en citrongul fjäril sitter på en blå blomma
Foto: Ikon/Magnus Aronson

Hållbarhet: klimat & miljö

Att hitta nya vägar till ett gott liv för alla

I början av bibeln berättas om att Gud skapade världen och att allt var mycket gott. Människan fick uppdraget att ta hand om alltihop, att vårda och värna Guds skapelse. Att vi människor inte tagit det uppdraget på allvar är de flesta av oss väl medvetna om idag. Våra livsmöjligheter är hotade, det ser mörkt ut och sent har vi vaknat upp. Men det är inte för sent! Bibeln ger oss också hopp om att vi kan vända om och hitta nya vägar till ett gott liv där varken miljö eller människor skadas eller förstörs. Vi har en skyldighet att värna om de av våra syskon som lever i områden som drabbats värst av klimatförändringarna. Vi vet att vårt sätt att leva bidragit mest till problemen.
Svenska kyrkans färdplan för klimatet kan ge hjälp och stöd i arbetet. Den är en handlingsplan som innebär att kyrkans klimatpåverkan minskas och bidrar till mänsklighetens gemensamma arbete för att bromsa effekterna av klimatförändringarna. Klimatneutralitet ska uppnås till år 2030. Andliga och existentiella aspekter lyfts då oron för framtiden och klimatet finns hos både stora och små och måste tas på allvar.
Solpaneler har installerats på Kyrkans gård-Lockörn och församlingshemmet i Otterstad. Laddstolpar finns redan och antalet kommer att utökas under 2023. 
Kyrkogårdarnas små maskiner drivs med batteri. En medvenhet finns om att större maskiner byts ut mot eldrivna så snart goda alternativ finns.

Mål: 
- kraftsamling sker för att ta tag i klimat- och miljöfrågorna, miljögruppen är en del i detta    
- viktiga val görs för ett mer hållbart sätt att leva och verka
- mitt i oron förmedlas hopp
- fokusera på klimaträttvisa och låta det genomsyra detta område samt utvecklingsområdet ”internationellt engagemang” 

FRÅN OMVÄRLDSANALYSEN
Oron för framtiden och klimatet finns hos både stora och små. En miljögrupp med förtroendevalda och anställda ligger i startgroparna. Svenska kyrkans färdplan för klimatet kan ge hjälp och stöd i det arbetet. Andliga och existentiella aspekter ska lyftas och kyrkans verksamhet ska uppnå klimatneutralitet till år 2030. Utmaningen är att kraftsamla för att ta tag i klimatfrågorna och göra viktiga val för ett mer hållbart sätt att leva och verka samt att förmedla hopp mitt i oron.