Nya kistgravplatser på Tveta begravningsplats

bestämmelser gällande kistgravsättningar på Tveta begravningsplast fr o m 1 juni 2020

Begravningslagen

Enligt begravningslagen 2 kap. 3 § ska gravplats beredas dem som vid dödsfallet var folkbokförda på en fastighet inom församlingen eller kommunen. Lag(1990:1144)

I mån av utrymme, får också andra beredas gravplas där. Lag(2013:379)

De gravplatser på Tveta begravningsplats som finns förberedda för kistgravsättningar är begränsade i antal och medför att det finns regler för gravsättning av en icke-pastoratsbo.

Kyrkogårdsdelegationen har beslutat att förvaltningen endast vid synnerliga skäl kan ta emot avliden som inte är folkbokförd i Södertälje pastorat. 

Kriterier

*Den avlidne har varit folkbokförd i Södertälje under strörre delen av sitt liv och har en tydlig koppling till Södertälje

*Det ska finnas uppgifter som styrker att den avlidne under lång tid varit folkbokförd inom pastoratet. Men under sista tiden i livet haft en annan folkbokförningsadress på vårdboende eller motsvarande inom annan församling.

Ansökan om kistgravplats för icke-pastoratsbo skall göras skriftligt via blanketten Ansökan om ny kistgravplats för icke-pastoratsbo och skickas in via e-post till sodertalje.kyrkogardsforvaltningen@svenskakyrkan.se