktig är ett grundläggande mänskligt behov. Att många ges möjlighet till delaktighet och får ta ansvar är grunden för att vara församling. Församlingen, Kristi kropp, gestaltas när olika erfarenheter och gåvor tas till vara.  
Sunnersbergs församling står inför ett generationsskifte då medelåldern bland ideella är hög. En del har inte kommit tillbaka till sina uppgifter efter pandemin. De ideella krafterna behöver förstärkas och förnyas. Det är viktigt att frågan ställs om att göra en insats eller om vad man kan eller är bra på. Det finns också behov av en större mångfald i uppgifter/insatser för ideella. Undersökningar visar att vilja till engagemang finns i samhället, men att många vill ha en mer konkret, tidsbegränsad uppgift. Fler ideella ställer också nya krav på anställda när det gäller samordning och stöd i uppdraget. 
Under 2023 är Anita Olausson projektanställd för att stärka arbetet kring idealitet. 

MÅL:
- fler ideella medarbetare rekryteras
- fler får en konkret fråga: Skulle du vilja vara ideell? Hur vill du engagera dig? Vill du ....?
- bredden och mångfalden i uppdrag och uppgifter vidgas
- strategier för att ta vara på ideellas erfarenheter och kunskaper tas fram
- anställdas kompetens inom området ska höjas genom fortbildning    
- projekttjänsten bidrar på ett tydligt sätt till att ideellt engagemang lyfts och fördjupas    

FRÅN OMVÄRLDSANALYSEN
Fler behöver få vara delaktiga. De ideella krafterna behöver förstärkas och förnyas. Medelåldern idag är hög. Barnen i grupperna behöver fler vuxna. Nyblivna pensionärer kan vara en särskild målgrupp. Utmaningen är att aktivt ställa frågan om att göra en ideell insats och vara nyfiken på varandras kunskaper och erfarenheter.