Gravplatser

Vi hjälper gärna till med information och rådgivning om vilka olika gravskick som finns och bestämmelserna kring dessa.

Enligt begravningslagen behandlas all gravsättning som definitiv och därför är det så gott som omöjligt att bevilja tillstånd till flyttning av gravsatt stoft eller aska. Aska som gravsatts i minneslunden kan under inga förhållanden flyttas.

På Sundbybergs begravningsplats finns:
• Minneslund (anonym gravsättning, aska nedgrävs eller sprids)
• Askgravplats, 2 platser per gravrätt:   
   https://www.svenskakyrkan.se/sundbyberg/askgravplats
• Kistgrav med plats för kista och urnor
• Urngrav

Nedanstående informationstext om gravrätt finns även som PDF.

INFORMATION OM GRAVRÄTT
Anmälan om gravrättsinnehavare

Huvudmannen för begravningsverksamheten är enligt begravningslagen (SFS 1990:1144) skyldig att föra gravbok eller gravregister över gravplatsen och vilka som är gravrättsinnehavare.

En eller flera personer kan vara gravrättsinnehavare.

Vid upplåtelse av ny gravplats måste dödsboet efter den avlidne inom sig utse vem eller vilka som skall vara gravrättsinnehavare på denna blankett. Är det ingen som vill vara gravrättsinnehavare skall även det anges på denna blankett. Observera att samtliga dödsbodelägare skall godkänna gravrättsinnehavaren genom att skriva sitt namn på blanketten.

Är det gravrättsinnehavaren som avlidit skall en ny gravrättsinnehavare utses. I första hand skall den vara gravrättsinnehavare som av den avlidne gravrättsinnehavaren blivit förordnad. Finns ett sådant förordnande om ny gravrättsinnehavare skall den skickas in till huvudmannen för begravningsverksamheten (adressen finns på blankettens första sida) för att antecknas i gravboken.

Finns inget förordnande måste dödsboet efter den avlidne inom sig utse vem eller vilka som skall vara gravrättsinnehavare på denna blankett inom sex månader efter dödsfallet. Är det ingen som vill vara gravrättsinnehavare skall även det anges på blanketten. Observera att samtliga dödsbodelägare skall godkänna den nya gravrättsinnehavaren genom att skriva sitt namn på blanketten.

Gravrätten får utövas endast av den som är antecknad i gravboken eller gravregistret som innehavare av gravrätten.

Gravrättsinnehavarens rättigheter och skyldigheter
Gravrättsinnehavarens rättigheter och skyldigheter framgår av begravningslagen.

Till gravrättsinnehavarens rättigheter hör bland annat att
• bestämma vilka som skall gravsättas inom gravplatsen
• bestämma gravanordningens utseende och beskaffenhet
• bestämma gravplatsens utsmyckning och ordnande i övrigt (ASKGRAVPLATSER, har särskilda villkor)
• få gravrätten förnyad på vissa villkor vid upplåtelsetidens utgång
• återlämna gravplatsen till upplåtaren, huvudmannen

Till gravrättsinnehavarens skyldigheter hör bland annat att
• hålla gravplatsen i ordnat och värdigt skick
• iaktta huvudmannens bestämmelser när det gäller gravanordningarnas utseende och beskaffenheter samt gravplatsens utsmyckning och ordnande i övrigt
• Pga arbetsmiljö- / olycksrisk är det inte tillåtet att markera gravplatsen med lösa stenar/föremål
• före gravrättstidens utgång till huvudmannen göra anmälan om förnyelse av gravrätten
• anmäla ny gravrättsinnehavare inom 6 månader när en gravrättsinnehavare avlider
• anmäla adressändring