Minneslunden, Tveta kyrkogård

Minneslund & Askgravlund

Gravsättning sker anonymt och sker i ett gemensamt gravområde

Inom dess gravområden finns inga markerade gravar och det upplåts ingen gravrätt. Inga ljus eller dekorationer får sättas ut på gravområdet, däremot kan man använda de gemensamma smyckningsplatserna. Kyrkogårdsförvaltningen ansvarar för all skötsel och underhåll, så att hela anläggningen hålls i ett värdigt skick, på detta sätt får alltid efterlevande anhöriga en vacker och välansad plats att gå till när de känner behov att besöka graven utan att för den skull behöva plantera blommor eller sätta upp gravvård.

Gravsättning i Minneslundarna och Askgravlunden sker mellan 2 maj och 15 november (om vädret tillåter) enligt bestlut taget i Kyrkogårdsdelegationen 2023-10-26 §36. 

Marschaller är inte tillåtna på kyrkogårdarna

Minneslunden, Södertälje Kyrkogård

Minneslund

I Södertälje pastorat finns minneslundar på Södertälje kyrkogård, Tveta kyrkogård och Ytterenhörna kyrkogård. Minneslunden är ett helt anonymt gravskick. Anhöriga äger ej rätt att närvara vid gravsättning/spridningen av askan och får inte veta askans placering i minneslunden.  Askan kan inte heller flyttas till annan plats. Efter gravsättning eller spridning av askan i minneslund sänder kyrkogårdsförvaltningen ett minneskort/intyg till de anhöriga.

 

 Spridning av askan sker endast i minneslunden i Tveta.


Besökare får medverka till utsmyckning med snittblommor och kapslat gravljus (engångs, ej i glas/metall) på plats som kyrkogårdsförvaltningen anvisar. Att sätta ut gravlyktor, krukväxter m. m. är ej tillåtet. Hund får ej medföras inom minneslundens område!

Gravsättning/spridning i minneslundarna kan ske från 1 maj till 15 november (omvädret tillåter) enligt beslut i KN § 113/07. Detta sker under värdiga former av kyrkogårdsförvaltningens personal, utan närvaro av anhöriga. Förvaltningen beslutar även om ev. gravsättning/spridning utöver denna period enligt beslut i Kyrkogårds-delegationen § 94/2015.

Askgravlunden på Södertälje kyrkogård

Askgravlund

Askgravlunden finns på Södertälje kyrkogård. Till skillnad från minneslunden är anhöriga välkomna att närvara vid gravsättning i askgravlunden. Nedsättning sker på särskild plats inom gräsytan i askgravlunden och det är kyrkogårdsförvaltningen som bestämmer var askan placeras, samt vart namnplaketten placeras. Platsen för nedsättning ska förbehållas den avlidne under minst 25 år, enligt Begravningslagen kap. 8. Askan grävs ned med hölje av lätt förgängligt material, som tillhandahålls av kyrkogårdsförvaltningen. 

Kyrkogårdsförvaltningen ordnar även namnplakett, om så önskas. För namnplakett utgår ett belopp på 5 000 kronor per nedsättning, då ingård gravering och uppsättning. Egen plakett får ej sättas upp och enskilda gravvårdar får ej förekomma. Kyrkogårdsförvaltningen ansvarar för att namnplaketten sitter uppe i 25 år samt att den tas ned efter tidens utgång.

Kyrkogårdsförvaltningen ansvarar för skötseln av askgravlunden och för all plantering inom denna. Besökare får medverka till utsmyckningen med snittblommor och engångsljus (inte i glas/eller metall) i den grusade ytan runt minnesstenen. På övriga ytor får ingen utsmyckning ske.

Askgravlunden ger pastoratets invånare minneslundens frihet från skötselansvar men ändå utan dess krav på anonymitet. Gravsättning i askgravlunden kan ske från 2 maj till 31 oktober. Vid nedsättningen görs notering i gravboken på likartat sätt som vid nedsättning i minneslunden.  Med anledning av detta erhåller anhöriga inget gravbrev utan ett minnesblad med datumet då nedsättningen ägt rum. 

Askgravlunden Södertälje Kyrkogård utökade delen

Askgravlunden

Sommaren 2005 öppnades Askgravlunden och de 8 stenpelarna fylldes genom åren med namnplaketter på de som gravsatts.

Sommaren 2021 invigdes den nya utökade delen av Askgravlunden och namnplaketter sätts nu upp på stentavlorna längst kyrkogårdsmuren.