Minneslund

Minneslund är en gemensam anonym gravplats.

Den vårdas med daglig tillsyn och utan kostnader för de som har anhöriga gravsatta där. Minneslund är en plats med helt anonym gravsättning inom området och därmed finns ingen egen gravplats att besöka. Ingen får vetskap om var askan jordats, utan grav-sättningen sker helt utan närvaro av anhöriga. Efter gravsättningen utfärdas minnesblad av begravningsverksamheten. Minneslunden har två centrala smyckningsplatser och endast där får smyckning ske.

Snittblommor, sommarblommor och ljus är tillåtna, således inte perenner, krukor, kransar, marschaller, prydnadsföremål och dylikt.

Minneskapellet
Uppe på krönet av lunden finns också ett litet minneskapell, förmodligen den enda i sitt slag i Sverige, som uppförts för att bereda dem som så önskar tillträde för en stunds vila och ro. Detta är öppet under dagtid såväl vardagar som helgdagar. Om man har snittblommor med, kan dessa sättas i blomsterrännan i minneskapellet. Sommarblommor får planteras i den gemensamma rabatten utomhus. Under tid då gravljus får tändas finns det en särskild plats utomhus, där dessa får placeras.

Ordningsföreskrifter för minneslunden (kommer snart)

Minnespärm
I en nisch med glasdörr, inne i minneskapellet finns en pärm med lösa blad, vari man, om man säger till kan få infört den avlidnes, namn, födelseort samt dödsdag, dödsort och yrke. Pärmar med kopieblad finns också, vilka alltid ligger framme. I dessa kan man även få kompletterat med ytterligare text om man säger till, exempelvis om något som engagerat den avlidne i livet, politiskt, ideellt eller också med en vers av något slag. Innan en text införes, granskas denna av begravningsverksamheten.

Eftersom minneslunden är en anonym gravplats för vi inte in några namn i pärmarna om anhöriga inte själva sagt till.

Önskemål om namn/text till pärm i minneslunden

Blankett för medgivande av gravsättning