Tre glada kvinnor med olika frisyrer.
Foto: Illustration: Julia Åström

Personuppgiftsbehandling

Du är mycket viktig för oss och det är en självklarhet att värna om din integritet när vi hanterar dina personuppgifter. Genom dataskyddsförordningen (som trädde i kraft 25 maj 2018) stärks skyddet av dina personuppgifter .

Medlemskap i Svenska Kyrkan

Om du är medlem i Svenska Kyrkan behandlar vi vissa av dina personuppgifter t.ex för att kunna ta ut avgifter, skicka ut relevant information m m.
De uppgifter som behandlas om dig är namn, personnummer, adress och telefonnummer. Uppgifterna raderas ur våra system om du går ur Svenska Kyrkan men kan finnas arkiverade i enlighet med arkivlagen (1990:782).  
Om du som medlem får barn kommer ditt barns namn och personnummer att registreras hos oss så att vi kan skicka ut en inbjudan till dop. I ett sådant fall registreras även din egen civilstatus. Tackar du nej till dop raderas dessa uppgifter efter fyra månader. Uppgifterna behandlas med stöd av 19 kap. 8 § i Kyrkoordningen, vilken stadgar att information om möjligheten till dop ska skickas ut till alla medlemmar vars barn är yngre än sex månader.  
Till medlemmar i årskurs 8 skickar vi ut inbjudan till konfirmation.  
Vi skickar varje år in uppgifter om de som är medlemmar i Svenska Kyrkan till Skatteverket enligt 5 § i lagen (1999:291) om avgift till registrerat trossamfund.  

E-post

Ett e-postmeddelande innehåller alltid personuppgifter. Om du skickar e-post till oss kommer vi att behandla dina personuppgifter (namn, e-postadress samt ev. ytterligare uppgifter du anger i meddelandet) genom att läsa, hantera och tillfälligt lagra meddelandet i e-postklienten, samt genom att i förekommande fall föra det vidare till rätt mottagare inom organisationen. Om ditt e-postmeddelande rör ett ärende som ska diarieföras, kommer konversationen att flyttas från e-postklienten och sparas i digital form alternativt utskriven på papper samt arkiveras i enlighet med Svenska kyrkans arkivregler

Medlem i kör/aktivitetsgrupp

För att vi ska kunna administrera våra kör-/aktivitetgruppsmedlemmar -aktiviteter behöver vi lagra personuppgifter om medlemmarna, nämligen de som du själv i förekommande fall angivit. Vi kommer att behandla dina personuppgifter genom att lagra dem, sammanställa alla kör-/gruppmedlemmars uppgifter i listor som kan lämnas ut till er i gruppen samt ta kontakt med dig vid behov. Vi samarbetar med studieförbundet Sensus från vilka vi erhåller bidrag för ditt deltagande i kören/gruppen. Därför delar vi dina uppgifter med Sensus. 
Uppgifterna kommer att sparas av oss tills du lämnar kören/aktivitetsgruppen samt den tid som krävs därefter för att kunna uppfylla avtalet samt lagar och regler.  

Bild, film och ljud

Vi använder gärna personuppgifter i form av bilder, ljudupptagningar och filmmaterial i syfte att sprida information om verksamheten till medlemmar och allmänhet. Materialet används i olika sammanhang, bland annat i sociala medier som Facebook och Instagram, på vår webb svenskakyrkan.se/skelleftea och i den tidningspublikation som vi producerar. Vi ansvarar för att dina personuppgifter behandlas i enlighet med dina önskemål och dataskyddsförordningens regler.

Att lämna samtycke är frivilligt. Du avgör själv om du vill delta i fotograferingen eller filmningen. 

Dina rättigheter

Du har enligt dataskyddsförordningen rätt att utan kostnad få ett utdrag av de personuppgifter som vi behandlar om dig samt information om hur vi behandlar dem, under förutsättning att du kan bevisa din identitet. 
Du har även rätt att begära rättelse eller komplettering av de personuppgifter som vi behandlar om dig. Under tiden vi kontrollerar om uppgifterna är korrekta kan du begära att behandlingen av dina personuppgifter begränsas, vilket innebär att de endast får lagras av oss tills vidare.  
Om du anser att vår behandling av dina personuppgifter är olaglig eller inte sker på ett korrekt sätt har du en rätt att inge ett klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten.  

Vi sparar personuppgifter enligt de regler om arkiv som fastställs i lag om Svenska kyrkan. Vidare omfattas vi av en inomkyrklig offentlighetsprincip som innebär att vi kan vara skyldiga att lämna ut personuppgifter till allmänheten.
Vid frågor om vår behandling av dina personuppgifter kan du höra av dig till Skellefteå pastorat på 0910-708400 eller via e-post [klicka på länken]

 

Personuppgiftspolicy för Skellefteå pastorat

Vår personuppgiftspolicy syftar till att säkerställa att pastoratet fullgör den långtgående informationsskyldigheten som fastslagits i GDPR (Dataskyddsförordningen).

Klicka här för att läsa

Policy för informationssäkerhet i Skellefteå pastorat

Informationssäkerhetspolicyn är ett övergripande styrdokument och styr pastoratets arbete med informationssäkerhet.

Klicka här för att läsa

Mer om personuppgiftsbehandling i Svenska kyrkan

Klicka här