Miljödiplomering

Sedan 2016 arbetar Spånga-Kista församling enligt certifieringsmodellen Svenska kyrkans miljödiplomering för en hållbar utveckling.

Sedan 2016 arbetar Spånga-Kista församling enligt certifieringsmodellen Svenska kyrkans miljödiplomering för en hållbar utveckling. Det finns flera fördelar med att använda ett sådant ledningssystem, det återkommer vi till längre fram i texten.

I församlingen finns en hållbarhetsgrupp som ansvarar för att arbetet med hållbarhetsfrågorna går framåt. Gruppen träffas ungefär en gång i månaden för att planera hållbarhetsarbetet. Idéer och initiativ kommer också från andra kollegor och församlingsbor och genomförandet av det planerade arbetet utförs av hela arbetslaget och är inte bundet till någon särskild yrkeskategori eller roll.

Vad är miljödiplomering?

Svenska kyrkans miljödiplomering introducerades 1999 och är ett verktyg för att arbeta med hållbarhetsfrågor. När man följer verktyget får församlingen hjälp att strukturera och dokumentera alla insatser som görs och vilka mål man sätter. Målen ska vara tydliga och mätbara och ha en tidsplan. Frågor som ställs är: Vad har egentligen stor miljöpåverkan? Vad har liten? Vad kan vi göra för att minska vårt klimatavtryck? 

Förändringsarbete är positivt, stagnation är inte att föredra. 

Spånga-Kista församlings hållbarhetspolicy

Svenska kyrkans miljödiplomering har många likheter med ISO 14001 och EMAS som är utbredda miljöledningssystem i näringslivet. Standarden belyser hållbarhet ur flera perspektiv där särskild vikt har lagts vid ekologisk, social och ekonomisk hållbarhet. Men det finns trots allt skillnader mellan att vara kyrka och företag. Svenska kyrkans system utgår från vår kristna tro där den andliga/teologiska dimensionen också ingår som en viktig del. Som kyrka verkar vi utifrån ett ansvar för skapelsen. 

Att följa Svenska kyrkans miljödiplomeringssystem är frivilligt, men många församlingar följer standarden. Att arbeta systematiskt utifrån ett ramverk gör att arbetet blir tydligt, det blir också lätt att följa utvecklingen över tid. 

Så här går miljödiplomeringen till

I Svenska kyrkans miljödiplomeringssystem finns tre nivåer eller steg: 1, 2 och 3. För att uppnå ett steg krävs att vissa kriterier uppfylls. Det grundläggande arbetssättet läggs under steg1. Under steg 2 och 3 höjs kraven och det arbete som redan har gjorts byggs på och utvecklas. När en församling känner sig redo finns möjlighet att ansöka om hållbarhetscertifiering. Då sker ett diplomeringssamtal där externa revisorer granskar församlingens arbete. Efter samtalet och en noggrann genomgång av församlingens dokumentation görs sedan en bedömning. Om allt är enligt standarden miljödiplomeras församlingen.

När församlingen har uppnått steg 3 kan en ny granskning göras varannat år för att avgöra om församlingen fortfarande uppfyller kraven och att det finns nya mål som ska uppfyllas.  

Klicka här för att läsa mer om Svenska kyrkans hållbarhetsarbete