Foto: IKON

Gravsten

Gravrättsinnehavaren har rätt att sätta upp en gravanordning på gravplatsen.
Många tror att en gravplats måste ha en sten, men så är inte fallet, det finns flera alternativ. Man kan välja att ha gravplatsen utan sten med en enklare utsmyckning och plantering. Det finns inga krav på gravsten. Om man ändå väljer att ha gravsten finns vissa bestämmelser.

Gravstenen kan utföras i olika material, men inom gravkvarteret finns bestämmelser om utformning och placering. Detta bör särskilt beaktas då man
väljer gravplats. 

Man måste ansöka om tillstånd till Kyrkogårdsförvaltningen för att få sätta upp en gravsten. Om en stenhuggerifirma anlitas så ombesörjer de ansökan om tillstånd. Om du däremot själv vill montera gravstenen, kontakta kyrkogårdsförvaltningen så ger vi dig råd och informerar om de bestämmelser som gäller.

Gravstenssäkerhet

Kyrkogårdsförvaltningen är ålagd att besiktiga uppsatta gravstenar vart femte år. Under sommaren 2019 har kyrkogårdsförvaltningen kontrollerat alla gravar på Södertälje kyrkogård. Under 2023 utfördes provtryckningar på Ytter Enhörna, Över Enhörna samt Tveta kyrkogård. Besiktningen görs utifrån ett säkerhetsperspektiv för att undvika att såväl personskador skador på gravstenen uppstår. Berörd gravrättsinnehavare tillskrivs och uppmanas att åtgärda bristerna på gravstenen.
Några viktiga punkter i instruktionerna är:

  • ingen gravsten får luta mer än 3°-16° beroende på storlek
  • en gravsten ska klara 35 kg dragkraft utan att välta
  • alla gravstenar mellan 30 cm och 150 cm ska ha minst två dubbar
  • gravstenar över 150 cm måste bedömas individuellt
  • alltid minst två personer vid kontroll av dubb

Ny instruktion

Följande dokument med instruktioner för gravstenssäkerhet har utarbetats av CGK och gäller från och med februari 2019. Montering och provning av gravvårdar, instruktioner för provning av gravvårdar och huvudmannens och gravvårdsfirmans ansvar vid montering.

Montering och provning av gravvårdar

Instruktion för provning av gravvårdssäkerhet

Huvudmannens och gravvårdsfirmans ansvar vid montering

Gravsten är inget måste

Ibland har gravrätter lämnats tillbaka i samband med de pågående gravstens-kontrollerna. Kostnaden för att åtgärda stenen har i en del fall ansetts bli för hög. Men det finns alternativ som gör det möjligt att behålla gravrätten.

En gravplats måste inte ha en sten, det finns flera alternativ. Gravstenen kan tas bort eller läggas ned som en gravhäll. Man kan också välja att behålla gravplatsen utan sten med enklare utsmyckning och plantering.

Flytta gravsten

Om man önskar flytta en gravsten till en annan gravplats eller helt ta bort den från gravplatsen måste detta föregås av en skriftlig ansökan till Kyrkogårdsdelegationen.