Foto: Linda Mickelsson/IKON

Frågor och svar om gravstenssäkerhet

En tryckbelastning på 35 kg

VAD INNEBÄR PROVTRYCKNINGEN?
Vid kontroll ska gravstenen uppfylla Centrala Gravvårdskommitténs krav. Kraven innebär bland annat att stenen ska stå emot en tryckbelastning på 35 kg samt ha två styck rostfria dubb som förankrar gravsten med eventuell sockel. De stenar som bedöms ha farliga brister kommer att varsamt läggas ned för att senare åtgärdas av gravrättsinnehavaren.

VEMS ANSVAR ÄR SÄKERHETEN?
Ansvaret för säkerheten på kyrkogården är delat:

Kyrkogårdsförvaltningen har ansvar för arbetsmiljö och säkerhet för alla som arbetar eller vistas på kyrkogården.
Gravrättsinnehavaren ansvarar för gravplatsen och gravanordningen.

HUR OFTA BESIKTIGAS GRAVSTENARNA?
Vi är som huvudman skyldig att kontrollera alla gravstenar vart femte år. Kontroll och bedömning av stabiliteten för gravvårdar av sten mellan 0,3 och 1,5 meters höjd görs i tre steg vart femte år.

VAD INNEBÄR DET OM GRAVSTENEN LIGGER NED?
Gravstenar kan läggas ned av kyrkogårdsförvaltningen om de bedöms utgöra en risk för besökare eller anställda. Om stenen underkänns så stöttas eller läggs den ner beroende på vad som passar bäst på respektive gravplats, samt beroende på anledningen till varför gravstenen underkänts.

HUR KONTAKTAS MAN OM GRAVSTENEN INTE KLARAT GRAVSTENSKONTROLLEN?
Gravrättsinnehavaren kontaktas via brev om att stenen har underkänts vid besiktning och att den är tillfälligt säkrad. Vi uppmanar till att stenen ska åtgärdas så snart som möjligt.

VILKA ALTERNATIV HAR MAN SOM GRAVRÄTTSINNEHAVARE FÖR ATT ÅTGÄRDA BRISTERNA?
Gravrättsinnehavaren har rätt att anlita vem denne vill för att åtgärda sin gravsten. Efter att stenen är åtgärdad ska kyrkogårdsförvaltningen kontaktas så att stenen kan kontrolleras på nytt.

HUR LÅNG TID HAR MAN PÅ SIG ATT ÅTGÄRDA BRISTERNA?
Man har ett år på sig att åtgärda brister.

Kulturmärkta stenar tar Svenska kyrkan Skellefteå över ansvaret för.

FÅR MAN FORTSÄTTA ATT VARA GRAVRÄTTSINNEHAVARE ÄVEN OM MAN VILL TA BORT GRAVSTENEN?
Det går att ansöka om att ta bort gravstenen men fortfarande vara gravrättsinnehavare. Alla ansökningar om borttagande behandlas individuellt utifrån de regler som finns för det området på den kyrkogården.