Foto: Magnus Aronson/Ikon

Bli medlem i Svenska kyrkan

Du möjliggör att vi kan fira gudstjänster, ordna mötesplatser, hjälpa medmänniskor i Sollentuna och i utlandet, ha barn- och ungdomsaktiviteter, musikverksamhet, bevara kyrkorna och mycket mera.

Bli medlem!


Blankett - inträde för vuxen

Blankett - inträde av barn under 18 år
(Är båda föräldrarna vårdnadshavare ska båda skriva under anmälan.
Barn som fyllt 12 år ska samtycka till anmälan.)

Det här betalar du

  • Svenska kyrkan i Sollentunas verksamhet finansieras genom kyrkoavgiften/medlemsavgiften som i Sollentuna är 77 öre/intjänad hundralapp. Dessutom betalar alla medlemmarna 2,5 öre till Stockholms stift.
    (2016 var kyrkoavgiften 79 öre + 2,5 öre) 
    Information om avgifter kontakta vår växel 08-505 513 00. 
  • Begravningsavgiften betalas av alla, oavsett om du är medlem i Svenska kyrkan eller inte. Samtliga Sollentunabor som har en inkomst betalar en begravningsavgift. Det finns ett regeringsbeslut om en enhetlig begravningsavgift i hela landet på 25 öre per hundralapp.

 

Om medlemskapet
Du som medlem i Svenska kyrkan är viktig!
Tack vare dig kan vi fortsätta att jobba för det goda i världen.

Din medlemsavgift går till:
• Vanliga gudstjänster, dopgudstjänster och vigselgudstjänster
• Begravningsgudstjänster 
• Hembesök hos äldre och på äldreboenden
• Stöd till sollentunabor som inte har till livets nödtorft (via Hjälpföreningen)
• Stöd vid kriser och olyckor
• Familjerådgivning
• Möjlighet till samtal 
• Körer för barn och vuxna
• Barnverksamheter
• Ungdomsverksamheter
• Kulturarvet – bevara kyrkobyggnaderna för framtiden
• Retreater
• Sorgegrupper för dem som mist någon anhörig
• Musikverksamhet och konserter
• Stöd till krisdrabbade områden i världen.
• Och mycket mer!

Dop
Genom dopet blir du medlem i Svenska kyrkan. 

Kyrklig vigsel
Svenska kyrkan Sollentuna erbjuder vigsel i församlingens kyrkor och kapell. Minst en av dem som vill gifta sig ska vara medlem i Svenska kyrkan. 

Kyrklig begravning
Svenska kyrkan har fått i uppdrag av staten att erbjuda alla, oavsett kyrkotillhörighet, gravplats och gravsättning. Svenska kyrkan Sollentuna är huvudman för Sollentunas kommuns begravningsverksamhet. 
Samtliga Sollentunabor som har en inkomst betalar en begravningsavgift. Det finns ett regeringsbeslut om en enhetlig begravningsavgift i hela landet på 25,3 öre per hundralapp (förutom i Stockholm och Tranås).

Rätt att rösta
Alla medlemmar kan rösta i de kyrkliga valen från den dag de fyllt 16 år och på så sätt vara med och påverka kyrkans framtid. Valbarhetsåldern är 18 år.