Södermöre pastorats ansvar för personuppgiftsbehandling

Inom Svenska kyrkan är respektive församling/pastorat personuppgiftsansvarig för sin behandling av personuppgifter och ansvarar för att sådan behandling sker i enlighet med gällande lagstiftning. Är du intresserad av hur organisationen Svenska kyrkan (nationell nivå) behandlar dina personuppgifter, dvs inte en enskild församling, hänvisar vi till Svenska kyrkan på nationell nivå.

Pastoratet styrs av kyrkorådet, som också är ytterst ansvarig för pastoratets personuppgiftsbehandling. Pastoratets verksamhet leds av kyrkoherden. 

Det är viktigt för oss att våra medlemmar och andra som kommer i kontakt med oss är medvetna om vilka personuppgifter vi samlar in och hur vi behandlar dessa. Som personuppgiftsansvarig är det pastoratets ansvar att se till att dina uppgifter hanteras på ett korrekt och säkert sätt i enlighet med tillämplig lagstiftning. Pastoratet är personuppgiftsansvarig för bland annat behandlingar i följande processer:

 • i olika kontakter och möten med församlingen, till exempel när kyrkliga handlingar genomförs (dop, konfirmation, vigsel och begravningsgudstjänster).
 • i diakoniverksamhet och annan social verksamhet.
 • vid evenemang (till exempel konserter).
 • när pastoratet förvaltar sina egendomar och fonder.
 • vid rekrytering av medarbetare.
 •  i olika grupper (till exempel i barn- och ungdomsverksamhet och körer).

Generellt

Nedan beskriver vi kortfattat den information som policyn innehåller. I det fall du har varit i kontakt med en särskild verksamhet inom organisationen hänvisar vi till våra processbeskrivningar som innehåller fördjupande och verksamhetsspecifika beskrivningar av personuppgiftsbehandlingarna i respektive verksamhet. Vi kommer löpande utveckla och uppdatera processbeskrivningar för olika verksamheter inom pastoratet. Om de inte finns en närmre beskrivning av den verksamhet som du har varit delaktig i, får du gärna kontakta oss. Vi kan då lämna informationen till dig på annat sätt.

I Integritetspolicyn kan du hitta information om bland annat följande delar:

 • Ändamål: Vi berättar varför vi behandlar personuppgifter. Grunden för all personuppgiftsbehandling är att vi endast samlar in och behandlar uppgifter som är relevanta för de ändamål de är avsedda för. Med andra ord kan vi inte fullfölja skyldigheten mot dig eller annan om vi inte har tillgång till dina personuppgifter. Det kan handla om övergripande ändamål med den kyrkliga verksamheten men också mer precisa ändamål som till exempel bokföring eller administration.
 • Laglig grund: Vi informerar också om vilken laglig grund vi stödjer oss på. Dessa är avtal (till exempel anställningsavtal och kyrkoordningen som har status av stadgar för Svenska kyrkan), samtycke, berättigat intresse (vi berättar då hur vi tänker rörande intresseavvägningen mellan dina och våra behov), allmänt intresse och rättslig förpliktelse.
 • Vilka personuppgifter vi behandlar och varifrån vi får uppgifter. Södermöre pastorat samlar in personuppgifter från dig som du lämnat när du har kommit i kontakt med oss. Vi kan även hämta in personuppgifter från annat håll om vi har stöd för det. Vilka personuppgifter som behandlas kommer att delges i de olika processbeskrivningarna för respektive kategori och verksamhet, i den takt då processbeskrivningarna är klara.
 • Mottagare och vilka vi lämnar uppgifter till. Uppgifter som du har lämnat till oss kommer att behandlas inom organisationen i den omfattning det krävs för att tillgodose de förpliktelser som vi har mot dig eller andra. Pastoratet kan lämna ut dina uppgifter till enskilda eller myndigheter om det är nödvändigt för att följa lag, föreskrift eller myndighetsbeslut.
 • Hur länge vi behåller uppgifter. Södermöre pastorat kommer att spara dina personuppgifter så länge som det är nödvändigt för att fullgöra de ändamål som uppgifterna behandlas för.
 • Personuppgiftsbiträden och Inbördes arrangemang. Södermöre pastorat avser att ha upprättade personuppgiftsbiträdesavtal i det fall personuppgiftsbiträdet hanterar personuppgifter får vår skull. Vi har även upprättade inbördes arrangemang mellan personuppgiftsansvariga inom Svenska kyrkan ifall gemensamt personuppgiftsansvar föreligger.
 • Dina rättigheter. Om pastoratet har registrerat personuppgifter om dig innebär det att du har vissa rättigheter gentemot oss. Eftersom din integritet är viktig för oss tar vi alltid sådana anspråk på största allvar.
 • Kontaktuppgifter. Inom församlingen har vi en funktion som arbetar med dataskyddsfrågor och ett dataskyddsombud. Hur du ska komma i kontakt med oss beskrivs nedan.