Vårt vänstift i det Heliga Landet

Den evangelisk-lutherska kyrkan i Jordanien och det Heliga landet (ELCJHL) är en liten luthersk kyrka med sin bas i Jerusalem. Kyrkan förvaltar några av kristenhetens mest heliga platser och är också en tydlig röst för frågor som rör jämställdhet och fred och försoning i sin kontext.

Den Evangelisk-lutherska kyrkan i Jordanien och det heliga landet har sina rötter i den tyska missionen som redan under 1800 talet var på plats i det Heliga landet för att stötta den lilla kristna minoritet som levde där.

Kyrkan var länge en missionärskyrka och först 1959, då västbanken fortfarande var en del av Jordanien, blev ELCJHL erkänd som ett självständigt trossamfund av kung Hussein. 

Kyrkan förvaltar idag flera av kristendomens mest heliga platser och utgör också en viktig sammahällspåverkande kraft i bland annat fredsfrågor och familjepolitik. Samtidigt är ELCJHL en minoritetskyrka i sin kontext. Ett tydligt fokus på frågor som rör jämställdhet har gjort att kyrkan på senare år rönt stor uppmärksamhet, inte minst internationellt, som den första kyrkan i mellanöstern som infört en jämställd familjelagstiftning. Inom några år planeras också kyrkans första kvinnliga palestinska pastor vigas.

De allra flesta av kyrkans medlemmar är palestinier som bor på båda sidor om muren i Palestina och Israel samt i Amman, Jordanien. Det lutherska arvet lever starkt och rötterna i den tyska kyrkan har idag blivit förstärkt med många kontakter i USA och Skandinavien.

Kyrkan har sex församlingar som finns i Jerusalem, Bethlehem, Beit Jala, Beit Sahour, Ramallah och Amman. Den driver också åtta utbildningsinstitutioner. ELCJHL vill vara en kyrka som skapar hopp i en hopplös värld. Vägen är icke-våld, kunskap och samlevnad.

Många av kyrkans medlemmar lider svårt av ockupationen och det sätter stark prägel på arbetet. Genom sina sex kyrkor och många skolor arbetar ELCJHL för att forma det palestinska samhället genom bland annat kvalitetsutbildning och projekt som syftar mot fred och försoning.

Vänstift sedan 2003

Vänstiftskontakten mellan Strängnäs stift och ELCJHL har varit etablerad sedan 2003. Biskop Emeritus Munib Younan beskrev relationen som en Emmausvandring. Under vandringen kommer vi att möta mycket smärta, vilket är viktigt, eftersom det gör att ingen står ensam i lidandet. Biskop Emeritus Munib Younan gjorde sig känd för sin tydliga röst i samhällsdebatten. Younan var även ordförande för lutherska världsförbundet mellan åren 2010-2017 och är fortfarande en viktig person inom kyrkan.

Nuvarande biskop heter Sani Ibrahim “Charlie” Azar och vigdes till biskop 2017. I vänstiftsavtalet mellan ELCJHL och Strängnäs stift, som förnyades i september 2017, åtar sig de båda stiften att följa varandra på ett antal sätt, bland annat genom ömsesidig bön för varandra, utbyte av information och erfarenheter, ömsesidiga besök och gemensamma projekt.

En tydlig förhoppning är också att de lokala församlingarna och utbildningsinstitutionerna ska involveras på olika sätt och att vi som lutherska kyrkor ska kunna utforska vår lutherska identitet tillsammans. Avtalet ska ses över och förnyas vart femte år.

Resa till det Heliga landet?

Planerar ni en resa till Jordan eller det Heliga landet?

Hör gärna av er till oss så kan vi förmedla viktiga kontakter!

Svenska teologiska institutet i Jerusalem (STI)

I Jerusalem finns STI som är ett teologiskt studieinstitut med inriktning på bibelvetenskap, judaistik, religionsteologi, religionsdialog och religionsmöten.

Institutet är en del i Svenska kyrkan. Läs mer här och ta gärna kontakt om ni planerar en bildningsresa till staden. 

https://www.svenskakyrkan.se/STI

Undervisning (ELCJHL)

Undervisning – en omistlig nämnare i kyrkans (ELCJHL) liv.
 
