Svenska kyrkan Skellefteå

De fem församlingarna Byske-Fällfors, Kågedalen, Jörn-Boliden, Skellefteå landsförsamling och Skellefteå Sankt Olovs församling utgör alltså tillsammans Svenska kyrkan Skellefteå, eller Skellefteå pastorat som är det officiella namnet.

Kyrkofullmäktige

Det högsta beslutande organet i Svenska kyrkan i Skellefteå är kyrkofullmäktige. Ledamöterna väljs av medlemmarna vart fjärde år i kyrkovalet. Läs mer. 

Kyrkorådet

Kyrkorådet är pastoratets styrelse och verkställande organ under kyrkofullmäktige. Det har det övergripande ansvaret för att församlingarna fullgör sin grundläggande uppgift och ansvarar för att pastoratet har en ändamålsenlig organisation. Läs mer. 

Församlingsråd

I varje församling finns ett förtroendevalt församlingsråd som fungerar som församlingens styrelse. Tillsammans med kyrkoråd och kyrkoherden har de ett gemensamt ansvar för gudstjänstlivets utformning och utveckling. Läs mer. 

Ledningsgrupp

Kyrkoherden är verksamhetsledare och ansvarig för verksamhetens ledningsgrupp som består av pastorala chefer (församlingar), ekonomi/kanslichef  samt chefen för begravnings- och fastighetsförvaltning. Läs mer.