en lite späd, planta strävar uppåt
Foto: pixabay.com

Detta vill församlingen utveckla!

Idealitet, internationellt engagemang och hållbarhet: klimat och miljö

Vad vill församlingen?
Församlingsinstruktionen (FIN) är det måldokument som kyrkoordningen ålägger varje pastorat/församling att skriva.
FIN är ett redskap för församlingens arbete med identitet, mål och riktning och den är en grund för den pågående dialogen i det som kallas ”Vägen vidare”, en dialog mellan domkapitel, biskop, församling och kyrkoherde.
I FIN beskrivs ett ”pastoralt program” för den grundläggande uppgiften (fira gudstjänst, bedriva undervisning och utöva diakoni och mission) och dokumentet utmynnar i några så kallade utvecklingsområden.
Instruktionen ska revideras vart fjärde år.
 
Vad är utvecklingsområden?
Sunnerbergs församlings instruktion mynnar ut i tre övergripande utvecklingsområden som beskriver vad församlingen vill fokusera på några år framåt församlingens verksamhet.
Dessa utvecklingsområden kan exemeplvis handla om gudstjänst, diakoni eller konfirmander men det kan också gälla förvaltningsfrågor, personalsituation eller fastighetsfrågor. Områdena är en hjälp när församlingen ska prioritera bland alla uppgifter.
Utvecklingsområdena utgör också den röda tråden i de årliga kontakterna med biskop och stiftskansli genom ”Vägen vidare”. 
Församlingsinstruktionen gäller för åren 2023-2026 och dr pekas tre prioriterade områden ut:
1. Idealitet
2. hållbarhet: klimat och miljö
3. Internationellt engagemang

Läs mer om respektive områden nedan.

en tallrik soppa sträcks mot en besökare

Idealitet

Att få tas i anspråk

en citrongul fjäril sitter på en blå blomma

Hållbarhet: klimat & miljö

Att hitta nya vägar till ett gott liv för alla

Internationellt engagemang

En del av en världsvid kyrka