Överenhörna kyrka

Detta är en av Södermanlands många medeltida kyrkor.

Kyrkan kan från början ha varit en gådskyrka till Husaby - som sedan 1600-talet heter Ekensberg - och har möjligen haft en föregångare i trä.

Under 1700-talet hade kyrkan fortfarande kvar sin medeltida utformning. På en inskriftstavla över kyrkporten läses: Uti konung Gustaf III:s tid blef denna kyrka utbyggd och förbättrad år 1783.

Nuvarande tornspira kom till vid förändringsarbeten 1885.

I vapenhuset finns ett klot av urkalksten vilket funnits på någon gravhög från järnåldern. Altartavlan Nattvarden, en oljemålning av hovmålaren Georg Engelhard Schröder 1736, är enligt uppgift skänkt av drottning Ulrika Eleonora.

Över ingången till sakristian hänger ett triumfkrucifix från 1400-talets slut. Det flankeras av två Mariabilder som möjligen härrör från ett medeltida altarskåp.

Till vänster om ingången til sakristian finns en minnestavla över Baltzar Beck på Horns säteri, vilken dog 1618, samt en gravsten tillhörande ryttmästare Peder Svensson Falck, svåger till Baltzar Beck.

Et praktfullt snidad "kungsbänk", ursprungligen en skrivpulpet, har sannolikt tjänat som sittplats för folkungahertigen Erik och andra herrar till kungsgården. Den finns numera på Historiska museet. En kopia av skrivpulpeten finns i kyrkan liksom kopior av en dubbelvävnad och ett tvistsömsbroderi, båda möjligen från 1500-talet.

Överenhörna kyrka (Enhörna församling)

Besöksadress: Ekensberg 6

Kyrkan har 80 sittplatser.