Foto: Gustaf Hellsing/IKON

Begravning

Vanligtvis kontaktas en begravningsbyrå av dödsboet, för vidare kontakt för bokning av kyrka, dag, präst m m. Men givetvis kan vi hjälpa till att svara direkt på sådana frågor. Här nedan kan du läsa mer om begravning.

Begravningsgudstjänst 
”I begravningsgudstjänsten tar församlingen och de sörjande avsked och överlämnar den som har dött åt Guds barmhärtighet. Kyrkan tror och bekänner att Jesus Kristus genom sin död har burit människans död och genom sin uppståndelse segrat över döden och öppnat vägen till det eviga livet.
   Vid begravningen kommer såväl sorgen och dödens allvar som hoppet och uppståndelsens ljus till uttryck. Det blir samtidigt en påminnelse för de närvarande att själva besinna sig inför livets frågor och dödens allvar. Den dubbelhet av död och liv, mörker och ljus som finns i varje människas liv och i korsets evangelium sätter således sin prägel på begravningen, men sorgen och döden får en ny och annorlunda karaktär, när den bärs upp av uppståndelsen och den himmelska lovsångens ton.”
(ur kyrkoordningen för Svenska kyrkan.)
 
Begravningsgudstjänst i Snöstorps  församling.
Begravningsgudstjänst sker för den som är medlem i Svenska kyrkan. Den kan ske i någon av församlingens sju kyrkor, i kapellen på Rotorp S: ta Anna kapell och S: ta Katarina kapell, eller i någon annan kyrka eller kapell. I församlingens kyrkor sker begravningar i regel tis-fre klockan 10.30 eller 13.00. På måndagar (och även andra dagar om önskemål och möjlighet finns) i S: ta Anna eller Katarina kapell.

Begravning av den som har tillhört församlingen utförs av någon av församlingarnas präster.  Tid för begravning bokas genom pastorsexpeditionen, det kan man göra själv eller med hjälp av begravningsbyrån. Efter det  tar prästen kontakt med närmast anhörig (det går också bra att själv ta kontakt med prästen) genom telefonsamtal och eventuellt hembesök.
 
Begravningsgudstjänsten innehåller två eller tre psalmer som de anhöriga väljer tillsammans med begravningsprästen. Den innehåller också två orgelstycken, ett inledningsstycke och ett avslutningsstycke, som anhöriga i samråd med tjänstgörande musiker väljer.
Begravningsgudstjänsten kan också innehålla solosång eller ytterligare musikstycken, detta ingår inte och därför får anhöriga själva bekosta och ordna detta. Anhöriga kan få hjälp av kyrkans musiker eller genom begravningsbyrån.
CD-musik kan förekomma efter samråd med präst.
 
Före begravning kan även utfärdsbön/bisättning ske, vilket innebör en andakt vid förflyttning av en avlidne till gravkapell eller andakt i bårhus i väntan på begravning. En sådan stund kan ske med eller utan präst.
 
Begravningssamling
Minnesstund är möjlig i många av våra församlingshem.
 
Själaringning och tacksägelse
I samband med begravning görs också själaringning och tacksägelse. Själaringning innebär klockringning någon/några dagar efter dödsfallet och sker måndag-fredag klockan 10.00 (Breared och Eldsbergabygden) och klockan 11.00 (Snöstorp). Kyrkan är öppen vid detta tillfälle och det går bra att närvara i kyrkan under ringningen. Önskar man att präst skall närvara och hålla kort bön i samband med ringningen så får man ta kontakt med prästen eller framföra det genom församlingsexpeditionen.
Tacksägelse sker i söndagens gudstjänst. Tacksägelsen kan ske både före och efter begravningen efter anhörigas önskemål. Tacksägelse innebär att vi tackar Gud för den vi sörjer genom att nämna den avlidnes namn i bön som följs av klockringning och bön för de sörjande. 
 
Urnsättning
För den som är kremerad sker urnsättning senast ett år efter dödsdag. Anhöriga kan utforma den stunden fritt med vaktmästaren. Präst kan medverka.
 
Minnesgudstjänst
Till gemensam minnesgudstjänst inbjudes anhöriga (kring all helgonahelgen), då vi tänder ljus för varje avliden som tillhörde församlingen när vederbörande dog. Det innebär att man kan ha haft begravningen i någon av församlingens kyrkor men minnesgudstjänsten blir i en annan kyrka.
     
 
Bårtäcke
Om man önskar finns det ett bårtäcke som man lägger över kistan. Detta ordnar församlingens vaktmästare och begravningsbyrån innan de anhöriga kommer till kyrkan. När man använder bårtäcke har man ingen övrig kistdekoration.

kontakt

Expeditionen 035-179701

Kontakt för urnsättning

Andreas Johnsson, Snöstorp 035-179712

Jeanette Andersson, Eldsbergabygden 035-179720

Holger Andersson, Breared 035-179717