Ett stort fång med rosa blommor vid en gravsten.
Foto: Gustaf Hellsing /Ikon

Gravplats med gravrätt

Vad innebär det?

Väljer du en gravplats med gravrätt ska en eller flera levande anhöriga utses till gravrättsinnehavare. En gravplats med gravrätt är en egen utmärkt grav där gravrättsinnehavaren bestämmer över gravplatsen utifrån de föreskrifter som finns för gravplatsens område/kvarter. Ansökan för gravanordning/gravsten sker från gravrättsinnehavaren och måste godkännas av Kyrkogårdsförvaltningen innan den sätts upp. 

Gravrättsinnehavaren ansvarar för
• vem som får gravsättas på gravplatsen
• hur gravplatsen ska smyckas
• att gravplatsen är i ordning.

Missköts graven kan gravrätten återkallas. Genom att teckna ett gravskötselsavtal kan du som gravrättsinnehavare mot en avgift lämna över gravskötseln till kyrkogårdsförvaltningen.

Att överlåta en gravrätt
Om en gravrättsinnehavare avlider eller andra omständigheter gör att gravplatsen står utan gravrättsinnehavare måste dödsboet eller närmast anhörig meddela kyrkogårdsförvaltningen om förändringen. Gravrätten kan då överlåtas till en annan anhörig till någon som ligger begravd i gravplatsen.

Att återlämna en gravrätt
Som gravrättsinnehavare kan du när som helst välja att avbryta din gravrätt. Ansvaret för gravplatsen går då automatiskt över till kyrkogårdsförvaltningen. De fredar gravplatsen i 25 år efter senaste gravsättningen. Efter denna tid kan andra komma att begravas på platsen.