Samtycke vid bild, film och ljud

Information om personuppgiftsbehandling - bild och media

Samtycke vid bild, film och ljud

Svenska kyrkan i Södertälje pastorat (person­uppgiftsansvarig) använder gärna person­upp­gifter i form av bilder samt film- och ljud­material i syfte att sprida informa­tion om verk­samheten till medlemmar och allmänheten. Detta material används i olika sammanhang, bl. a. på kyrkans webb: svenskakyrkan.se/sodertalje, i sociala medier, församlingsblad och på affischer.

Vi ansvarar för att dina personuppgifter, som bilder, filmer och ljudfiler, behandlas i enlighet med dina önskemål och dataskydds­för­ord­ningen samt andra regler som vi måste följa som till exempel lagen (1998:1591) om Svenska kyrkan.

För att få behandla (t ex publicera) dina person­uppgifter (t ex bilder på dig) behöver vi i vissa fall ditt samtycke. Det kravet är starkare när det gäller känsliga person­uppgifter, så som information om religiös övertygelse.

Kravet gäller också för att få överföra person­uppgifter till utlandsförsamlingarna utanför EU/EES (Europeiska ekonomiska samarbets­området), eftersom det inte finns lika starkt skydd för personuppgifter där som inom EU/EES. Överföring av person­uppgifter utanför EU/EES kan därför inne­bära risker.

Ditt samtycke avgör hur vi får använda oss av dina uppgifter. Ibland behandlar vi person­uppgifter utan samtycke, men med stöd av en annan laglig grund. Vi sparar bland annat personuppgifter enligt de regler om arkiv som fastställs i lagen om Svenska kyrkan. Detta innebär till exempel att efter att användningstiden för uppgifterna löpt ut, vanligtvis fem år, bevaras dessa i Svenska kyrkans arkiv. Vi omfattas av en inom­kyrklig offentlighetsprincip som innebär att vi kan vara skyldiga att lämna ut uppgifter till allmänheten. Vi behandlar även person­uppgifter på andra sätt, som du kan läsa mer om på www.svenskakyrkan.se/personuppgifter

Detta samtycke är frivilligt och du avgör själv om du vill delta i fotografering eller inspelning.

Dina rättigheter

Du har rätt att få information om och en kopia av de personuppgifter som vi be­handlar om dig under förutsättning att du kan styrka din identitet och att vi får lämna ut uppgifterna enligt lag. Du har rätt att in­vända mot personuppgiftsbehandlingen. Du har också rätt att få personuppgifterna rättade, kompletterade och under vissa förutsättningar raderade. Du får när som helst återkalla ditt samtycke. Återkallandet av samtycket påverkar inte lagligheten av be­handlingen som utförts innan det åter­kallas. Under tiden vi kontrollerar om personuppgiften eller vår behandling av uppgiften är korrekt kan du begära att behandlingen begränsas, vilket innebär att uppgiften, t ex bilden, endast får lagras.

Kontakt

Du har alltid rätt att höra av dig till oss om du har frågor, klagomål, vill återkalla ditt samtycke eller vill hävda dina rättigheter enligt dataskyddsförordningen. Kontaktperson är johan.lindau@svenskakyrkan.se, tfn 08-550 913 22. Du har alltid rätt att klaga till den ansvariga dataskydds­myndigheten, i Sverige är det Datainspektionen.

Exempel på publicering

Materialet på internet och i trycksaker

Det material där du är med vill vi använda för att sprida information om Svenska kyrkans verksamhet. Publicering kan komma att ske t ex i bloggar och webb­platser drivna av Svenska kyrkan samt på sociala medier. Även sändning av rörliga bilder kan förekomma via webbplats. Vi vill också sprida information via församlings­blad, broschyrer, affischer och liknande trycksaker.

Expempel på verksamheter:

  • Dop (dop, faddrar, dopfest)
  • Konfirmation (konfirmation, konfirma­tionsläsning, läger)
  • Vigsel (bröllop, följe, gäster, fest)
  • Begravning (begravningsgudstjänst, sorgesamtal, fika, besök vid gravplats)
  • Musik och kultur (kör, musik, kultur­arv, dans, teater)
  • Barn och unga (barnverksamhet, förskola, barnkör, läger)
  • Volontärarbete (insamling, kyrkvärd, hjälp till asylsökande)
  • Jobba i Svenska kyrkan (teknik, forskning, personal/HR, ekonomi, kyrkogårdsarbete, miljö/hållbarhet, utbildning)
  • Gudstjänstliv (gudstjänst, andakt, bön, nattvard, trosfrågor, församlingsliv)
  • Själavård/diakoni (kafé, lunch, migra­tion, familjerådgivning, sjukhuskyrkan, jourhavande präst)

Publicering av namn tillsammans med material

Detta är frivilligt men kan göra det lättare att hitta bilder, filmer och ljud på dig.

Spridning av material till andra delar av Svenska kyrkan

Det material där du är med vill vi använda för att sprida information om Svenska kyrkans verksamhet. Materialet delas genom vår bilddatabas med andra stift, pastorat och församlingar inom Svenska kyrkan, som får använda materialet i samma syfte. Detta inbegriper överföring till utlandsförsamlingarna utanför EU/EES.

Använda material i marknadsföring

Det material vi får del av, där du finns med, vill vi använda för att marknadsföra Svenska kyrkans verksamhet och andra evenemang. Enligt lagen om namn och bild i reklam behöver vi samtycke, om användningen utgör reklam. Publicering kan komma att ske till exempel i bloggar och webbplatser drivna av Svenska kyrkan, trycksaker samt på sociala medier.