Foto: IKON

Gudstjänsttyper

Här nedan följer korta förklaringar av de olika gudstjänsttyper som förekommer i kyrkan. Gudstjänst som innehåller nattvardsfirande kallas mässa.

Familjegudstjänst/mässa eller Mässa för små och stora
Vill ge gemenskap för alla åldrar. Gudstjänsten anpassas till både små och stora, till både barn och vuxna. Ofta finns en barnkör med eller något annat i församlingens barnverksamhet.

Högmässa
Den traditionella formen av kyrkans huvudgudstjänst med nattvard.

Gudstjänst
En söndagsgudstjänst utan nattvard.

Mässa med stödtecken
En särskild mässa i Lina kyrka som är anpassad för att så många som möjligt ska kunna delta och där alla får vara med på sina villkor. Fasta inslag är en viktig del, med enkla och talande sånger. Delar av gudstjänsten är teckentolkad.

Musikgudstjänst/mässa
Innehåller mycket musik genom medverkan av kör, ensemble eller solister och har till vissa delar samma ordning som den vanliga gudstjänsten.

Mässa i Taizéton
En stämningsfull och vilsam gudstjänst som präglas av stillhet, bön, meditativa sånger, många levande ljus och innehåller en längre stunds tystnad samt nattvardsfirande. Mässan är inspirerad av gudstjänstlivet i den ekumeniska brödrakommuniteten i klostret Taizé i Frankrike.

Retreat
En möjlighet att få reflektera över sin tro och komma närmare Gud. Dagarna delas in och ges rytm med hjälp av andakter, meditation och måltider. Däremellan råder tystnad och egen tid för reflektion.

Sinnesrogudstjänst
En gudstjänst som präglas av eftertanke och reflektion över livet. Ingår en stunds tystnad, förbön, reflektion över någon text, musik och möjlighet att ge ett eget vittnesbörd om hur det går att bli fri från ett beroende.

Temagudstjänst/mässa
En gudstjänst med lite friare former där alla moment från den vanliga gudstjänsten inte nödvändigtvis finns med. Innehåll och upplägg formas utifrån en särskild frågeställning eller ett givet ämne.

Morgon/Middagsbön
Är enkla böner byggda kring Psaltaren, Bibelns egen bönebok. Lovsång/psalm, växelläsner psaltarpsalmer, lyssnar till dagens Bibeltext och ber Herrens bön. Bönen avslutas med bönför olika teman olika dagar, såsom världen, arbete och studier eller kyrkan.

Veckomässa
En kort enkel gudstjänst med ett par psalmer, en betraktelse utifrån en bibeltext och nattvardsfirande.