Tveta kyrka

Tveta kyrka ligger på en kulle nära Tveta säteri, med utsikt över sjön Måsnaren och åkrar och ängar. De äldsta murpartierna har daterats till 1200-talets slut och kyrkan bestod då av en rakavslutad, enskeppig salkyrka med sakristia i norr.

Under 1400-talets första hälft byggdes västtornet och här finns också huvudingången. Tornhuven är från 1742 och byggd av Lars Ersson. Vapenhuset i söder härrör från 1500-talets början. Vid en restaurering 1907 under arkitekt Sigfrid Cronstedt förlängdes kyrkan mot öster och det nuvarande, rakt avslutade koret byggdes i en stil som harmonierar med de äldre murarna. Glasmålningarna av Albert Eldh i östfönstret insattes.

Kyrkorummet täcks av kryssvalv. De i långhuset härrör från tidigt 1600-tal. Korets valv är samtida med dess högmurar, dvs. från 1907, och byggda i liknande stil som de i långhuset. Nuvarande bänkinredning tillkom huvudsakligen vid 1949 års restaurering.

Vid en restaurering 1994 under ledning av arkitekt Björn Norman togs några bänkrader bort för att körens utrymme skulle utökas. De ersattes delvis med lösa stolar. Orgeln byggdes 1953 av firman Olof Hammarberg i Göteborg. den har 14 stämmor. Fasaden från den tidigare orgeln, byggd 1875 återanvändes.

Efter 1971 uppfördes en fristående liten glasad byggnad i väster, avsedd som väntrum vid förrättningar. Den är ansluten till vapenhuset genom en invändig trappa.

Kyrkan fick ett nytt altare i slutet av år 2002. Det har tillverkats av Lennart Lindqvist från Enhörna. Altaret invigdes av biskop em Jonas Jonson vid högmässan 4:e advent 22 december 2002.

Fakta Tveta kyrka (Södertälje församling)

Vägbeskrivning: Tvetaberg, Tvetavägen, i riktning mot Järna/Nykvarn, strax efter avfarten till Eklundsnäs.

Buss: Hållplats Tvetaberg med buss 784/785, 789 mot Järna/Mörkö, Vackstanäs. För tidtabell, se SL:s hemsida

Kyrkan rymmer 80-90 personer. I Tvetasalen ryms 30 personer.

Besöksadress: Tvetaberg 8