Foto: Linda Randgard

Kyrkogårdar i Skellefteå landsförsamling

Sex kyrkogårdar och begravningsplatser finns på Prästbordet och i Lund

Gamla kyrkogården (SKELLEFTEÅ NORRA)

Området närmast Landskyrkan kallas för Gamla kyrkogården. Här finns gravplatser som använts i flera generationer. Fälten är av varierande storlek och utseende, dels de äldsta familjegravarna med kulturellt intressanta gravanordningar, dels de relativt nyanlagda urngravarna öster om kyrkan.

Hitta hit!

Klostergärdan (SKELLEFTEÅ NORRA)

Begravningsplatsen ligger rakt väster om Landskyrkan. Området har en tidstypisk utformning med långa och raka gravrader. De flesta gravplatserna utgörs av familjegravar.

Västra kyrkogården (SKELLEFTEÅ NORRA)

Kyrkogården utgör, tillsammans med området vid Landskyrkan, församlingens äldsta begravningsplatser.
Här står också församlingens gravkapell.
Direkt öster om kapellet finns ett litet område för barngravar. På östra sidan finns också de så kallade allmänfälten som är gravplatser med gravar som är upplåtna för enskilda personer. Allmänfälten tillhör vårt kulturarv och klassificeras som områden ”värda att bevaras”.
Övriga delar öster om kapellet är upplåtna för familjegravar av skiftande storlek. Strax väster om kapellet finns två begravningsplatser som är anlagda i sammanhängande gräsyta och bildar ett enhetligt område. Längre västerut finns äldre begravningsplatser med varierad placering i förhållande till varandra.

Västra nedre kyrkogården (SKELLEFTEÅ NORRA)

Begravningsplatsen består av längsgående gravrader. Gravraderna följer det kuperade markområdet. Den gemensamma gräsytan håller samman begravningsplatserna.

Södra kyrkogården (Skellefteå Norra)

Kyrkogården ligger söder om kyrkan och mot älven.

Lunds begravningsplats (Skellefteå Södra)

Begravningsplatsen ligger på södra sidan om Skellefteälven vid Lejonströmsbron. Karaktären på området skiljer sig från de övriga av församlingens begravningsplatser. Det har en utformning som mera leder tankarna till en vilsam park än till en kyrkogård.
På Lunds begravningsplats finns gravplatser av mer traditionell karaktär och planerade för att rymma två kistor

URNGRAVAR
Det finns två fält avsedda för urngravar med liggande sten, till exempel naturstenar med skilda former. Områdena är planterade med buskar och perenner som ska ge en stillsam och värdig inramning. Här finns inga blomkullar för egna planteringar. Om anhöriga vill placera ut egna blommor vid enstaka tillfällen görs det i vas eller kruka. 

ANNAN TROSUPPFATTNING
Från den östra parkeringen vid Skråmträskvägen kan man se ett område som skiljer sig från de övriga. Här finns gravplatser för avlidna med annan trosuppfattning än den kristna. Minnesmärkena på dessa gravplatser är ofta utformade enligt dessa trosuppfattningars kultur och tradition. 

MINNESLUND
Församlingens minneslund finns på Lunds kyrkogård. Det är en plats där aska gravsätts av kyrkogårdsförvaltningens personal, anonymt och utan närvaro av anhöriga. Gravsättning sker endast när det kan göras utan att röja platsen för nedgrävningen. Ett minnesblad skickas till anhöriga när gravsättningen har skett.

GRAVERADE NAMN
Anhöriga kan låta gravera namn samt födelse- och dödsdata för den avlidne på en gemensam metallbricka som fästs på en stenpelare. Inskription av namn sker två gånger per år – till Mors dag och Allhelgona.

SKÖTSEL
Kyrkogårdsförvaltningen ansvarar för skötseln medan anhöriga kan placera snittblommor i vaser och ljus vid en gemensam smyckningsplats.

Hitta hit!

Skötselavtal

I ordnat och värdigt skick

Kyrkogårdsexpeditionen

Här får du svar på dina frågor om gravar, gravsatta och skötsel