Indelningsprocessen 2018

Från 1 januari 2019 går Södertälje pastorat och Enhörna församling samman till ett pastorat.

Strängnäs stiftsstyrelse beslutade i december 2017 att Södertälje pastorat och Enhörna församling ska slås samman till ett pastorat med tre församlingar från och med 1 januari 2019. Namnet på pastoratet blir fortsättningsvis Södertälje pastorat.

Under 2018 förebereds sammanslagningen och den nya organisationen leds interimt av ett interimsdelegerande med valda ledamöter från de bägge församlingarna, vilka ha valts av respektive enhets kyrkofullmäktige.(Interimsdelegerade är att jämföra med kyrkofullmäktige, med samma uppgifter och  ansvarsområde, se Kyrkoordningen).

Interimsdelegerade fattar beslut i frågor som rör den nya organisationen från och med 2019.

Indelningsdelegerade väljer en interimsstyrelse som förbereder besluten som ska fattas av interimsdelegerade. (Interimsstyrelse är att jämföra med kyrkoråd, med samma uppgifter och ansvarsområde,se Kyrkoordningen).

Allt som rör den nya enheten är interimsdelegerades ansvarsområde. Interimsdelegerades verksamhet och beslut ska se till att organisationsändringen ska gå så smidigt som möjligt, dels verka som den nya enhetens beslutande organ och nya förtroendevalda börja arbeta.

Interimsdelegerade sammanträder minst två gånger under året. Tidpunkter för dessa sammanträden beslutas av dem själva vid sammanträde.

Interimsdelegerade beslutar om det nya pastoratets budget inför nästa verksamhetsår. En viktig fråga är den nya kyrkoavgiften.

Interimsdelegerade och kyrkoherde ska ansvara för att organisationsförändringen går rätt till från arbetsgivarsynpunkt. Det kan t ex innebära information och förhandling enligt MBL.

Fastställa ny arbets- och delegationsordning ska ske (inte minst är det viktigt att komma ihåg arbetsmiljöansvaret).