När man läser den Evangelisk-lutherska kyrkan i Jordanien och det Heliga landets (ELCJHL) hemsida, eller besöker dem på plats, blir det solklart att barn och unga värderas högt såväl i församlingarnas verksamhet som i den omfattande skolverksamhet som är en viktig del av kyrkans liv. I värdegrunden går det att läsa hur skolorna är skapade till att möta det palestinska folkets behov i sin helhet. Elever och deras familjer välkomnas oavsett religiös, etnisk, ekonomisk eller social bakgrund. Skolorna är till för både flickor och pojkar.  

Bland målen i undervisning finns t. ex. ett innovativt sätt att möta den föränderliga världen, samt tolerans, kärlek och respekt mot andra. Att erbjuda hög akademisk nivå i studierna såväl som bemötande av individuella behov av särskilt stöd finns bland de nio delmål som beskrivs. Där hittar man även stöd till kvinnans roll i det palestinska samhället.   

ELCJHL:s skolor har sammanlagt en personal på över 200 anställda: lärare, administrativ personal, stödpersoner och socialarbetare. De flesta kommer från området i och kring Betlehem, Ramallah och Jerusalem och har ofta själv gått i kyrkans skolor. Många har fått sin yrkesutbildning i lokala eller internationella universitet.   

Fyra K-12 ELCJHL-skolor når i dag ca 2000 elever, varav 44 % är flickor och 56 % pojkar, 52,5 % kristna och 47,5 % muslimer. Detta innebär att flickor och pojkar, kristna och muslimer studerar sida vid sida i samma skola och klassrum.

Några ledord och fakta från de olika skolorna

Dar al-Kalima, skola i Betlehem

Ledorden är konstruktiv dialog, tillhörighet, teamarbete, kärlek, rättvisa, tro, hopp. Slutmålet är att bygga ett modernt palestinskt samhälle genom undervisning som präglas av kritiskt och kreativt tänkande. Dar al-Kalima är den nyaste bland ELCJHL-skolorna, grundad år 2000 och omfattar alla åldersgrupper från förskola till årsklass 12.   

Evangelisk-lutherska skolan i Beit Sahour 
Ledorden är tillit, ansvarsfullhet, förträfflighet, ambition. Läroplanen är bred och den får stöd av aktiviteter som idrott, musik, religionsdialog, slöjd och miljöklubb. Skolan har flera kontakter med skolor utomlands. Den grundades 1901 i samarbete med tyska missionärer och har från sin början välkomnat såväl flickor som pojkar, kristna och muslimer.   

Evangelical Lutheran School of Hope i Ramallah

Ledorden är tillhörighet, kärlek, tro, förlåtelse, ärlighet, rättvisa, ödmjukhet, ansvar och respekt för liv. Den är en kristen skola i ett samhälle där majoriteten är muslimer, och de vill lyfta samarbete och tolerans bland sina elever från olika bakgrund. Fred och religionsdialog är nyckelord här, såsom i resten av ELCJHL-skolorna.  

Tyska evangelisk-lutherska skolan Talitha Kumi i Beit Jala

Theodor Fliedner och fyra diakonissor från Tyskland grundade ett barnhem för arabiska flickor i Jerusalem år 1851 och erbjöd för första gången skolgång för flickor i Palestina. Skolan har överlevt krig och många förändringar under årens lopp. Den nya skolan öppnades 1961 ett par kilometer ifrån Beit Jala. Från 1980 fick även pojkar ansöka till skolan, som i dag är en del i UNESCO-skolornas nätverk. Yrkesutbildning erbjöds redan efter första världskriget, och åter igen 1995.  

Mahaba Kindergarten och förskola

Förskolan finns på Olivberget sedan 1980 och grundades av FELM, Finska Missionssällskapet. ELCJHL administrerar förskoleverksamheten. Barnen kommer från palestinska och internationella familjer, såväl kristna som muslimska.  

Mer om skolorna finns att läsa på https://www.elcjhl.org/department-of-education