Förtroendevalda

Mandatperioden 2019-2021

I pastoratet är kyrkofullmäktige högsta beslutande organ och dess ledamöter väljs vid kyrkovalet vart fjärde år. 

Kyrkorådet utgör styrelse för pastoratet och varje församling har ett församlingsråd som styrelse. Det är pastoratets kyrkofullmäktige som utser kyrkoråd och församlingsråd.

Kyrkorådet har utsett följande delegationer:

Presidiet -  ett beredningsorgan till kyrkorådet för ekonomi- och organisationsfrågor.

Personalutskott -  utsett att handha personalärenden som ej delegerats till församlingsråd, såsom gemensamma personalfrågor. t.ex. policies, avtalsförhandlingar för löner och vissa arbetsgivarfrågor.

Fastighetsutskott - avser fastigheternas drift, underhåll samt ny- och ombyggnadsfrågor.

Kyrkogårdsdelegation - att under kyrkorådet svara för begravningsverksamheten.