GDPR - personuppgiftshantering

Personuppgiftsbehandling

I flera hundra år har Svenska kyrkan hanterat personuppgifter. Varje människas integritet är en del av vår identitet som kyrka. Här kan du läsa mer om hur vi i Södra Lapplands pastorat hanterar dina personuppgifter.

Offentlighetsprincip och arkivering

I Svenska kyrkan finns  välordnade arkiv och en inomkyrklig offentlighetsprincip och som räknas som en del av Sveriges nationella kulturarv. Lag (1998:1591) om Svenska kyrkan §10-12 bestämmer att det ska vara på det sättet. Syftet är att var och en ska ha rätt att ta del av Svenska kyrkans handlingar samt att vi ska möta tillhandahålla behov av information för bland annat rättskipning, förvaltning, forskning och granskning.

Personuppgifter som vi samlar in arkiveras ibland i enlighet med arkivlagen (1990:782), och Lag (1998:1591) om Svenska kyrkan samt SvKB 2017:1.

Vi kan också vara skyldiga att lämna ut dem ifall någon begär ut dem enligt den inomkyrkliga offentlighetsprincipen. Observera att detta inte gäller sekretessbelagda uppgifter av olika slag.

Läs mer om den inomkyrkliga offentlighetsprincipen och arkivlagen i Svenska kyrkan här: https://www.svenskakyrkan.se/svenska-kyrkans-offentlighetsprincip

 

Dina rättigheter

Enligt dataskyddsförordningen har du rätt att, utan kostnad, få ett utdrag av de av dina personuppgifter som vi behandlar samt information om hur vi behandlar dem Observera att det gäller under förutsättning att du kan bevisa din identitet.

Du har även rätt att begära rättelse, radering, begränsning av användningen, flyttning eller komplettering av de av dina personuppgifter som vi behandlar. Du har också rätt att dra tillbaka ett samtycke, om du tidigare samtyckt till att vi behandlar dina personuppgifter på ett visst sätt men ångrar dig.

Om du anser att vår behandling av dina personuppgifter är olaglig eller inte sker på ett korrekt sätt har du en rätt att inge ett klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten.

 

dataskyddsombud

Södra Lapplands pastorat har avtal med Agio.

Avtalet är upphandlat av Luleå stift avseende Dataskyddsombud. Dataskyddsombudet gör en årlig revision och ser till att lagen efterföljs.

Kontaktuppgifter

Sophia Silfvernagel, AGIO, 076-130 67 57

sophia.silfvernagel@agio.se